اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 260,084,718,213
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,308,271
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,300,424
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,300,424
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : پیمان تاتایی
مدیر ثبت : -- ----
ضامن نقد شوندگی اول : -- ----
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/29 1,308,271 1,300,424 0 0 361,730 0 161,730 200,000 260,084,718,213
  2 1397/04/28 1,308,160 1,300,313 0 0 361,730 0 161,730 200,000 260,062,510,240
  3 1397/04/27 1,308,049 1,300,202 0 0 361,730 0 161,730 200,000 260,040,300,124
  4 1397/04/26 1,307,028 1,299,217 0 0 361,730 0 161,730 200,000 259,843,396,547
  5 1397/04/25 1,306,095 1,298,352 0 0 361,730 0 161,730 200,000 259,670,304,192
  6 1397/04/24 1,305,427 1,297,814 0 0 361,730 0 161,730 200,000 259,562,851,348
  7 1397/04/23 1,304,736 1,297,170 0 0 361,730 0 161,730 200,000 259,433,981,892
  8 1397/04/22 1,303,730 1,296,223 0 0 361,730 0 161,730 200,000 259,244,585,369
  9 1397/04/21 1,303,621 1,296,114 0 0 361,730 0 161,730 200,000 259,222,862,995
  10 1397/04/20 1,303,513 1,296,006 0 0 361,730 0 161,730 200,000 259,201,153,727
  11 1397/04/19 1,303,986 1,296,047 0 0 361,730 0 161,730 200,000 259,209,362,108
  12 1397/04/18 1,303,587 1,295,571 0 0 361,730 0 161,730 200,000 259,114,143,014
  13 1397/04/17 1,303,483 1,295,467 0 0 361,730 0 161,730 200,000 259,093,328,187
  14 1397/04/16 1,303,005 1,294,876 0 0 361,730 0 161,730 200,000 258,975,232,666
  15 1397/04/15 1,302,308 1,294,285 0 0 361,730 0 161,730 200,000 258,857,094,429
  16 1397/04/14 1,302,199 1,294,177 0 0 361,730 0 161,730 200,000 258,835,324,733
  17 1397/04/13 1,302,091 1,294,068 0 0 361,730 0 161,730 200,000 258,813,584,561
  18 1397/04/12 1,301,843 1,293,904 0 0 361,730 0 161,730 200,000 258,780,817,527
  19 1397/04/11 1,301,513 1,293,647 0 0 361,730 0 161,730 200,000 258,729,441,385
  20 1397/04/10 1,301,634 1,293,851 0 0 361,730 0 161,730 200,000 258,770,271,208