صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ تصمیمات مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰(تغییر مهلت ارائه گزارش حسابرس، تسهیل در ارائه قبولی سمت ارکان ) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ تصمیمات مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰(تغییر مهلت ارائه گزارش حسابرس، تسهیل در ارائه قبولی سمت ارکان ) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ تغییرات اساسنامه( تغییر رکن متولی) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ تغییرات اساسنامه مجمع سالیانه صندوق منتهی به تاریخ ١٣٩٩/١/٣١ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ اساسنامه قدیمی تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ مجمع تغییر اساسنامه(تبدیل به Multi Nav) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ تغییرات اساسنامه( تمدید مجوز فعالیت) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ مجمع سالیانه صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ تغیرات اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ مجمع سالیانه صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۲/۱۹ صورتجلسه تغییرات اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ تغییرات اساسنامه تغییرات اساس نامه