صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸ صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ حسابرسی شده (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ صورت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ گزارش عملکرد ۱ ساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به تاریخ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ اطلاعات و صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ‎۱۳۹۷/۰۷/۳۰ صندوق بازارگردانی حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ صورت مالی ۶ ماهه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی امید ایرانیان ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ صندوق سرمایه گذاری بازارگردان امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱صندوق سرمایه گذاری با زارگردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ اصلاحیه دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ صورت مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ گزارش عملکرد ۱ ساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به۲۹ اسفند ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به۳۰ دیماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به۳۰ آذرماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ صورتهای مالی شش ماه منتهی به ۳۰مهر۱۳۹۶-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ اصلاحیه گزارش عملکرد یکساله دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ صورت مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ صورت مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ صورت مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ صورت مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ گزارش عملکرد منتهی به۱۳۹۵/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ صورتهای مالی ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ گزارش عملکرد منتهی به۱۳۹۵/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ صورت مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ صورت مالی منتهی به ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ دانلود