صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۳,۳۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۹۶,۶۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۴۵,۰۲۴,۱۲۳,۲۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۰۸,۷۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۹۶,۸۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۹۶,۸۸۶
تاریخ انتشار
1398/05/25
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱,۸۰۸,۷۶۵ ۱,۷۹۶,۸۸۶ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۴۵,۰۲۴,۱۲۳,۲۹۷
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱,۸۰۸,۶۹۰ ۱,۷۹۶,۸۱۰ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۴۵,۰۰۱,۱۷۰,۱۷۸
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱,۸۰۸,۶۱۴ ۱,۷۹۶,۷۳۴ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۴۴,۹۷۸,۲۶۷,۸۰۲
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱,۷۶۳,۸۴۳ ۱,۷۵۲,۲۳۱ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۳۱,۴۷۹,۶۶۴,۱۱۸
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱,۷۳۴,۷۳۵ ۱,۷۲۳,۳۱۸ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۲۲,۷۰۹,۹۸۱,۰۵۸
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱,۷۳۴,۶۵۴ ۱,۷۲۳,۲۳۷ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۲۲,۶۸۵,۴۲۲,۰۰۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱,۷۴۶,۷۴۴ ۱,۷۳۵,۲۷۷ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۲۶,۳۳۷,۳۸۷,۲۸۶
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱,۷۵۲,۱۱۸ ۱,۷۴۰,۶۴۴ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۲۷,۹۶۵,۲۵۲,۲۶۱
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱,۷۵۲,۰۳۸ ۱,۷۴۰,۵۶۴ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۲۷,۹۴۰,۹۸۱,۵۶۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱,۷۵۱,۹۵۸ ۱,۷۴۰,۴۸۴ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۲۷,۹۱۶,۷۶۱,۴۳۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱,۷۵۸,۸۷۱ ۱,۷۴۷,۳۷۴ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۳۰,۰۰۶,۴۶۶,۷۲۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱,۷۷۰,۳۸۸ ۱,۷۵۹,۰۰۱ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۳۳,۵۳۳,۱۶۴,۹۹۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱,۷۶۸,۸۳۰ ۱,۷۵۷,۴۹۳ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۳۳,۰۷۵,۷۵۶,۵۳۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱,۷۶۲,۲۶۰ ۱,۷۵۰,۸۱۵ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۳۱,۰۵۰,۰۸۳,۵۱۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱,۷۶۹,۹۹۷ ۱,۷۵۸,۴۳۹ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۳۳,۳۶۲,۸۱۲,۹۲۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱,۷۶۹,۹۴۶ ۱,۷۵۸,۳۸۸ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۳۳,۳۴۷,۲۰۹,۱۹۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱,۷۶۹,۸۹۵ ۱,۷۵۸,۳۳۷ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۳۳,۳۳۱,۶۴۸,۱۹۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱,۷۵۹,۹۳۴ ۱,۷۴۸,۳۱۹ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۳۰,۲۹۳,۰۵۹,۶۸۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱,۷۴۷,۷۸۰ ۱,۷۳۶,۱۴۱ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۲۶,۵۹۹,۴۶۴,۷۸۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱,۷۶۳,۷۹۴ ۱,۷۵۲,۰۹۱ ۰ ۰ ۶۷۹,۳۰۴ ۰ ۲۷۲,۶۷۲ ۳۰۳,۳۱۶ ۵۳۱,۴۳۷,۱۳۹,۷۱۶