صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ (۱) (۱.۲۵) (۹۷.۴۶) (۹۸.۹۸)
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ (۱.۷۵) (۰.۸۵) (۹۹.۸۴) (۹۵.۵۹)
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۰ ۰ (۰.۶) ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۶۶) ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ (۰.۶۵) (۰.۴۱) (۹۰.۶۵) (۷۷.۲۸)
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۰.۸۴) (۰.۴۹) (۹۵.۴۱) (۸۳.۴۸)
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ (۰.۱۹) ۰.۰۸ (۵۰.۳۷) ۳۵.۴۱
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ (۱.۲۴) (۰.۱۱) (۹۸.۹۶) (۳۴.۲۳)
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۰.۷۵ (۱.۰۶) ۱,۴۲۱.۷۸ (۹۷.۹۶)
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۰ ۰ (۰.۶۱) ۰
۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ (۰.۲۷) (۰.۶۲) (۶۲.۲۱) (۸۹.۶)
۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱.۶۴ ۰.۱۷ ۳۷,۷۴۴.۸ ۸۳.۶۸
۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۰.۷۸ ۲.۵۵ ۱,۶۰۰.۲۱ ۹۷۶,۴۹۵.۰۶
۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱.۷۲ ۰.۹۳ ۵۰,۷۹۹.۹۱ ۲,۸۱۷.۸۵
۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۰.۲۵ (۰.۱۳) ۱۵۰.۹ (۳۸.۲۸)
۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۰ ۰ (۰.۷۳) ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ (۰.۰۸) ۰ (۲۵.۴۴) ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۰.۰۶ ۰.۳۲ ۲۵.۲۸ ۲۲۵.۷۵