صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ تغییرات امیدنامه( تغییر تعهدات امید، کگل، کگهر) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ تغییرات امیدنامه (اضافه نمودن نماد بجهرم) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ تغییرات امیدنامه (اضافه نمودن نماد سیمرغ) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ تغییرات امید نامه (اضافه نمودن نماد کگهر) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه