ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 87,120 36.73 144,465 58.17 128,394 50.97 137,471 54.07
اوراق 45,198 19.05 54,958 22.13 82,063 32.58 91,894 36.14
وجه نقد 79,537 33.53 20,961 8.44 24,518 9.73 18,174 7.14
سایر دارایی ها 20,547 8.66 41,820 16.83 45,400 18.02 45,183 17.77
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 87,120 36.73 144,465 58.17 128,394 50.97 137,471 54.07
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق