صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۰۸,۶۰۷ ۵۹.۷۱ ۳,۱۸۷,۲۸۶ ۷۵.۳ ۳,۲۱۲,۹۲۴ ۷۳.۷۸ ۳,۱۰۷,۰۳۹ ۶۸.۸۱
اوراق ۱۶۴,۴۲۱ ۱۹.۳ ۵۹۴,۲۴۶ ۱۴.۰۴ ۴۴۶,۲۵۲ ۱۰.۲۵ ۳۵۴,۸۸۱ ۷.۸۶
وجه نقد ۱۵۳,۷۶۹ ۱۸.۰۵ ۴۳۰,۱۰۹ ۱۰.۱۶ ۶۴۱,۸۸۷ ۱۴.۷۴ ۱,۰۵۲,۱۴۵ ۲۳.۳
سایر دارایی ها ۲۴,۹۴۹ ۲.۹۳ ۲۱,۳۶۰ ۰.۵ ۵۳,۶۸۳ ۱.۲۳ ۱,۲۱۰ ۰.۰۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۰۴,۴۴۵ ۵۹.۲۲ ۳,۱۲۲,۶۹۴ ۷۳.۷۷ ۳,۰۵۵,۷۶۰ ۷۰.۱۷ ۲,۹۸۰,۱۹۵ ۶۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد