صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۳۵,۷۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶۴,۲۹۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۱۷۴,۹۸۹,۸۰۱,۶۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۸۹۱,۶۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۸۷۴,۳۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۸۷۴,۳۵۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۳,۸۹۱,۶۴۶ ۳,۸۷۴,۳۵۴ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۳۵,۷۰۴ ۵,۱۷۴,۹۸۹,۸۰۱,۶۱۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۳,۸۹۱,۴۲۶ ۳,۸۷۴,۱۳۳ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۳۵,۷۰۴ ۵,۱۷۴,۶۹۵,۵۷۹,۵۴۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۳,۸۹۱,۲۰۶ ۳,۸۷۳,۹۱۴ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۳۵,۷۰۴ ۵,۱۷۴,۴۰۱,۸۳۴,۴۳۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۳,۸۹۰,۹۸۶ ۳,۸۷۳,۶۹۴ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۳۵,۷۰۴ ۵,۱۷۴,۱۰۸,۵۶۶,۲۹۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۳,۸۵۰,۹۲۳ ۳,۸۳۳,۸۹۳ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۳۵,۷۰۴ ۵,۱۲۰,۹۴۶,۷۰۰,۶۳۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۳,۸۳۸,۴۵۱ ۳,۸۲۱,۵۳۱ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۳۵,۷۰۴ ۵,۱۰۴,۴۳۴,۷۶۰,۱۲۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۳,۸۵۴,۶۹۱ ۳,۸۳۷,۷۱۰ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۳۵,۷۰۴ ۵,۱۲۶,۰۴۵,۰۱۳,۳۹۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۳,۷۵۹,۸۷۶ ۳,۷۴۳,۳۰۱ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۳۵,۷۰۴ ۴,۹۹۹,۹۴۱,۷۰۶,۴۱۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۳,۶۵۶,۳۱۷ ۳,۶۴۰,۰۸۸ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۳۵,۷۰۴ ۴,۸۶۲,۰۸۰,۰۹۷,۰۸۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۳,۶۵۶,۰۸۴ ۳,۶۳۹,۸۵۵ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۳۵,۷۰۴ ۴,۸۶۱,۷۶۹,۱۵۱,۴۵۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۳,۶۵۵,۸۵۲ ۳,۶۳۹,۶۲۳ ۰ ۸,۰۴۸ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۳۵,۷۰۴ ۴,۸۶۱,۴۵۸,۶۸۱,۸۴۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۳,۶۳۸,۸۹۹ ۳,۶۲۲,۶۴۵ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۲۷,۶۵۶ ۴,۸۰۹,۶۲۶,۹۱۴,۳۰۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۳,۵۴۰,۲۶۴ ۳,۵۲۴,۴۵۹ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۲۷,۶۵۶ ۴,۶۷۹,۲۶۹,۶۰۷,۶۶۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۳,۵۷۲,۸۸۹ ۳,۵۵۷,۰۹۲ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۲۷,۶۵۶ ۴,۷۲۲,۵۹۴,۵۴۷,۵۷۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۳,۵۹۹,۷۱۶ ۳,۵۸۳,۹۳۱ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۲۷,۶۵۶ ۴,۷۵۸,۲۲۶,۹۵۵,۰۸۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۳,۵۴۲,۹۴۴ ۳,۵۲۷,۲۲۰ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۲۷,۶۵۶ ۴,۶۸۲,۹۳۴,۴۶۶,۵۴۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۳,۵۴۲,۷۰۱ ۳,۵۲۶,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۲۷,۶۵۶ ۴,۶۸۲,۶۱۲,۰۶۵,۴۸۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۳,۵۴۲,۴۵۹ ۳,۵۲۶,۷۳۴ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۲۷,۶۵۶ ۴,۶۸۲,۲۹۰,۱۴۶,۹۰۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۳,۵۶۶,۱۳۳ ۳,۵۴۶,۷۳۹ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۲۷,۶۵۶ ۴,۷۰۸,۸۴۹,۳۴۸,۲۲۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۳,۵۸۳,۴۸۶ ۳,۵۶۴,۱۰۷ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۲۷,۶۵۶ ۴,۷۳۱,۹۰۸,۰۵۹,۶۲۰