اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 239,312,658,351
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,204,051
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,196,563
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,196,563
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : پیمان تاتایی
مدیر ثبت : -- ----
ضامن نقد شوندگی اول : -- ----
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/01 1,204,051 1,196,563 0 0 361,730 0 161,730 200,000 239,312,658,351
  2 1396/11/30 1,204,001 1,196,513 0 0 361,730 0 161,730 200,000 239,302,671,573
  3 1396/11/29 1,211,191 1,203,656 0 0 361,730 0 161,730 200,000 240,731,239,517
  4 1396/11/28 1,231,512 1,223,940 0 0 361,730 0 161,730 200,000 244,787,954,930
  5 1396/11/27 1,229,424 1,222,013 0 0 361,730 0 161,730 200,000 244,402,516,242
  6 1396/11/26 1,229,355 1,221,944 0 0 361,730 0 161,730 200,000 244,388,703,355
  7 1396/11/25 1,229,286 1,221,875 0 0 361,730 0 161,730 200,000 244,374,910,842
  8 1396/11/24 1,234,042 1,226,819 0 0 361,730 0 161,730 200,000 245,363,870,875
  9 1396/11/23 1,247,293 1,240,079 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,015,879,147
  10 1396/11/22 1,244,426 1,237,466 0 0 361,730 0 161,730 200,000 247,493,269,726
  11 1396/11/21 1,243,963 1,237,003 0 0 361,730 0 161,730 200,000 247,400,662,251
  12 1396/11/20 1,250,607 1,243,678 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,735,602,200
  13 1396/11/19 1,250,510 1,243,582 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,716,317,479
  14 1396/11/18 1,250,414 1,243,485 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,697,055,719
  15 1396/11/17 1,255,272 1,248,355 0 0 361,730 0 161,730 200,000 249,671,098,198
  16 1396/11/16 1,263,366 1,256,744 0 0 361,730 0 161,730 200,000 251,348,759,067
  17 1396/11/15 1,258,124 1,252,004 0 0 361,730 0 161,730 200,000 250,400,711,990
  18 1396/11/14 1,258,304 1,252,632 0 0 361,730 0 161,730 200,000 250,526,320,911
  19 1396/11/13 1,269,619 1,264,141 0 0 361,730 0 161,730 200,000 252,828,127,413
  20 1396/11/12 1,269,499 1,264,021 0 0 361,730 0 161,730 200,000 252,804,118,867
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق