صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ مجمع سالیانه صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ تغیرات اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ مجمع سالیانه صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۲/۱۹ صورتجلسه تغییرات اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ تغییرات اساسنامه تغییرات اساس نامه