لیست NAV

نام سبد
تا تاریخ
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 گروه امید 1398/02/01 1,670,113 1,660,856 0 0 535,430 0 247,582 149,384 248,105,357,122
2 گروه گل گهر 1398/02/01 1,607,421 1,593,066 0 0 535,430 0 247,582 84,540 134,677,838,340
3 گروه سنگ آهن گهرزمين 1398/02/01 1,097,373 1,097,373 0 0 535,430 0 247,582 10,000 10,973,734,387
4 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/02/01 1,624,905 1,614,261 0 0 535,430 0 247,582 243,924 393,756,929,849
5 گروه امید 1398/01/31 1,669,292 1,660,036 0 0 535,430 0 247,582 149,384 247,982,761,658
6 گروه گل گهر 1398/01/31 1,606,646 1,592,291 0 0 535,430 0 247,582 84,540 134,612,268,474
7 گروه سنگ آهن گهرزمين 1398/01/31 1,096,650 1,096,650 0 0 535,430 0 247,582 10,000 10,966,495,125
8 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/01/31 1,624,104 1,613,460 0 0 535,430 0 247,582 243,924 393,561,525,257
9 گروه امید 1398/01/30 1,652,711 1,643,587 0 0 535,430 0 247,582 149,384 245,525,552,353
10 گروه گل گهر 1398/01/30 1,639,273 1,624,660 0 0 535,430 0 247,582 84,540 137,348,718,001
11 گروه سنگ آهن گهرزمين 1398/01/30 1,096,676 1,096,676 0 0 535,430 0 247,582 10,000 10,966,764,024
12 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/01/30 1,625,258 1,614,606 0 0 535,430 0 247,582 243,924 393,841,034,378
13 گروه امید 1398/01/29 1,652,675 1,643,550 0 0 535,430 0 247,582 149,384 245,520,049,813
14 گروه گل گهر 1398/01/29 1,639,293 1,624,679 0 0 535,430 0 247,582 84,540 137,350,380,217
15 گروه سنگ آهن گهرزمين 1398/01/29 1,096,718 1,096,718 0 0 535,430 0 247,582 10,000 10,967,180,861
16 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/01/29 1,625,244 1,614,591 0 0 535,430 0 247,582 243,924 393,837,610,891
17 گروه امید 1398/01/28 1,652,638 1,643,513 0 0 535,430 0 247,582 149,384 245,514,566,707
18 گروه گل گهر 1398/01/28 1,639,312 1,624,699 0 0 535,430 0 247,582 84,540 137,352,049,561
19 گروه سنگ آهن گهرزمين 1398/01/28 1,096,760 1,096,760 0 0 535,430 0 247,582 10,000 10,967,597,699
20 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/01/28 1,625,231 1,614,578 0 0 535,430 0 247,582 243,924 393,834,213,967