ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/02/31 137,471 54.08 % 91,894 36.15 % 18,174 7.15 % 45,183 17.77 % 137,471 54.08 %
2 1397/02/30 143,912 57.41 % 81,341 32.45 % 18,721 7.47 % 45,182 18.03 % 143,912 57.41 %
3 1397/02/29 143,192 57.22 % 80,948 32.35 % 19,426 7.76 % 45,178 18.05 % 143,192 57.22 %
4 1397/02/28 141,176 55.12 % 80,708 31.51 % 27,802 10.86 % 44,933 17.54 % 141,176 55.12 %
5 1397/02/27 141,176 55.13 % 80,669 31.5 % 27,802 10.86 % 44,926 17.54 % 141,176 55.13 %
6 1397/02/26 141,176 55.14 % 80,629 31.49 % 27,802 10.86 % 44,919 17.55 % 141,176 55.14 %
7 1397/02/25 140,152 54.99 % 80,487 31.58 % 27,802 10.91 % 44,912 17.62 % 140,152 54.99 %
8 1397/02/24 131,700 53.41 % 80,348 32.58 % 28,139 11.41 % 44,905 18.21 % 131,700 53.41 %
9 1397/02/23 130,117 53.1 % 80,292 32.76 % 28,241 11.52 % 44,904 18.32 % 130,117 53.1 %
10 1397/02/22 128,357 52.69 % 80,252 32.94 % 28,622 11.75 % 44,897 18.43 % 128,357 52.69 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق