صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميدايرانيان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۴ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميدايرانيان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۵ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميدايرانيان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۹ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميدايرانيان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۱۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امیدایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۱۱ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اميدايرانيان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۱۲ تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱- تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۱۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۱۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۱۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۱۷ تغییرات امیدنامه - اضافه نمودن نماد ساراب - بنیرو مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۱۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۹ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۲۲ تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳- افزایش سقف دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۲۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۲۴ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۲۵ تغییرات امیدنامه - اضافه نمودن نماد وسپه- وسکاب- کچاد - مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۲۶ تغییرات امیدنامه- اضافه نمودن نماد وگردش- مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۲۷ دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۲۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۲۹ دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۳۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۳۱ دعوتنامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۳۲ تغییرات اساسنامه(Multi NAV) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۳۳ تغییرات امیدنامه(Multi NAV) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۳۴ مجمع تغییر امیدنامه(تبدیل به Multi Nav) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۳۵ مجمع تغییر اساسنامه(تبدیل به Multi Nav) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۳۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۳۷ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۳۸ تغییرات اساسنامه (تمدید مجوز) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
۳۹ تغییرات امیدنامه- (تعهدات امید- کگل- کگهر) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
۴۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۴۱ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۴۲ تغییرات امیدنامه (اضافه نمودن نماد بجهرم) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
۴۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۴۴ تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۴۵ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
۴۶ دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۴۷ مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۴۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
۴۹ دعوتنامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
۵۰ تغییرات امیدنامه (اضافه نمودن نماد سیمرغ) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۵۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۵۲ دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (اضافه نمودن نماد سیمرغ) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
۵۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۵۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
۵۵ آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۵۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۵۷ دعوتنامه برگزاری مجمع تمدید مجوز فعالیت و انتقال واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
۵۸ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
۵۹ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
۶۰ دعوتنامه برگزاری مجمع (تمدید مجوز فعالیت) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۶۱ دعوتنامه برگزاری مجمع (اصلاح امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۶۲ مجمع سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
۶۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
۶۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
۶۵ صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
۶۶ صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
۶۷ صورتجلسه مجمع موسس به تاریخ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۱