اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 243,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,756,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 385,197,244,799
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,589,542
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,579,169
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,579,169
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : پیمان تاتایی
مدیر ثبت : -- ----
ضامن نقد شوندگی اول : -- ----
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/28 1,589,542 1,579,169 0 0 535,430 0 247,582 243,924 385,197,244,799
  2 1398/02/27 1,582,731 1,572,639 0 0 535,430 0 247,582 243,924 383,604,301,648
  3 1398/02/26 1,582,780 1,572,688 0 0 535,430 0 247,582 243,924 383,616,413,655
  4 1398/02/25 1,582,830 1,572,738 0 0 535,430 0 247,582 243,924 383,628,533,550
  5 1398/02/24 1,592,633 1,582,622 0 0 535,430 0 247,582 243,924 386,039,452,746
  6 1398/02/23 1,590,189 1,579,758 0 0 535,430 0 247,582 243,924 385,340,975,142
  7 1398/02/22 1,579,824 1,569,516 0 0 535,430 0 247,582 243,924 382,842,508,193
  8 1398/02/21 1,611,711 1,601,220 0 0 535,430 0 247,582 243,924 390,576,045,944
  9 1398/02/20 1,627,922 1,617,315 0 0 535,430 0 247,582 243,924 394,501,920,550
  10 1398/02/19 1,627,976 1,617,368 0 0 535,430 0 247,582 243,924 394,514,981,735
  11 1398/02/18 1,628,029 1,617,422 0 0 535,430 0 247,582 243,924 394,528,050,811
  12 1398/02/17 1,613,928 1,603,445 0 0 535,430 0 247,582 243,924 391,118,794,235
  13 1398/02/16 1,640,073 1,629,387 0 0 535,430 0 247,582 243,924 397,446,712,460
  14 1398/02/15 1,672,372 1,661,442 0 0 535,430 0 247,582 243,924 405,265,692,666
  15 1398/02/14 1,676,483 1,665,526 0 0 535,430 0 247,582 243,924 406,261,828,262
  16 1398/02/13 1,660,094 1,649,267 0 0 535,430 0 247,582 243,924 402,295,890,551
  17 1398/02/12 1,660,150 1,649,323 0 0 535,430 0 247,582 243,924 402,309,396,750
  18 1398/02/11 1,660,205 1,649,378 0 0 535,430 0 247,582 243,924 402,322,910,842
  19 1398/02/10 1,647,511 1,636,676 0 0 535,430 0 247,582 243,924 399,224,623,661
  20 1398/02/09 1,649,140 1,638,298 0 0 535,430 0 247,582 243,924 399,620,157,757