صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۳,۳۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۹۶,۶۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۸۵,۸۴۶,۶۶۳,۲۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۴۳,۵۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۳۱,۴۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۳۱,۴۷۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱,۹۴۳,۵۲۰ ۱,۹۳۱,۴۷۳ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۸۵,۸۴۶,۶۶۳,۲۷۸
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۲,۰۰۴,۵۴۲ ۱,۹۹۲,۳۶۷ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۰۴,۳۱۶,۶۹۲,۲۲۶
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۲,۰۲۱,۴۱۸ ۲,۰۰۹,۲۸۶ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۰۹,۴۴۸,۴۹۹,۵۳۲
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲,۰۱۵,۲۸۶ ۲,۰۰۳,۲۰۳ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۰۷,۶۰۳,۳۹۷,۴۵۱
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱,۹۸۱,۴۲۰ ۱,۹۶۹,۴۳۰ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۹۷,۳۵۹,۶۷۲,۰۳۳
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱,۹۸۱,۲۶۶ ۱,۹۶۹,۲۷۷ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۹۷,۳۱۳,۰۸۲,۲۷۴
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱,۹۸۱,۱۱۳ ۱,۹۶۹,۱۲۳ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۹۷,۲۶۶,۵۶۸,۷۸۳
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱,۹۸۴,۸۶۱ ۱,۹۷۲,۷۹۳ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۹۸,۳۷۹,۷۳۲,۹۵۴
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۲,۰۱۱,۹۷۸ ۱,۹۹۹,۸۷۳ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۰۶,۵۹۳,۴۴۷,۷۳۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۲,۰۱۳,۰۱۳ ۲,۰۰۰,۹۰۲ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۰۶,۹۰۵,۴۶۹,۳۷۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۲,۰۲۹,۹۹۶ ۲,۰۱۷,۷۵۶ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۱۲,۰۱۷,۵۴۰,۹۹۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۲,۰۲۹,۵۹۶ ۲,۰۱۷,۳۵۸ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۱۱,۸۹۷,۰۵۴,۳۵۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۲,۰۲۹,۴۲۸ ۲,۰۱۷,۱۹۰ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۱۱,۸۴۶,۰۸۴,۹۸۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۲,۰۲۹,۲۶۰ ۲,۰۱۷,۰۲۳ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۱۱,۷۹۵,۱۹۷,۰۶۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۲,۰۳۸,۶۹۰ ۲,۰۲۶,۳۹۱ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۱۴,۶۳۶,۸۷۶,۳۵۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۲,۰۶۲,۷۵۱ ۲,۰۵۰,۳۹۵ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۲۱,۹۱۷,۶۷۳,۶۶۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۲,۰۵۷,۹۳۴ ۲,۰۴۵,۶۲۱ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۲۰,۴۶۹,۶۷۷,۰۰۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۲,۱۱۰,۱۵۶ ۲,۰۹۷,۵۰۶ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۳۶,۲۰۷,۲۲۸,۶۳۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۲,۰۵۸,۷۹۲ ۲,۰۴۶,۵۰۴ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۲۰,۷۳۷,۴۹۴,۲۵۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۲,۰۵۸,۶۲۶ ۲,۰۴۶,۳۳۹ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۶۲۰,۶۸۷,۲۲۱,۶۴۹