صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۳۶,۱۷۸ ۵۹.۱۲ ۱,۲۴۸,۹۳۸ ۷۰.۴۷ ۱,۲۰۸,۸۳۱ ۶۱.۱۹ ۱,۱۳۱,۹۰۶ ۵۵.۲۲
اوراق ۷۶,۰۶۴ ۱۹.۰۴ ۳۶۸,۶۰۳ ۲۰.۸ ۵۷۵,۰۱۳ ۲۹.۱۱ ۶۵۷,۲۵۲ ۳۲.۰۷
وجه نقد ۶۴,۷۰۰ ۱۶.۲ ۱۱۰,۴۴۵ ۶.۲۳ ۱۱۲,۶۸۶ ۵.۷ ۱۷۱,۸۱۵ ۸.۳۸
سایر دارایی ها ۲۲,۵۵۱ ۵.۶۴ ۴۴,۳۰۴ ۲.۵ ۷۸,۸۷۸ ۳.۹۹ ۸۸,۷۳۱ ۴.۳۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۳۶,۰۱۴ ۵۹.۰۸ ۱,۲۴۸,۹۳۸ ۷۰.۴۷ ۱,۲۰۸,۸۳۱ ۶۱.۱۹ ۱,۱۳۱,۹۰۶ ۵۵.۲۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد