صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/23 1,943,520 1,931,473 0 0 679,304 0 272,672 303,316 585,846,663,278
2 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/22 2,004,542 1,992,367 0 0 679,304 0 272,672 303,316 604,316,692,226
3 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/21 2,021,418 2,009,286 0 0 679,304 0 272,672 303,316 609,448,499,532
4 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/20 2,015,286 2,003,203 0 0 679,304 0 272,672 303,316 607,603,397,451
5 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/19 1,981,420 1,969,430 0 0 679,304 0 272,672 303,316 597,359,672,033
6 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/18 1,981,266 1,969,277 0 0 679,304 0 272,672 303,316 597,313,082,274
7 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/17 1,981,113 1,969,123 0 0 679,304 0 272,672 303,316 597,266,568,783
8 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/16 1,984,861 1,972,793 0 0 679,304 0 272,672 303,316 598,379,732,954
9 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/15 2,011,978 1,999,873 0 0 679,304 0 272,672 303,316 606,593,447,731
10 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/14 2,013,013 2,000,902 0 0 679,304 0 272,672 303,316 606,905,469,371
11 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/13 2,029,996 2,017,756 0 0 679,304 0 272,672 303,316 612,017,540,992
12 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/12 2,029,596 2,017,358 0 0 679,304 0 272,672 303,316 611,897,054,355
13 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/11 2,029,428 2,017,190 0 0 679,304 0 272,672 303,316 611,846,084,984
14 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/10 2,029,260 2,017,023 0 0 679,304 0 272,672 303,316 611,795,197,066
15 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/09 2,038,690 2,026,391 0 0 679,304 0 272,672 303,316 614,636,876,351
16 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/08 2,062,751 2,050,395 0 0 679,304 0 272,672 303,316 621,917,673,661
17 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/07 2,057,934 2,045,621 0 0 679,304 0 272,672 303,316 620,469,677,009
18 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/06 2,110,156 2,097,506 0 0 679,304 0 272,672 303,316 636,207,228,635
19 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/05 2,058,792 2,046,504 0 0 679,304 0 272,672 303,316 620,737,494,258
20 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/04 2,058,626 2,046,339 0 0 679,304 0 272,672 303,316 620,687,221,649