صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۰۰,۴۶۷ ۶۷.۳۴ ۴,۸۲۷,۸۴۷ ۸۶.۷۹ ۵,۲۴۷,۹۱۸ ۸۹.۸۸ ۵,۱۸۳,۳۴۵ ۹۱.۶۱
اوراق ۱۸۴,۰۵۲ ۱۵.۴۸ ۳۶۶,۹۶۹ ۶.۶ ۱۹۴,۴۰۸ ۳.۳۳ ۷۱,۶۲۳ ۱.۲۷
وجه نقد ۱۷۷,۰۳۸ ۱۴.۸۹ ۲۹۰,۶۸۷ ۵.۲۳ ۲۹۸,۸۵۹ ۵.۱۲ ۳۳۲,۲۰۲ ۵.۸۷
سایر دارایی ها ۲۷,۰۸۱ ۲.۲۸ ۷۷,۴۷۹ ۱.۳۹ ۹۷,۷۸۲ ۱.۶۷ ۷۰,۹۱۷ ۱.۲۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۶۴,۱۴۳ ۶۴.۲۹ ۴,۲۶۳,۷۹۹ ۷۶.۶۵ ۴,۶۳۹,۲۶۶ ۷۹.۴۵ ۴,۶۰۱,۲۱۴ ۸۱.۳۲
صندوق سرمایه گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد