صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ %۲.۷۰۷ %۱.۴۰۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ %۴.۳۱۴ %۱.۷۱۷
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ %۱۰.۱۳ %۱۵.۴۸۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ (۹.۸۲۸)% %۳۷.۴۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ (۲.۹۲۴)% %۶۵.۱۵۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ %۲۳.۸۰۴ %۱۵۵.۹۲۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ %۹۳.۷۴۵ %۵۵۴.۶۰۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۱۱۰۸ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%