صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۳,۱۰۷,۰۳۹ ۶۸.۸۱ % ۳۵۴,۸۸۱ ۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۲,۱۴۵ ۲۳.۳ % ۱,۲۱۰ ۰.۰۳ % ۲,۹۸۰,۱۹۵ ۶۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۳,۰۳۸,۴۶۰ ۶۷.۹۸ % ۳۵۴,۷۲۱ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۳,۵۶۳ ۲۲.۶۸ % ۶۲,۷۳۸ ۱.۴ % ۲,۹۳۱,۷۴۷ ۶۵.۵۹ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۳,۱۵۱,۱۷۰ ۶۹.۸۶ % ۳۳۶,۹۷۰ ۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۹۷۰,۳۰۷ ۲۱.۵۱ % ۵۲,۳۷۸ ۱.۱۶ % ۳,۰۲۵,۷۷۰ ۶۷.۰۸ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۳,۲۶۲,۴۷۹ ۶۸.۲۷ % ۳۳۶,۸۲۰ ۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۸,۶۳۵ ۲۴.۶۶ % ۱,۱۸۰ ۰.۰۲ % ۳,۱۴۴,۴۱۹ ۶۵.۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۳,۳۲۶,۱۶۸ ۷۱.۷۷ % ۴۹,۳۱۲ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۶,۸۸۸ ۲۴.۱ % ۱۴۱,۸۴۴ ۳.۰۶ % ۳,۱۹۲,۵۲۷ ۶۸.۸۹ %
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۳,۳۲۶,۱۶۸ ۷۱.۷۷ % ۴۹,۲۹۰ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۶,۸۸۸ ۲۴.۱ % ۱۴۱,۸۴۶ ۳.۰۶ % ۳,۱۹۲,۵۲۷ ۶۸.۸۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۳,۳۲۶,۱۶۸ ۷۱.۷۷ % ۴۹,۲۶۹ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۶۰۶,۸۲۸ ۱۳.۰۹ % ۶۵۱,۹۰۹ ۱۴.۰۷ % ۳,۱۹۲,۵۲۷ ۶۸.۸۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۳,۳۲۰,۱۱۴ ۷۲.۱۷ % ۴۹,۲۴۷ ۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۰,۰۱۱ ۲۶.۷۴ % ۱,۱۹۰ ۰.۰۳ % ۳,۱۶۹,۸۶۷ ۶۸.۹ %
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۳,۲۵۴,۵۰۸ ۷۲.۸۱ % ۴۹,۲۲۵ ۱.۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۵,۰۱۴ ۲۶.۰۶ % ۱,۱۹۳ ۰.۰۳ % ۳,۰۹۰,۲۲۳ ۶۹.۱۳ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۳,۱۰۳,۳۸۵ ۷۱.۷۵ % ۵۶۱,۸۳۳ ۱۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۶۰۸,۴۲۶ ۱۴.۰۷ % ۵۱,۳۵۸ ۱.۱۹ % ۲,۹۳۹,۲۵۴ ۶۷.۹۶ %