ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 93,819 39.23 175,747 66.77 204,541 76.67 221,880 82.73
اوراق 47,157 19.72 71,678 27.23 52,543 19.69 38,899 14.5
وجه نقد 74,443 31.13 11,692 4.44 9,092 3.4 7,131 2.65
سایر دارایی ها 22,478 9.4 46,304 17.59 45,350 17 45,053 16.8
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 90,409 37.8 131,238 49.86 73,887 27.69 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد