صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱,۱۴۷,۰۷۱ ۷۹.۰۵ % ۲۲۱,۲۵۰ ۱۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۵۳,۲۱۹ ۳.۶۷ % ۲۹,۵۵۹ ۶.۱۸ % ۱,۱۴۷,۰۷۱ ۷۹.۰۵ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱,۱۷۰,۱۱۶ ۷۹.۷۱ % ۲۲۱,۱۴۶ ۱۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۴۱,۲۲۵ ۲.۸۱ % ۳۵,۴۲۲ ۶.۵ % ۱,۱۷۰,۱۱۶ ۷۹.۷۱ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱,۱۶۵,۳۶۴ ۸۰ % ۲۲۱,۰۴۲ ۱۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۹,۹۱۶ ۲.۰۵ % ۴۰,۴۱۷ ۶.۹ % ۱,۱۶۵,۳۶۴ ۸۰ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱,۱۵۱,۹۶۵ ۷۹.۳۲ % ۲۲۰,۹۳۸ ۱۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۶۲,۳۵۹ ۴.۲۹ % ۱۷,۱۰۶ ۵.۳۱ % ۱,۱۵۱,۹۶۵ ۷۹.۳۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱,۱۲۵,۱۲۰ ۸۰.۶۵ % ۱۸۸,۵۹۱ ۱۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۳۷ ۴.۶ % ۱۷,۰۸۸ ۵.۵۳ % ۱,۱۲۵,۱۲۰ ۸۰.۶۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱,۱۲۵,۱۲۰ ۸۰.۶۶ % ۱۸۸,۵۰۱ ۱۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۳۷ ۴.۶۱ % ۱۷,۰۸۰ ۵.۵۳ % ۱,۱۲۵,۱۲۰ ۸۰.۶۶ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱,۱۲۵,۱۲۰ ۸۰.۶۶ % ۱۸۸,۴۱۱ ۱۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۳۷ ۴.۶۱ % ۱۷,۰۷۲ ۵.۵۳ % ۱,۱۲۵,۱۲۰ ۸۰.۶۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱,۱۲۵,۲۱۳ ۸۰.۳ % ۱۸۸,۳۲۲ ۱۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۷۰,۶۷۳ ۵.۰۴ % ۱۷,۰۶۳ ۵.۵ % ۱,۱۲۵,۲۱۳ ۸۰.۳ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱,۱۳۰,۷۴۶ ۸۰.۴۳ % ۱۸۸,۲۳۲ ۱۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۶۹,۹۱۸ ۴.۹۷ % ۱۷,۰۵۵ ۵.۴۸ % ۱,۱۳۰,۷۴۶ ۸۰.۴۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱,۱۲۳,۷۲۱ ۸۰.۲۹ % ۱۸۸,۱۴۳ ۱۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۶۴,۰۵۶ ۴.۵۸ % ۲۳,۶۶۵ ۵.۹۸ % ۱,۱۲۳,۷۲۱ ۸۰.۲۹ %