صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۴۷,۷۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵۲,۲۳۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۷۰۷,۴۹۵,۱۰۵,۰۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۱۱,۰۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۰۸,۷۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۰۹,۵۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۱,۶۱۱,۰۶۹ ۱,۶۰۸,۷۵۹ ۷۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۴۷,۷۶۳ ۵,۷۰۷,۴۹۵,۱۰۵,۰۳۰
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱,۶۱۱,۰۸۰ ۱,۶۰۸,۷۷۰ ۷۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۴۷,۷۶۳ ۵,۷۰۷,۵۳۳,۸۷۳,۶۵۱
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱,۶۱۱,۰۶۴ ۱,۶۰۸,۷۵۴ ۷۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۴۷,۷۶۳ ۵,۷۰۷,۴۷۷,۹۹۳,۶۹۹
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱,۶۱۶,۰۴۷ ۱,۶۱۳,۷۳۶ ۷۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۴۷,۷۶۳ ۵,۷۲۵,۱۵۴,۲۸۱,۴۳۹
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱,۶۱۳,۳۳۳ ۱,۶۱۱,۰۳۶ -۱۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۴۷,۷۶۳ ۵,۷۱۵,۵۷۳,۷۴۴,۱۶۶
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱,۶۱۰,۴۶۸ ۱,۶۰۸,۱۲۰ ۲,۱۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۴۷,۷۶۳ ۵,۷۰۵,۲۲۹,۳۶۳,۴۸۲
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱,۶۱۷,۵۲۴ ۱,۶۱۵,۲۰۳ ۲,۱۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۴۷,۷۶۳ ۵,۷۳۰,۳۵۶,۳۳۶,۱۳۰
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۱,۶۲۶,۲۸۸ ۱,۶۲۴,۰۰۳ ۲,۱۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۴۷,۷۶۳ ۵,۷۶۱,۵۷۶,۹۳۳,۸۷۵
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۱,۶۲۶,۲۷۶ ۱,۶۲۳,۹۹۱ ۲,۱۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۴۷,۷۶۳ ۵,۷۶۱,۵۳۳,۶۶۱,۳۰۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱,۶۲۶,۲۶۵ ۱,۶۲۳,۹۸۰ ۲,۱۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۴۷,۷۶۳ ۵,۷۶۱,۴۹۴,۹۸۸,۰۸۲
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱,۶۳۲,۹۵۱ ۱,۶۳۰,۶۷۱ ۲,۱۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۴۷,۷۶۳ ۵,۷۸۵,۲۳۴,۴۶۳,۳۴۱
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۱,۶۲۸,۸۱۵ ۱,۶۲۶,۵۴۹ ۲,۱۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۴۷,۷۶۳ ۵,۷۷۰,۶۱۰,۲۲۱,۷۸۵
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱,۶۲۸,۸۰۴ ۱,۶۲۶,۵۳۸ ۲,۱۰۲ ۲۳,۰۰۱ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۴۷,۷۶۳ ۵,۷۷۰,۵۷۰,۰۱۷,۱۴۵
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱,۶۲۳,۹۲۹ ۱,۶۲۱,۶۶۲ ۲,۱۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۲۴,۷۶۲ ۵,۷۱۵,۹۷۲,۶۹۶,۳۲۳
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۱,۶۱۸,۰۷۰ ۱,۶۱۵,۸۱۶ ۲,۱۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۲۴,۷۶۲ ۵,۶۹۵,۳۶۷,۱۵۳,۸۰۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۱,۶۱۸,۰۵۸ ۱,۶۱۵,۸۰۴ ۲,۱۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۲۴,۷۶۲ ۵,۶۹۵,۳۲۴,۴۲۷,۰۴۶
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۱,۶۱۸,۰۴۶ ۱,۶۱۵,۷۹۲ ۲,۱۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۲۴,۷۶۲ ۵,۶۹۵,۲۸۲,۰۲۷,۸۲۲
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۱,۶۱۸,۰۳۴ ۱,۶۱۵,۷۸۰ ۲,۱۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۲۴,۷۶۲ ۵,۶۹۵,۲۳۹,۹۵۵,۹۶۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۱,۶۱۸,۰۲۲ ۱,۶۱۵,۷۶۸ ۲,۱۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۲۴,۷۶۲ ۵,۶۹۵,۱۹۸,۲۱۱,۳۰۵
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱,۶۱۸,۰۱۱ ۱,۶۱۵,۷۵۶ ۲,۱۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳,۵۲۴,۷۶۲ ۵,۶۹۵,۱۵۶,۷۹۳,۶۸۷
  مشاهده همه