صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۰۸۸,۷۰۵ ۲۰,۰۱۶,۷۲۱,۳۵۱,۰۹۵
۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۰۶۸,۲۶۱ ۱۹,۹۳۶,۳۰۳,۶۷۰,۸۹۹
۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۴,۹۷۵,۱۰۴ ۱۹,۵۶۹,۸۶۵,۱۱۵,۱۳۶
۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۴,۹۷۵,۰۲۴ ۱۹,۵۶۹,۵۵۰,۴۳۰,۴۱۶
۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۴,۹۷۴,۹۴۵ ۱۹,۵۶۹,۲۳۹,۶۷۹,۲۵۵
۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۴,۸۹۰,۵۷۷ ۱۹,۲۳۷,۳۷۳,۱۷۳,۵۴۳
۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۴,۷۴۲,۳۳۵ ۱۸,۶۵۴,۲۵۴,۵۲۰,۲۶۵
۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۴,۶۲۹,۱۰۸ ۱۸,۲۰۸,۸۶۹,۴۳۵,۳۷۲
۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۴,۶۹۳,۷۵۰ ۱۸,۴۶۳,۱۴۲,۵۵۶,۲۵۰
۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۴,۷۵۱,۹۳۰ ۱۸,۶۹۱,۹۹۷,۰۱۸,۸۷۰