صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1401/04/05 1,190,661 1,188,959 1,188,959 0 0 31,834,694 0 742,373 31,092,321 36,967,493,649,992
2 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1401/04/04 1,202,703 1,200,984 1,200,984 0 0 31,834,694 0 742,373 31,092,321 37,341,368,983,776
3 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1401/04/03 1,224,184 1,222,433 1,222,433 0 0 31,834,694 0 742,373 31,092,321 38,008,278,119,890
4 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1401/04/02 1,224,203 1,222,453 1,222,453 0 0 31,834,694 0 742,373 31,092,321 38,008,886,676,032
5 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1401/04/01 1,224,366 1,222,613 1,222,613 0 0 31,834,694 0 742,373 31,092,321 38,013,890,792,108
6 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1401/03/31 1,232,339 1,230,575 1,230,575 0 0 31,834,694 0 742,373 31,092,321 38,261,441,030,075
7 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1401/03/30 1,242,787 1,241,008 1,241,008 0 0 31,834,694 0 742,373 31,092,321 38,585,821,053,329
8 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1401/03/29 1,245,173 1,243,392 1,243,392 0 795,302 31,834,694 0 742,373 31,092,321 38,659,939,176,184
9 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1401/03/28 1,260,879 1,259,040 1,259,040 0 0 31,039,392 0 742,373 30,297,019 38,145,159,405,225
10 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1401/03/27 1,251,471 1,249,684 1,249,684 0 0 31,039,392 0 742,373 30,297,019 37,861,706,848,239
11 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1401/03/26 1,251,492 1,249,705 1,249,705 0 0 31,039,392 0 742,373 30,297,019 37,862,325,449,441
12 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1401/03/25 1,251,512 1,249,725 1,249,725 0 0 31,039,392 0 742,373 30,297,019 37,862,945,635,127
13 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1401/03/24 1,254,863 1,253,061 1,253,061 0 0 31,039,392 0 742,373 30,297,019 37,964,016,731,694
14 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1401/03/23 1,234,619 1,232,847 1,232,847 0 0 31,039,392 0 742,373 30,297,019 37,351,589,135,206
15 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1401/03/22 1,225,072 1,223,314 1,223,314 0 0 31,039,392 0 742,373 30,297,019 37,062,761,650,970
16 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1401/03/21 1,204,332 1,202,603 1,202,603 0 0 31,039,392 0 742,373 30,297,019 36,435,298,583,523
17 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1401/03/20 1,201,300 1,199,576 1,199,576 0 0 31,039,392 0 742,373 30,297,019 36,343,580,816,867
18 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1401/03/19 1,201,323 1,199,600 1,199,600 0 0 31,039,392 0 742,373 30,297,019 36,344,300,122,172
19 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1401/03/18 1,202,338 1,200,565 1,200,565 0 427,873 31,039,392 0 742,373 30,297,019 36,373,550,741,994
20 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1401/03/17 1,201,620 1,199,824 1,199,824 0 0 30,611,519 0 742,373 29,869,146 35,837,711,514,623