صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ %۰.۰۱۳
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ %۳.۰۹۱ %۵.۰۶۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ %۲.۲۱۵ (۱.۳۵۳)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ %۲۹.۷۶۷ %۴۹.۰۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ %۳.۰۴۱ %۷۱.۰۳۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ %۳۵.۴۰۵ %۱۹۵.۵۸۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ %۱۳۷.۰۱۲ %۷۵۹.۷۰۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۱۱۰۸ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%