اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 237,539,229,206
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,192,588
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,187,696
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,187,696
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : پیمان تاتایی
مدیر ثبت : -- ----
ضامن نقد شوندگی اول : -- ----
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/02 1,192,588 1,187,696 0 0 361,730 0 161,730 200,000 237,539,229,206
  2 1397/02/01 1,204,906 1,199,943 0 0 361,730 0 161,730 200,000 239,988,572,507
  3 1397/01/31 1,209,143 1,204,137 0 0 361,730 0 161,730 200,000 240,827,416,558
  4 1397/01/30 1,208,935 1,203,929 0 0 361,730 0 161,730 200,000 240,785,899,938
  5 1397/01/29 1,208,727 1,203,721 0 0 361,730 0 161,730 200,000 240,744,248,751
  6 1397/01/28 1,197,211 1,192,338 0 0 361,730 0 161,730 200,000 238,467,638,343
  7 1397/01/27 1,197,026 1,192,190 0 0 361,730 0 161,730 200,000 238,437,930,484
  8 1397/01/26 1,198,961 1,194,120 0 0 361,730 0 161,730 200,000 238,824,062,323
  9 1397/01/25 1,201,530 1,196,685 0 0 361,730 0 161,730 200,000 239,337,005,412
  10 1397/01/24 1,201,213 1,196,369 0 0 361,730 0 161,730 200,000 239,273,718,585
  11 1397/01/23 1,200,896 1,196,052 0 0 361,730 0 161,730 200,000 239,210,312,645
  12 1397/01/22 1,200,580 1,195,736 0 0 361,730 0 161,730 200,000 239,147,182,630
  13 1397/01/21 1,224,756 1,219,756 0 0 361,730 0 161,730 200,000 243,951,184,073
  14 1397/01/20 1,230,579 1,225,552 0 0 361,730 0 161,730 200,000 245,110,418,586
  15 1397/01/19 1,236,387 1,231,629 0 0 361,730 0 161,730 200,000 246,325,854,846
  16 1397/01/18 1,246,176 1,241,849 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,369,880,581
  17 1397/01/17 1,251,056 1,246,710 0 0 361,730 0 161,730 200,000 249,342,095,172
  18 1397/01/16 1,250,764 1,246,418 0 0 361,730 0 161,730 200,000 249,283,667,537
  19 1397/01/15 1,250,472 1,246,127 0 0 361,730 0 161,730 200,000 249,225,306,136
  20 1397/01/14 1,244,907 1,240,799 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,159,814,235
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi