ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/27 221,880 82.74 % 38,899 14.51 % 7,131 2.66 % 45,053 16.8 % 0 0 %
2 1397/05/26 221,048 82.47 % 38,758 14.46 % 7,967 2.97 % 45,051 16.81 % 0 0 %
3 1397/05/25 221,048 82.48 % 38,738 14.45 % 7,967 2.97 % 45,050 16.81 % 0 0 %
4 1397/05/24 221,048 82.48 % 38,719 14.45 % 7,967 2.97 % 45,048 16.81 % 0 0 %
5 1397/05/23 220,058 82.27 % 38,695 14.47 % 8,449 3.16 % 45,071 16.85 % 0 0 %
6 1397/05/22 219,082 81.87 % 38,802 14.5 % 9,422 3.52 % 45,070 16.84 % 0 0 %
7 1397/05/21 218,478 82.09 % 38,929 14.63 % 669 0.25 % 52,849 19.86 % 0 0 %
8 1397/05/20 217,382 81.36 % 48,434 18.13 % 1,079 0.4 % 45,071 16.87 % 0 0 %
9 1397/05/19 215,235 80.59 % 48,405 18.13 % 3,143 1.18 % 45,071 16.88 % 0 0 %
10 1397/05/18 215,235 80.6 % 48,381 18.12 % 3,143 1.18 % 45,071 16.88 % 0 0 %