صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱,۱۳۱,۹۰۶ ۵۵.۲۲ % ۶۵۷,۲۵۲ ۳۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۷۱,۸۱۵ ۸.۳۸ % ۸۸,۷۳۱ ۴.۳۳ % ۱,۱۳۱,۹۰۶ ۵۵.۲۲ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱,۱۳۱,۹۰۶ ۵۵.۲۳ % ۶۵۶,۹۳۹ ۳۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۷۱,۸۱۵ ۸.۳۸ % ۸۸,۷۱۲ ۴.۳۳ % ۱,۱۳۱,۹۰۶ ۵۵.۲۳ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱,۱۳۱,۹۰۶ ۵۵.۲۴ % ۶۵۶,۶۲۶ ۳۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۷۱,۸۱۵ ۸.۳۹ % ۸۸,۶۹۲ ۴.۳۳ % ۱,۱۳۱,۹۰۶ ۵۵.۲۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱,۱۳۱,۹۰۶ ۵۵.۲۵ % ۶۵۶,۳۱۴ ۳۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۷۱,۸۱۵ ۸.۳۹ % ۸۸,۶۷۲ ۴.۳۳ % ۱,۱۳۱,۹۰۶ ۵۵.۲۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱,۱۳۱,۹۰۶ ۵۵.۲۶ % ۶۵۶,۰۰۲ ۳۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۷۱,۸۱۵ ۸.۳۹ % ۸۸,۶۵۲ ۴.۳۳ % ۱,۱۳۱,۹۰۶ ۵۵.۲۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱,۱۳۹,۷۱۰ ۵۵.۶۴ % ۶۵۵,۶۹۰ ۳۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۶۴۲ ۵.۶ % ۱۳۸,۳۶۴ ۶.۷۵ % ۱,۱۳۹,۷۱۰ ۵۵.۶۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۱۵۴,۵۰۷ ۵۶.۹۹ % ۵۷۳,۸۲۰ ۲۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۹۰,۰۷۷ ۴.۴۵ % ۲۰۷,۲۵۳ ۱۰.۲۳ % ۱,۱۵۴,۵۰۷ ۵۶.۹۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۲۵۶,۱۶۱ ۶۳.۱۸ % ۵۷۳,۵۴۸ ۲۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۸۳,۸۸۵ ۴.۲۲ % ۷۴,۵۳۹ ۳.۷۵ % ۱,۲۵۶,۱۶۱ ۶۳.۱۸ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۲۵۶,۱۶۱ ۶۳.۱۹ % ۵۷۳,۲۷۷ ۲۸.۸۴ % ۰ ۰ % ۸۳,۸۸۵ ۴.۲۲ % ۷۴,۵۱۹ ۳.۷۵ % ۱,۲۵۶,۱۶۱ ۶۳.۱۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۲۵۶,۱۶۱ ۶۳.۲ % ۵۷۳,۰۰۶ ۲۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۸۳,۸۸۵ ۴.۲۲ % ۷۴,۵۰۰ ۳.۷۵ % ۱,۲۵۶,۱۶۱ ۶۳.۲ %