صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ (۰.۶۳) (۱.۰۳) (۹۰.۱۹) (۹۷.۷)
۶۲ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (۰.۲۲) ۰.۲۲ (۵۴.۶۴) ۱۲۵.۶۱
۶۳ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ (۰.۴۵) (۰.۶۵) (۸۰.۵۴) (۹۰.۶۴)
۶۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ (۰.۳۸) (۰.۷۳) (۷۵.۳۳) (۹۳.۰۶)
۶۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ (۰.۶۳) (۰.۷۷) (۸۹.۹۸) (۹۴.۰۵)
۶۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۶۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۶۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ (۱.۳۷) (۰.۱) (۹۹.۳۶) (۲۹.۶۴)
۶۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۰.۶ ۱.۵ ۷۸۳.۲۲ ۲۲,۸۵۴.۶
۷۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ (۰.۰۹) (۰.۳۸) (۲۷.۲۳) (۷۵.۳۹)
۷۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ (۰.۵۲) (۰.۷۹) (۸۵.۲۷) (۹۴.۵)
۷۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ (۰.۴۵) (۰.۷۴) (۸۰.۹۸) (۹۳.۲۸)
۷۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۷۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۰ ۰ ۰.۳۶ ۰
۷۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ (۰.۳۱) (۰.۸۶) (۶۷.۶۵) (۹۵.۷۷)
۷۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۰.۱۷ (۰.۱۵) ۸۴.۲۷ (۴۳.۱)
۷۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰.۱۸ (۰.۵۳) ۹۳.۷۲ (۸۵.۶۹)
۷۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ (۰.۴۴) (۱.۰۵) (۷۹.۸۹) (۹۷.۸۸)
۷۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ (۰.۵۴) (۰.۸۹) (۸۶.۲۴) (۹۶.۲۳)
۸۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۰ ۰ ۰.۲۷ ۰