رديف نام تعداد
1 حبیب‌رضا حدادی 10
2 تامین سرمایه امید 139990