صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تغییرات امیدنامه - اضافه نمودن نماد ساراب - بنیرو مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۶ تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد ايرانيان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳- افزایش سقف دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۸ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۹ تغییرات امیدنامه - اضافه نمودن نماد وسپه- وسکاب- کچاد - مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۱۰ تغییرات امیدنامه- اضافه نمودن نماد وگردش- مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۱۱ دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۱۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۱۳ دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۱۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
۱۵ دعوتنامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
۱۶ تغییرات اساسنامه(Multi NAV) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۱۷ تغییرات امیدنامه(Multi NAV) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۱۸ مجمع تغییر امیدنامه(تبدیل به Multi Nav) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۱۹ مجمع تغییر اساسنامه(تبدیل به Multi Nav) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۲۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۲۱ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۲۲ تغییرات اساسنامه (تمدید مجوز) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
۲۳ تغییرات امیدنامه- (تعهدات امید- کگل- کگهر) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
۲۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
۲۵ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۲۶ تغییرات امیدنامه (اضافه نمودن نماد بجهرم) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
۲۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۲۸ تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۲۹ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
۳۰ دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۳۱ مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۳۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
۳۳ دعوتنامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
۳۴ تغییرات امیدنامه (اضافه نمودن نماد سیمرغ) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
۳۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
۳۶ دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (اضافه نمودن نماد سیمرغ) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
۳۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۳۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
۳۹ آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
۴۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
۴۱ دعوتنامه برگزاری مجمع تمدید مجوز فعالیت و انتقال واحدهای ممتاز سرمایه‌گذاری صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
۴۲ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
۴۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
۴۴ دعوتنامه برگزاری مجمع (تمدید مجوز فعالیت) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۴۵ دعوتنامه برگزاری مجمع (اصلاح امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۴۶ مجمع سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
۴۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
۴۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
۴۹ صورتجلسه مجمع تغییرات اساسنامه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
۵۰ صورتجلسه مجمع مورخ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
۵۱ صورتجلسه مجمع موسس به تاریخ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۱