صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ (۰.۴۴)% (۰.۴۰۹)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ (۴.۳۷۳)% (۲.۲۵)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ (۱۱.۵۰۶)% (۶.۵۹۶)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ (۶.۷۷۵)% (۰.۲۶۲)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ (۱۴.۲۴۷)% (۳.۹۳)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ (۴۱.۳۳۷)% %۱۹.۳۸۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ %۶۳.۶۶۱ %۱۷۳۲.۶۶۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۷۴۹۹۶ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%