صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/04 1,769,393 1,767,330 0 0 3,183,189 0 682,981 2,500,208 4,418,692,333,217
2 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/03 1,777,683 1,775,661 0 0 3,183,189 0 682,981 2,500,208 4,439,520,633,103
3 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/02 1,794,344 1,792,264 0 7,742 3,183,189 0 682,981 2,500,208 4,481,032,803,973
4 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/01 1,817,774 1,815,621 0 0 3,175,447 0 682,981 2,492,466 4,525,373,173,285
5 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/30 1,825,823 1,823,795 0 0 3,175,447 0 682,981 2,492,466 4,545,746,472,327
6 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/29 1,825,889 1,823,861 0 0 3,175,447 0 682,981 2,492,466 4,545,910,978,316
7 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/28 1,825,955 1,823,927 0 0 3,175,447 0 682,981 2,492,466 4,546,075,503,348
8 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/27 1,791,454 1,789,429 0 16,494 3,175,447 0 682,981 2,492,466 4,460,091,668,908
9 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/26 1,702,038 1,700,040 0 0 3,158,953 0 682,981 2,475,972 4,209,250,784,068
10 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/25 1,687,986 1,685,791 0 0 3,158,953 0 682,981 2,475,972 4,173,971,502,666
11 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/24 1,697,074 1,694,863 0 0 3,158,953 0 682,981 2,475,972 4,196,433,336,953
12 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/23 1,682,429 1,680,212 0 0 3,158,953 0 682,981 2,475,972 4,160,158,625,563
13 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/22 1,682,392 1,680,175 0 0 3,158,953 0 682,981 2,475,972 4,160,066,815,961
14 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/21 1,682,355 1,680,138 0 0 3,158,953 0 682,981 2,475,972 4,159,975,263,381
15 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/20 1,669,568 1,667,346 0 0 3,158,953 0 682,981 2,475,972 4,128,300,910,302
16 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/19 1,662,442 1,660,207 0 464,951 3,158,953 0 682,981 2,475,972 4,110,625,542,031
17 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/18 1,874,978 1,872,222 0 11,021 2,694,002 0 682,981 2,011,021 3,765,078,691,018
18 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/17 1,877,244 1,874,478 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,748,956,407,137
19 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/16 1,911,104 1,908,346 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,816,692,210,022
20 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/15 1,911,059 1,908,301 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,816,602,083,211