صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۳۰,۸۹۱,۱۷۷ ۸۲.۷۶ % ۳,۵۳۱,۲۹۶ ۹.۴۶ % ۸۵۹,۹۳۳ ۲.۳ % ۰ ۰ % ۴۹,۷۸۷ ۰.۱۳ % ۱,۵۱۷,۰۵۸ ۴.۰۶ % ۴۷۸,۵۱۸ ۱.۲۸ %
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۳۰,۸۴۸,۱۰۲ ۸۲.۶۸ % ۳,۵۳۲,۸۱۳ ۹.۴۷ % ۸۶۳,۵۳۵ ۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۴۸,۴۷۱ ۰.۱۳ % ۱,۵۱۶,۰۸۴ ۴.۰۶ % ۴۹۹,۷۲۰ ۱.۳۴ %
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۳۱,۱۵۰,۲۸۱ ۸۲.۶۵ % ۳,۵۷۷,۸۰۷ ۹.۴۹ % ۸۷۲,۸۱۱ ۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۶۱,۷۹۴ ۰.۱۶ % ۱,۵۱۵,۱۱۲ ۴.۰۲ % ۵۱۰,۷۲۵ ۱.۳۶ %
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۳۱,۷۶۸,۴۱۰ ۸۲.۸۶ % ۳,۶۰۷,۹۸۷ ۹.۴۱ % ۸۷۵,۱۷۳ ۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۶۳,۴۵۵ ۰.۱۷ % ۱,۵۱۴,۱۴۱ ۳.۹۵ % ۵۰۹,۹۴۹ ۱.۳۳ %
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۳۱,۷۶۸,۴۱۰ ۸۲.۸۶ % ۳,۶۰۷,۹۸۷ ۹.۴۲ % ۸۷۴,۸۰۰ ۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۶۳,۴۵۵ ۰.۱۷ % ۱,۵۱۳,۱۷۱ ۳.۹۵ % ۵۰۹,۹۴۹ ۱.۳۳ %
۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۳۱,۷۹۶,۴۳۸ ۸۲.۹۳ % ۳,۶۱۰,۶۶۷ ۹.۴۲ % ۸۷۴,۴۲۸ ۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۶۳,۴۵۵ ۰.۱۷ % ۱,۴۸۵,۸۸۹ ۳.۸۸ % ۵۰۹,۹۴۹ ۱.۳۳ %
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۳۲,۰۲۰,۴۲۳ ۸۲.۹۲ % ۳,۶۱۸,۰۱۸ ۹.۳۷ % ۸۷۴,۰۶۱ ۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۸۰,۲۸۴ ۰.۲۱ % ۱,۴۸۴,۹۳۷ ۳.۸۵ % ۵۳۶,۸۲۹ ۱.۳۹ %
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۳۲,۳۱۳,۳۹۹ ۸۲.۹۳ % ۳,۶۴۶,۸۵۲ ۹.۳۵ % ۸۷۳,۶۹۷ ۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۲۶۶ ۰.۲۹ % ۱,۴۸۳,۹۸۷ ۳.۸۱ % ۵۳۶,۴۷۴ ۱.۳۸ %
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۳۲,۳۲۴,۲۳۸ ۸۲.۹۱ % ۳,۶۶۶,۰۷۱ ۹.۴ % ۸۷۳,۳۱۶ ۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۹۳۰ ۰.۲۷ % ۱,۴۸۳,۰۳۷ ۳.۸ % ۵۳۶,۱۴۹ ۱.۳۸ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۳۲,۵۰۸,۸۴۸ ۸۲.۸۹ % ۳,۷۰۰,۵۲۴ ۹.۴۴ % ۸۷۲,۹۴۳ ۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۵۳۲ ۰.۲۷ % ۱,۴۸۲,۱۶۷ ۳.۷۸ % ۵۴۶,۱۸۱ ۱.۳۹ %