صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/11/05 1,696,312 1,685,368 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,622,761,763,131
2 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/11/04 1,651,697 1,640,943 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,579,987,218,497
3 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/11/03 1,651,659 1,640,906 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,579,950,793,564
4 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/11/02 1,651,622 1,640,868 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,579,914,479,359
5 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/11/01 1,650,300 1,639,557 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,578,652,597,584
6 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/10/30 1,631,448 1,620,831 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,560,621,856,856
7 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/10/29 1,620,923 1,610,376 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,550,555,023,615
8 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/10/28 1,626,213 1,615,663 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,555,645,838,016
9 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/10/27 1,601,287 1,590,895 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,531,797,619,193
10 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/10/26 1,601,247 1,590,855 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,531,759,430,048
11 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/10/25 1,601,208 1,590,815 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,531,721,351,628
12 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/10/24 1,600,694 1,590,274 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,531,200,356,607
13 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/10/23 1,599,990 1,589,564 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,530,516,866,704
14 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/10/22 1,556,600 1,546,348 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,488,906,217,466
15 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/10/21 1,505,727 1,495,736 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,440,173,657,811
16 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/10/20 1,485,715 1,475,673 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,420,856,512,801
17 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/10/19 1,485,681 1,475,639 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,420,823,561,400
18 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/10/18 1,485,647 1,475,605 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,420,790,713,479
19 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/10/17 1,508,730 1,498,751 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,443,077,141,287
20 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/10/16 1,548,525 1,538,384 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,481,237,778,443