صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۳,۰۵۳,۳۴۲ ۸۰.۸۷ ۲۳,۴۰۰,۹۱۷ ۸۳.۶۲ ۳۰,۴۶۴,۰۰۷ ۸۱.۱۹ ۳۰,۸۴۸,۱۰۲ ۸۲.۶۸
سایر سهام ۲۵۲,۵۲۰ ۶.۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ۳,۰۲۶,۹۰۱ ۱۰.۸۲ ۴,۵۹۷,۶۵۸ ۱۲.۲۵ ۳,۵۳۲,۸۱۳ ۹.۴۷
اوراق مشارکت ۲۲۲,۱۹۰ ۵.۸۸ ۷۶۲,۸۸۰ ۲.۷۳ ۸۹۶,۳۲۰ ۲.۳۹ ۸۶۳,۵۳۵ ۲.۳۱
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۸۳,۸۰۴ ۴.۸۷ ۱۶۱,۷۱۰ ۰.۵۸ ۱۸۳,۹۳۹ ۰.۴۹ ۴۸,۴۷۱ ۰.۱۳
سایر دارایی‌ها ۵۸,۳۹۴ ۱.۵۵ ۴۷۸,۸۷۵ ۱.۷۱ ۹۵۵,۲۲۵ ۲.۵۵ ۱,۵۱۶,۰۸۴ ۴.۰۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰,۷۰۶ ۰.۸۱ ۱۵۳,۸۷۰ ۰.۵۵ ۴۲۵,۹۷۵ ۱.۱۴ ۴۹۹,۷۲۰ ۱.۳۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد