صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۶۷,۴۴۹ ۵۴.۲۶ ۷۰۲,۳۶۸ ۷۶.۹۱ ۱,۰۹۶,۳۸۵ ۸۰.۴۸ ۱,۱۴۷,۰۷۱ ۷۹.۰۵
اوراق ۵۷,۶۱۲ ۱۸.۶۷ ۱۴۶,۴۹۰ ۱۶.۰۴ ۱۷۷,۷۹۳ ۱۳.۰۵ ۲۲۱,۲۵۰ ۱۵.۲۵
وجه نقد ۶۲,۲۱۱ ۲۰.۱۶ ۴۲,۷۴۴ ۴.۶۸ ۶۵,۱۶۴ ۴.۷۸ ۵۳,۲۱۹ ۳.۶۷
سایر دارایی ها ۳۵,۰۲۵ ۱۱.۳۵ ۸۱,۶۵۶ ۸.۹۴ ۸۲,۹۸۴ ۶.۰۹ ۸۹,۶۰۷ ۶.۱۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۶۷,۲۷۴ ۵۴.۲۱ ۷۰۲,۳۶۸ ۷۶.۹۱ ۱,۰۹۶,۳۸۵ ۸۰.۴۸ ۱,۱۴۷,۰۷۱ ۷۹.۰۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد