ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/28 58,417 20.45 % 224,620 78.63 % 0 0 % 2,345 0.82 % 269 15.78 % 0 0 %
2 1397/07/27 56,212 19.81 % 224,505 79.12 % 0 0 % 2,765 0.97 % 269 15.88 % 0 0 %
3 1397/07/26 56,212 19.82 % 224,390 79.11 % 0 0 % 2,765 0.98 % 269 15.89 % 0 0 %
4 1397/07/25 56,212 19.83 % 224,275 79.1 % 0 0 % 2,765 0.98 % 269 15.89 % 0 0 %
5 1397/07/24 56,969 20.05 % 224,160 78.88 % 0 0 % 2,763 0.97 % 271 15.86 % 0 0 %
6 1397/07/23 57,152 20.11 % 224,045 78.82 % 0 0 % 2,763 0.97 % 271 15.85 % 0 0 %
7 1397/07/22 55,129 18.67 % 223,930 75.85 % 0 0 % 15,895 5.38 % 271 15.26 % 0 0 %
8 1397/07/21 54,577 18.53 % 223,816 75.98 % 0 0 % 15,895 5.4 % 267 15.3 % 0 0 %
9 1397/07/20 50,838 17.49 % 223,702 76.95 % 0 0 % 15,895 5.47 % 264 15.5 % 0 0 %
10 1397/07/19 50,838 17.5 % 223,587 76.94 % 0 0 % 15,895 5.47 % 260 15.5 % 0 0 %