صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/01/15 2,071,839 2,061,745 0 0 1,209,827 0 222,345 987,482 2,035,936,017,465
2 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/01/14 2,071,578 2,061,484 0 0 1,209,827 0 222,345 987,482 2,035,678,491,495
3 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/01/13 2,071,318 2,061,224 0 0 1,209,827 0 222,345 987,482 2,035,421,302,210
4 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/01/12 2,071,058 2,060,964 0 0 1,209,827 0 222,345 987,482 2,035,164,449,566
5 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/01/11 2,070,798 2,060,704 0 0 1,209,827 0 222,345 987,482 2,034,907,933,517
6 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/01/10 2,070,969 2,060,812 0 0 1,209,827 0 222,345 987,482 2,035,014,345,697
7 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/01/09 2,048,010 2,037,851 0 0 1,209,827 0 222,345 987,482 2,012,341,416,782
8 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/01/08 2,010,912 1,999,932 0 0 1,209,827 0 222,345 987,482 1,974,897,341,197
9 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/01/07 2,010,700 1,999,720 0 0 1,209,827 0 222,345 987,482 1,974,687,393,142
10 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/01/06 2,010,487 1,999,508 0 0 1,209,827 0 222,345 987,482 1,974,477,741,696
11 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/01/05 1,964,699 1,953,883 0 0 1,209,827 0 222,345 987,482 1,929,424,182,339
12 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/01/04 1,950,269 1,939,516 0 0 1,209,827 0 222,345 987,482 1,915,237,321,883
13 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/01/03 1,950,056 1,939,303 0 0 1,209,827 0 222,345 987,482 1,915,026,831,040
14 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/01/02 1,949,843 1,939,090 0 0 1,209,827 0 222,345 987,482 1,914,816,636,624
15 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/01/01 1,949,631 1,938,878 0 0 1,209,827 0 222,345 987,482 1,914,606,738,589
16 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/12/29 1,949,235 1,938,482 0 0 1,209,827 0 222,345 987,482 1,914,216,248,589
17 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/12/28 1,949,023 1,938,270 0 0 1,209,827 0 222,345 987,482 1,914,007,036,311
18 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/12/27 1,893,148 1,882,648 0 0 1,209,827 0 222,345 987,482 1,859,081,239,328
19 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/12/26 1,891,407 1,880,972 0 0 1,209,827 0 222,345 987,482 1,857,425,797,011
20 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/12/25 1,854,892 1,844,575 0 17,200 1,209,827 0 222,345 987,482 1,821,484,418,236