صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ (از ۲۰ میلیون واحد به ۶۵ میلیون واحد سرمایه گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۲ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ (از ۲۰ میلیون واحد به ۶۵ میلیون واحد سرمایه گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۳ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ (از ۲۰ میلیون واحد به ۶۵ میلیون واحد سرمایه گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۴ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ساعت ۱۴:۰۰ (افزودن نماد فغدیر) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰ (امکان سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت و انتشار انواع اوراق اختیار معامله) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۶ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ساعت ۱۴:۰۰ (افزودن نماد فغدیر ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۷ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰ (افزودن نماد فغدیر) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ (افزودن نماد حگهر ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۹ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰ (امکان سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت و انتشار انواع اوراق اختیار معامله) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۱۰ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ (افزودن نماد حگهر) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۱۱ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ (افزودن نماد) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۱۲ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰ (امکان سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت و انتشار انواع اوراق اختیار معامله) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۱۳ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر شرایط بازارگردانی نماد وسکاب) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۱۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر شرایط بازارگردانی نماد وسکاب) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱۵ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰(سقف استفاده از تسهیلات مالی) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۶ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد وسکاب) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۱۷ لیست حاضرین مجمع (امیدنامه ای) صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص دریافت تسهیلات مالی برای صندوق تا سقف ۱۰۰ دصد خالص ارزش دارایی ها دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۱۸ تصمیمات مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰(تغییر مهلت ارائه گزارش حسابرس، تسهیل در ارائه قبولی سمت ارکان ) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱۹ دعوتنامه مجمع مورخ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۱۹ ساعت ۱۴ در خصوص سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی مدیر صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۲۰ تصمیمات مجمع (امیدنامه ای) صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۳۰(حذف نمادهای وگردش و سمگا) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۲۱ لیست حاضرین مجمع (امیدنامه ای) صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۳۰ (حذف نمادهای وگردش و سمگا) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۲۲ لیست حاضرین مجمع (اساسنامه ای) صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر سقف اخذ تسهیلات مالی تغییر مهلت ارائه گزارش حسابرس، تسهیل در ارائه قبولی سمت ارکان و مهلت ثبت تغییرات اساسنامه و سایر تصمیمات) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۲۳ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر هزینه‌های کارمزد متولی، حق‌الزحمه حسابرس و تغییر پارامترهای نماد بجهرم) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۲۴ دعوتنامه مجمع (امیدنامه ای) صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۳۰ (حذف نمادهای وگردش و سمگا) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۲۵ دعوتنامه مجمع (اساسنامه ای) صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر سقف اخذ تسهیلات مالی تغییر مهلت ارائه گزارش حسابرس، تسهیل در ارائه قبولی سمت ارکان و مهلت ثبت تغییرات اساسنامه و سایر تصمیمات) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۲۶ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر هزینه‌های کارمزد متولی، حق‌الزحمه و حسابرس و تغییر پارامترهای نماد بجهرم) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۲۷ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر هزینه‌های کارمزد متولی و حق‌الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۲۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۲۹ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ (افزودن نماد فجهان ) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۳۰ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۳۱ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۳۲ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ (افزودن نماد فجهان) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۳۳ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ (افزودن نماد فجهان ) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۳۴ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۳۵ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۳۶ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۳۷ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
۳۸ لیست حاضرین مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۳۹ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴ (تغییر هزینه متولی،هزینه های نرم افزار،هزینه های مجامع و پارامترهای بازارگردانی نماد وسپه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
۴۰ دعوتنامه مجمع مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۴۱ صورتجلسه (اساسنامه ای) مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۴۲ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ (تغییر هزینه متولی،هزینه های نرم افزار، و پارامترهای بازارگردانی وسپه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۴۳ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر هزینه متولی،هزینه های نرم افزار،هزینه های مجامع و پارامترهای بازارگردانی وسپه) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۴۴ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميدايرانيان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۴۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۴۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۴۷ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميدايرانيان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۴۸ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميدايرانيان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۴۹ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۵۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۵۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۵۲ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميدايرانيان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۵۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امیدایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۵۴ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميدايرانيان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۵۵ تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱- تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۵۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۵۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۵۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۵۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۶۰ تغییرات امیدنامه - اضافه نمودن نماد ساراب - بنیرو مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۶۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۶۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۶۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۶۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۶۵ تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳- افزایش سقف دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۶۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۶۷ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۶۸ تغییرات امیدنامه - اضافه نمودن نماد وسپه- وسکاب- کچاد - مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۶۹ تغییرات امیدنامه- اضافه نمودن نماد وگردش- مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۷۰ دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۷۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۷۲ دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۷۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۷۴ دعوتنامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۷۵ تغییرات اساسنامه(Multi NAV) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۷۶ تغییرات امیدنامه(Multi NAV) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۷۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (تغییر محاسبه NAV از حالت تجمعی به جداگانه و انتقال واحدهای ممتاز شرکت سیمان هرمزگان به شرکت تامین سرمایه امید) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۷۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (تغییر محاسبه NAV از حالت تجمعی به جداگانه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۷۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (تغییر محاسبه NAV از حالت تجمعی به جداگانه و انتقال واحدهای ممتاز شرکت سیمان هرمزگان به شرکت تامین سرمایه امید) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۸۰ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (تغییر محاسبه NAV از حالت تجمعی به جداگانه و انتقال واحدهای ممتاز شرکت سیمان هرمزگان به شرکت تامین سرمایه امید) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۸۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰ (تمدید دوره فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
۸۲ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۳۰ ( تغییر پارامترها و تعهدات بازارگردانی نمادهای کگهر و کگل) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
۸۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵ (تمدید دوره فعالیت صندوق و تغییر پارامترها و تعهدات بازارگردانی نمادهای کگهر و کگل) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۸۴ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵ (تمدید دوره فعالیت صندوق و تغییر پارامترها و تعهدات بازارگردانی نمادهای کگهر و کگل) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۸۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ (اضافه نمودن نماد بجهرم به لیست نمادهای تحت بازارگردانی صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
۸۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ (اضافه نمودن نماد بجهرم به لیست نمادهای تحت بازارگردانی صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۸۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر حق الزحمه حسابرس، هزینه نرم افزار و هزینه های برگزاری مجامع) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۸۸ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ (اضافه نمودن نماد بجهرم به لیست نمادهای تحت بازارگردانی صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
۸۹ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر حق الزحمه حسابرس، هزینه نرم افزار و هزینه های برگزاری مجامع) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۹۰ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰(تغییر رکن حسابرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۹۱ لیست حاضرین مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰(تغییر رکن حسابرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
۹۲ دعوتنامه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰(تغییر رکن حسابرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
۹۳ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ (اضافه نمودن نماد سیمرغ به لیست نمادهای تحت بازارگردانی صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۹۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ (اضافه نمودن نماد سیمرغ به لیست نمادهای تحت بازارگردانی صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۹۵ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ (اضافه نمودن نماد سیمرغ به لیست نمادهای تحت بازارگردانی صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
۹۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰ (بررسی و اصلاح موضوع فعالیت صندوق و بررسی و اصلاح تعهدات و شرایط بازارگردانی در امیدنامه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۹۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۳:۰۰ (بررسی و اصلاح موضوع فعالیت صندوق و بررسی و اصلاح تعهدات و شرایط بازارگردانی در امیدنامه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
۹۸ آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۹۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ (تمدید دوره مجوز فعالیت و انتقال واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۱۰۰ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ (تمدید دوره مجوز فعالیت و انتقال واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
۱۰۱ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
۱۰۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ (تمدید مجوز دوره فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
۱۰۳ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ (تمدید مجوز دوره فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۱۰۴ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰(اصلاح و نحوه محاسبه کارمزد مدیر و بررسی و اصلاح اهداف و استراتژی‌های صندوق در امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۱۰۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ ساعت ۱۰ (اضافه نمودن سهم امید به لیست تحت بازارگردانی صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
۱۰۶ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۱۷ (اصلاح نحوه محاسبه کارمزد و بررسی و اصلاح اهداف امیدنامه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
۱۰۷ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ ساعت ۱۲:۱۵ (انتقال مالکیت واحدهای ممتاز) دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
۱۰۸ تصمیمات مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰ (کاهش سرمایه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
۱۰۹ تصمیمات مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ (افزایش دامنه مظنه سفارش خرید و فروش) دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
۱۱۰ تصمیمات مجمع موسس صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۱