صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۹۴,۲۶۳ ۵۷.۰۶ ۱,۰۷۴,۴۳۷ ۷۹.۰۲ ۱,۲۰۲,۲۷۶ ۷۷.۹۴ ۱,۲۵۴,۰۲۳ ۷۸.۸۹
اوراق ۶۲,۵۷۶ ۱۸.۳۸ ۲۰۰,۲۱۲ ۱۴.۷۳ ۲۴۷,۹۸۷ ۱۶.۰۸ ۲۴۷,۵۰۴ ۱۵.۵۷
وجه نقد ۶۲,۲۲۰ ۱۸.۲۷ ۶۰,۹۹۵ ۴.۴۹ ۶۶,۸۷۱ ۴.۳۴ ۶۷,۷۹۲ ۴.۲۶
سایر دارایی ها ۲۱,۴۰۶ ۶.۲۹ ۲۴,۰۱۶ ۱.۷۷ ۲۵,۴۱۰ ۱.۶۵ ۲۰,۳۶۱ ۱.۲۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۹۴,۰۹۲ ۵۷.۰۱ ۱,۰۷۴,۴۳۷ ۷۹.۰۲ ۱,۲۰۲,۲۷۶ ۷۷.۹۴ ۱,۲۵۴,۰۲۳ ۷۸.۸۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد