صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/09/19 1,502,411 1,492,579 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,437,134,347,378
2 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/09/18 1,520,137 1,510,114 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,454,017,809,362
3 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/09/17 1,508,570 1,498,587 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,442,918,844,514
4 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/09/16 1,482,045 1,472,173 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,417,485,768,802
5 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/09/15 1,442,062 1,432,458 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,379,246,921,669
6 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/09/14 1,442,032 1,432,429 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,379,218,133,756
7 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/09/13 1,442,002 1,432,399 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,379,189,450,556
8 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/09/12 1,442,320 1,432,716 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,379,494,502,261
9 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/09/11 1,450,023 1,440,373 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,386,867,530,561
10 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/09/10 1,449,324 1,439,732 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,386,250,349,148
11 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/09/09 1,436,721 1,427,232 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,374,215,017,988
12 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/09/08 1,436,017 1,426,485 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,373,495,405,423
13 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/09/07 1,435,987 1,426,455 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,373,466,850,806
14 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/09/06 1,435,957 1,426,426 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,373,438,400,710
15 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/09/05 1,414,280 1,404,861 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,352,674,155,033
16 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/09/04 1,390,067 1,380,787 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,329,494,973,682
17 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/09/03 1,371,423 1,362,252 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,311,648,452,561
18 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/09/02 1,369,113 1,359,908 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,309,391,305,102
19 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/09/01 1,355,978 1,346,823 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,296,792,317,624
20 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/08/30 1,355,908 1,346,753 0 0 1,998,956 0 273,250 962,853 1,296,724,858,635