ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 96,543 39.97 165,945 59.15 77,094 26.4 58,417 20.45
اوراق 50,595 20.94 95,842 34.16 185,407 63.5 224,620 78.63
وجه نقد 71,253 29.5 10,146 3.61 16,288 5.57 2,345 0.82
سایر دارایی ها 24,053 9.95 51,169 18.24 57,967 19.85 45,062 15.77
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 85,856 35.54 19,037 6.78 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد