صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۶۳,۱۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۳۶,۸۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۰۵,۹۶۹,۹۰۱,۴۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۶۵,۰۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۵۵,۹۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۵۵,۹۴۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱,۳۶۵,۰۶۷ ۱,۳۵۵,۹۴۷ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۹۶۳,۱۴۲ ۱,۳۰۵,۹۶۹,۹۰۱,۴۸۶
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱,۳۶۱,۳۴۴ ۱,۳۵۲,۳۷۲ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۹۶۳,۱۴۲ ۱,۳۰۲,۵۲۶,۶۴۵,۱۵۰
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱,۳۶۱,۲۹۲ ۱,۳۵۲,۳۲۰ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۹۶۳,۱۴۲ ۱,۳۰۲,۴۷۶,۶۴۱,۰۸۵
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱,۳۶۱,۲۹۸ ۱,۳۵۲,۳۲۷ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۹۶۳,۱۴۲ ۱,۳۰۲,۴۸۲,۴۶۰,۲۴۷
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱,۳۶۰,۸۹۷ ۱,۳۵۱,۹۳۲ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۹۶۳,۱۴۲ ۱,۳۰۲,۱۰۲,۹۴۳,۷۷۹
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱,۳۵۱,۸۷۵ ۱,۳۴۲,۹۳۷ ۰ ۰ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۹۶۳,۱۴۲ ۱,۲۹۳,۴۳۹,۵۰۹,۰۲۱
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱,۳۵۷,۸۶۷ ۱,۳۴۸,۸۹۴ ۰ ۷۹,۸۲۶ ۱,۹۹۸,۹۵۶ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۹۶۳,۱۴۲ ۱,۲۹۹,۱۷۶,۵۴۰,۵۵۷
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱,۴۰۱,۰۱۳ ۱,۳۹۱,۰۵۱ ۰ ۰ ۱,۸۳۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۸۸۳,۳۱۶ ۱,۲۲۸,۷۳۷,۸۳۱,۱۴۵
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱,۳۶۶,۱۸۴ ۱,۳۵۶,۴۴۲ ۰ ۰ ۱,۸۳۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۸۸۳,۳۱۶ ۱,۱۹۸,۱۶۶,۷۶۶,۷۲۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱,۳۶۶,۱۹۰ ۱,۳۵۶,۴۴۸ ۰ ۰ ۱,۸۳۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۸۸۳,۳۱۶ ۱,۱۹۸,۱۷۲,۰۵۸,۴۴۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۳۶۶,۱۹۶ ۱,۳۵۶,۴۵۴ ۰ ۵۸۰,۰۰۰ ۱,۸۳۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۸۸۳,۳۱۶ ۱,۱۹۸,۱۷۷,۴۱۱,۶۳۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۲,۰۶۶,۴۴۷ ۲,۰۳۸,۰۷۶ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۱۸,۱۸۱,۰۹۴,۱۸۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱,۹۹۸,۵۸۶ ۱,۹۷۰,۶۱۲ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۹۷,۷۱۸,۱۳۵,۸۲۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱,۹۲۸,۱۹۴ ۱,۹۱۵,۹۴۳ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۸۱,۱۳۶,۱۸۹,۹۱۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱,۹۲۰,۶۷۰ ۱,۹۰۸,۵۰۶ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۷۸,۸۸۰,۳۵۴,۸۹۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱,۹۲۱,۹۲۹ ۱,۹۰۹,۷۶۶ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۷۹,۲۶۲,۷۲۱,۰۱۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱,۹۲۱,۸۲۸ ۱,۹۰۹,۶۶۵ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۷۹,۲۳۲,۰۱۰,۰۰۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱,۹۲۱,۷۲۷ ۱,۹۰۹,۵۶۴ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۷۹,۲۰۱,۳۵۹,۹۹۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱,۹۰۴,۶۱۰ ۱,۸۹۲,۴۳۶ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۷۴,۰۰۶,۰۴۷,۷۴۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱,۹۰۴,۵۱۰ ۱,۸۹۲,۳۳۵ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۷۳,۹۷۵,۵۲۸,۴۰۴