صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۴۳۲,۵۴۱ ۶۹.۷۱ % ۱۴۰,۱۷۲ ۲۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۸,۰۲۶ ۴.۵۲ % ۱۹,۷۱۹ ۱۲.۸۶ % ۴۳۲,۵۴۱ ۶۹.۷۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۴۳۷,۴۳۸ ۶۹.۹۶ % ۱۴۰,۱۰۵ ۲۲.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۸,۰۲۶ ۴.۴۸ % ۱۹,۷۱۱ ۱۲.۷۶ % ۴۳۷,۴۳۸ ۶۹.۹۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۴۳۵,۷۹۷ ۶۹.۹ % ۱۴۰,۰۳۹ ۲۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۰۳ ۳.۴۳ % ۲۶,۲۶۰ ۱۳.۸۴ % ۴۳۵,۷۹۷ ۶۹.۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۴۳۳,۹۳۱ ۶۹.۸۱ % ۱۳۹,۹۷۲ ۲۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۰۳ ۳.۴۴ % ۲۶,۳۱۹ ۱۳.۸۹ % ۴۳۳,۹۳۱ ۶۹.۸۱ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۴۳۰,۳۷۸ ۷۰.۴ % ۱۳۹,۹۰۵ ۲۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۱۳۵ ۲.۹۷ % ۲۲,۹۳۶ ۱۳.۵۷ % ۴۳۰,۳۷۸ ۷۰.۴ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۴۳۰,۳۷۸ ۷۰.۴۱ % ۱۳۹,۸۳۹ ۲۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۸,۱۳۵ ۲.۹۷ % ۲۲,۹۲۸ ۱۳.۵۷ % ۴۳۰,۳۷۸ ۷۰.۴۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۴۳۰,۳۷۸ ۷۰.۴۱ % ۱۳۹,۷۷۲ ۲۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۸,۱۳۵ ۲.۹۷ % ۲۲,۹۲۰ ۱۳.۵۷ % ۴۳۰,۳۷۸ ۷۰.۴۱ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۴۳۱,۵۲۲ ۶۹.۶۸ % ۱۴۹,۹۵۰ ۲۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۸,۱۳۵ ۲.۹۳ % ۱۹,۶۶۴ ۱۲.۸۷ % ۴۳۱,۵۲۲ ۶۹.۶۸ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۴۳۲,۹۴۰ ۶۹.۷۱ % ۱۴۹,۸۷۹ ۲۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۶۷ ۲.۹۹ % ۱۹,۶۵۶ ۱۲.۸۳ % ۴۳۲,۹۴۰ ۶۹.۷۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۴۳۳,۱۶۹ ۶۹.۷۸ % ۱۴۹,۸۰۷ ۲۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۷,۵۶۲ ۲.۸۳ % ۲۰,۲۲۰ ۱۲.۹۳ % ۴۳۳,۱۶۹ ۶۹.۷۸ %