صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ 1401/03/02 ساعت 14:00 (از 20 میلیون واحد به 65 میلیون واحد سرمایه گذاری) ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
2 لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ 1401/03/02 ساعت 14:00 (از 20 میلیون واحد به 65 میلیون واحد سرمایه گذاری) ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
3 دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ 1401/03/02 ساعت 14:00 (از 20 میلیون واحد به 65 میلیون واحد سرمایه گذاری) ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
4 تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ 1401/02/26ساعت 14:00 (افزودن نماد فغدیر) ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
5 تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ 1401/02/17 ساعت 14:00 (امکان سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت و انتشار انواع اوراق اختیار معامله) ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
6 لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ 1401/02/26ساعت 14:00 (افزودن نماد فغدیر ) ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
7 دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ 1401/02/26 ساعت 14:00 (افزودن نماد فغدیر) ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
8 تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ 1401/02/10 ساعت 14:00 (افزودن نماد حگهر ) ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
9 گزارش عملکرد 12ماهه صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به 1401/01/31 ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
10 لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ 1401/02/17 ساعت 14:00 (امکان سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت و انتشار انواع اوراق اختیار معامله) ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
سایز صفحه