ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 82,043 34.74 68,088 22.05 151,343 58.37 182,790 74.84
اوراق 44,299 18.75 42,254 13.68 31,805 12.26 25,874 10.59
وجه نقد 84,762 35.89 177,756 57.57 58,165 22.43 21,105 8.64
سایر دارایی ها 18,621 7.88 15,579 5.04 17,284 6.66 13,795 5.64
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 82,043 34.74 68,088 22.05 151,343 58.37 182,790 74.84
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق