صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۰.۰۰۴
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۳.۲۳۱
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۳.۴۱۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۱۳.۷۸۷
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۳۱.۸۸۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۳۶.۱۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ %۱۰۶.۵۶۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۱۱۰۸ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۴.۹۱)% (۱۰۰)%