صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ (۱.۶) (۲.۵۹) (۹۹.۷۳) (۹۹.۹۹)
۸۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۱.۴۷) (۲.۷۳) (۹۹.۵۶) (۱۰۰)
۸۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ (۰.۰۶) ۰ (۲۰.۲۴) ۰
۸۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۱.۴۸) (۲.۷۱) (۹۹.۵۷) (۱۰۰)
۸۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۰ ۰ ۰.۶۸ ۰
۸۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰.۷۸ ۰ ۱,۶۰۶.۶۳ ۰
۸۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (۱.۳۴) (۰.۴۹) (۹۹.۲۶) (۸۳.۳۴)
۸۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۸.۷۸) (۲.۹۴) (۱۰۰) (۱۰۰)
۸۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۴.۳۹) (۳.۴۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۹۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۲.۴۹) (۳.۰۲) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۹۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰ ۰ ۰.۷۴ ۰
۹۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۹۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰ ۰ ۰.۹۳ ۰
۹۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۷.۷۸) (۱.۱۵) (۱۰۰) (۹۸.۵۵)
۹۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ (۱۰.۰۴) ۰.۰۱ (۱۰۰) ۲.۹۵
۹۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۰.۹۴) (۱.۱) (۹۶.۸۶) (۹۸.۲۶)
۹۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۳.۷۸ ۳.۵۹ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۹۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۳.۱ ۰.۰۷ ۶,۸۴۰,۰۰۰ ۳۱.۰۷
۹۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰ ۰ ۱.۱۳ ۰
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰ ۰ ۱.۱۳ ۰