ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/10/25 255,409 90.91 % 18,249 6.5 % 0 0 % 1,835 0.65 % 5,466 17.89 % 255,409 90.91 %
2 1397/10/24 253,962 89.23 % 28,020 9.84 % 0 0 % 2,487 0.87 % 158 15.79 % 253,962 89.23 %
3 1397/10/23 253,904 88.4 % 28,007 9.75 % 0 0 % 5,159 1.8 % 162 15.65 % 253,904 88.4 %
4 1397/10/22 253,869 87.91 % 27,993 9.69 % 0 0 % 6,746 2.34 % 161 15.57 % 253,869 87.91 %
5 1397/10/21 251,892 86.68 % 27,836 9.58 % 0 0 % 10,696 3.68 % 159 15.47 % 251,892 86.68 %
6 1397/10/20 251,892 86.69 % 27,822 9.58 % 0 0 % 10,696 3.68 % 156 15.47 % 251,892 86.69 %
7 1397/10/19 251,892 86.69 % 27,809 9.57 % 0 0 % 10,696 3.68 % 154 15.47 % 251,892 86.69 %
8 1397/10/18 249,815 87.81 % 27,795 9.77 % 0 0 % 3,392 1.19 % 3,507 16.98 % 249,815 87.81 %
9 1397/10/17 245,721 84.79 % 38,646 13.34 % 0 0 % 5,282 1.82 % 152 15.51 % 245,721 84.79 %
10 1397/10/16 243,192 83.74 % 38,774 13.35 % 0 0 % 8,294 2.86 % 151 15.48 % 243,192 83.74 %