صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۰۲,۳۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹۷,۶۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۴۱۶,۸۱۸,۰۸۸,۷۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۶۳۸,۷۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۶۲۳,۶۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۶۲۳,۶۵۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۲,۶۳۸,۷۸۲ ۲,۶۲۳,۶۵۸ ۰ ۰ ۱,۹۸۵,۲۹۲ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۳۰۲,۳۱۱ ۳,۴۱۶,۸۱۸,۰۸۸,۷۱۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۲,۷۴۶,۷۴۲ ۲,۷۳۰,۹۷۰ ۰ ۰ ۱,۹۸۵,۲۹۲ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۳۰۲,۳۱۱ ۳,۵۵۶,۵۷۲,۳۰۷,۹۶۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۲,۸۲۶,۷۱۲ ۲,۸۱۰,۸۷۴ ۰ ۰ ۱,۹۸۵,۲۹۲ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۳۰۲,۳۱۱ ۳,۶۶۰,۶۳۱,۷۵۳,۸۲۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۲,۸۲۶,۶۱۹ ۲,۸۱۰,۷۸۱ ۰ ۰ ۱,۹۸۵,۲۹۲ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۳۰۲,۳۱۱ ۳,۶۶۰,۵۱۰,۴۷۶,۳۵۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۲,۸۲۶,۵۲۶ ۲,۸۱۰,۶۸۸ ۰ ۵,۹۰۴ ۱,۹۸۵,۲۹۲ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۳۰۲,۳۱۱ ۳,۶۶۰,۳۸۹,۴۹۳,۵۴۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۲,۸۳۰,۹۰۱ ۲,۸۱۵,۸۳۲ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۲۹۶,۴۰۷ ۳,۶۵۰,۴۶۴,۵۹۷,۵۹۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۲,۸۶۷,۰۳۶ ۲,۸۵۱,۷۹۵ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۲۹۶,۴۰۷ ۳,۶۹۷,۰۸۷,۶۲۸,۴۲۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۲,۹۱۵,۳۵۸ ۲,۸۹۹,۸۸۳ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۲۹۶,۴۰۷ ۳,۷۵۹,۴۲۸,۶۹۰,۸۱۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۲,۹۵۸,۲۴۸ ۲,۹۴۲,۵۹۸ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۲۹۶,۴۰۷ ۳,۸۱۴,۸۰۴,۸۰۶,۵۶۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۲,۹۹۶,۷۲۲ ۲,۹۸۰,۹۵۶ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۲۹۶,۴۰۷ ۳,۸۶۴,۵۳۲,۰۰۰,۸۱۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۲,۹۹۶,۶۱۹ ۲,۹۸۰,۸۵۳ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۲۹۶,۴۰۷ ۳,۸۶۴,۳۹۹,۰۶۶,۸۹۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۲,۹۹۶,۵۱۷ ۲,۹۸۰,۷۵۱ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۲۹۶,۴۰۷ ۳,۸۶۴,۲۶۶,۴۳۸,۵۸۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۳,۰۲۶,۷۸۶ ۳,۰۱۰,۷۸۳ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۲۹۶,۴۰۷ ۳,۹۰۳,۱۹۹,۷۳۴,۲۰۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۳,۰۳۶,۳۵۰ ۳,۰۲۰,۳۰۷ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۳۹,۲۹۷ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۲۹۶,۴۰۷ ۳,۹۱۵,۵۴۷,۲۶۶,۵۴۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۳,۰۹۴,۳۷۱ ۳,۰۷۸,۷۸۷ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۳۵,۷۰۴ ۴,۱۱۲,۳۴۸,۷۵۰,۳۱۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۳,۱۳۴,۱۵۳ ۳,۱۱۸,۳۵۱ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۳۵,۷۰۴ ۴,۱۶۵,۱۹۳,۴۰۵,۰۱۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۳,۱۶۵,۰۵۵ ۳,۱۴۸,۹۲۶ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۳۵,۷۰۴ ۴,۲۰۶,۰۳۳,۰۲۰,۶۹۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۳,۱۶۴,۹۳۱ ۳,۱۴۸,۸۰۲ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۳۵,۷۰۴ ۴,۲۰۵,۸۶۷,۳۹۰,۱۷۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۳,۱۶۴,۸۰۶ ۳,۱۴۸,۶۷۷ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۳۵,۷۰۴ ۴,۲۰۵,۷۰۰,۴۴۳,۵۸۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۳,۲۲۲,۷۶۱ ۳,۲۰۶,۴۶۸ ۰ ۰ ۱,۹۷۹,۳۸۸ ۰ ۶۴۳,۶۸۴ ۱,۳۳۵,۷۰۴ ۴,۲۸۲,۸۹۱,۸۸۷,۷۳۲