صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ (از ۲۰ میلیون واحد به ۶۵ میلیون واحد سرمایه گذاری) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ساعت ۱۴:۰۰ (افزودن نماد فغدیر) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰ (امکان سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت و انتشار انواع اوراق اختیار معامله) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ (افزودن نماد حگهر ) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر شرایط بازارگردانی نماد وسکاب) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰(سقف استفاده از تسهیلات مالی) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ تصمیمات مجمع (امیدنامه ای) صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۳۰ (حذف نمادهای وگردش و سمگا) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر هزینه‌های کارمزد متولی، حق‌الزحمه حسابرس و تغییر پارامترهای نماد بجهرم) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ (افزودن نماد فجهان ) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ تغییر هزینه متولی،هزینه های نرم افزار،هزینه های مجامع و پارامترهای بازارگردانی نماد وسپه-مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ تغییرات امیدنامه - اضافه نمودن نماد سمگا- مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ تغییرات امیدنامه - اضافه نمودن نماد کگهر- مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ تغییرات امیدنامه - تغییرات نماد گشان- مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ تغییرات امیدنامه - تغییرات نماد کگهر- مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ تغییرات امیدنامه - اضافه نمودن نماد گشان- مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ اضافه نمودن نماد ساراب و بنیرو - مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ تغییرات امیدنامه- افزایش سقف- مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ تغییرات امیدنامه - اضافه نمودن نماد وسپه- وسکاب- کچاد - مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اضافه نمودن نماد وگردش - مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ تغييرات اميدنامه مجمع ساليانه منتهي به ١٣٩٩/١/٣١ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ امیدنامه قدیمی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ تغییرات امیدنامه(تبدیل به Multi Nav) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ تغییرات امیدنامه( تغییر تعهدات امید، کگل، کگهر) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ تغییرات امیدنامه (اضافه نمودن نماد بجهرم) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ تغییرات امیدنامه (اضافه نمودن نماد سیمرغ) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ تغییرات امید نامه (اضافه نمودن نماد کگهر) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه