صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۲۴,۰۷۶ ۵۵.۵۶ ۱۷۲,۸۳۴ ۷۲.۵۳ ۱۷۳,۵۹۵ ۶۹.۵ ۱۷۳,۰۱۶ ۶۹.۷۱
اوراق ۴۲,۶۴۳ ۱۹.۰۹ ۴۲,۲۸۶ ۱۷.۷۴ ۵۹,۱۱۱ ۲۳.۶۶ ۵۶,۰۶۹ ۲۲.۵۹
وجه نقد ۴۰,۹۷۸ ۱۸.۳۴ ۱۲,۴۱۵ ۵.۲۱ ۸,۶۸۰ ۳.۴۷ ۱۱,۲۱۰ ۴.۵۱
سایر دارایی ها ۳۲,۷۱۱ ۱۴.۶۴ ۴۴,۱۶۶ ۱۸.۵۳ ۴۴,۳۴۷ ۱۷.۷۵ ۴۳,۹۴۲ ۱۷.۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۳,۸۶۸ ۳۷.۵۵ ۸۶,۴۱۷ ۳۶.۲۶ ۸۶,۷۹۷ ۳۴.۷۵ ۸۶,۵۰۸ ۳۴.۸۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد