صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ صورتهای مالی سال مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ گزارش عملکرد ۱۲ماهه صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ گزارش عملکرد ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰ -حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰ -حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه ی منتهی به ۳۱-۰۶-۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه ی منتهی به ۳۱-۰۵-۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ گزارش عملکرد ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه ی منتهی به ۳۱-۰۴-۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه ی منتهی به ۳۱-۰۳-۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰- حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰- حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه ی منتهی به ۳۱-۰۲-۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه ی منتهی به ۳۱-۰۱-۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه ی منتهی به ۳۰-۱۲-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به ۳۰-۱۱-۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ گزارش عملکرد ۹ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه ی منتهی به ۳۰-۱۰-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه ی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه ی منتهی به ۳۰-۰۸-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای دوره مالی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه ی منتهی به ۳۰-۰۷-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه ی منتهی به ۳۱-۶-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه ی منتهی به ۳۱-۵-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۹۹/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ گزارش عملکرد ۳ ماهه مدیر صندوق منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه ی منتهی به ۳۱-۴-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ صورت پرتفوی ماهانه ی منتهی به ۳۱-۳-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۹۹ - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۹۹ - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه ی صندوق اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان منتهی به ۳۱-۰۲-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه ی صندوق اختصاصی بازار گردانی امید ایرانیان منتهی به ۳۱-۰۱-۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان امید ایرانیان برای دوره منتهی به ۲۹-۱۲-۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری بازارگردان امید ایرانیان برای دوره منتهی به ۲۹-۱۲-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸ صندوق بازارگردانی اختصاصی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸ صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸ صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ حسابرسی شده (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ گزارش عملکرد ۱ ساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به تاریخ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ اطلاعات و صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۷/۰۷/۳۰ صندوق بازارگردانی حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ صورت مالی ۶ ماهه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه گذاری بازارگردان امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱صندوق سرمایه گذاری با زارگردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ اصلاحیه دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ صورت مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ گزارش عملکرد ۱ ساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به۲۹ اسفند ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به۳۰ دیماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به۳۰ آذرماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ صورتهای مالی شش ماه منتهی به ۳۰مهر۱۳۹۶-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ اصلاحیه گزارش عملکرد یکساله دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ صورت مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ صورت مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ صورت مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ صورت مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ گزارش عملکرد منتهی به۱۳۹۵/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ صورتهای مالی ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ گزارش عملکرد منتهی به۱۳۹۵/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ صورت مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ صورت مالی منتهی به ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ دانلود