اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 277,590,540,148
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,398,284
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,387,953
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,387,953
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : پیمان تاتایی
مدیر ثبت : -- ----
ضامن نقد شوندگی اول : -- ----
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/25 1,398,284 1,387,953 0 0 447,582 0 247,582 200,000 277,590,540,148
  2 1397/10/24 1,402,765 1,392,423 0 0 447,582 0 247,582 200,000 278,484,552,955
  3 1397/10/23 1,413,166 1,402,826 0 0 447,582 0 247,582 200,000 280,565,236,377
  4 1397/10/22 1,416,250 1,405,911 0 0 447,582 0 247,582 200,000 281,182,255,693
  5 1397/10/21 1,418,950 1,408,692 0 0 447,582 0 247,582 200,000 281,738,403,514
  6 1397/10/20 1,418,946 1,408,688 0 0 447,582 0 247,582 200,000 281,737,601,764
  7 1397/10/19 1,418,942 1,408,684 0 0 447,582 0 247,582 200,000 281,736,774,369
  8 1397/10/18 1,416,413 1,406,238 0 0 447,582 0 247,582 200,000 281,247,605,155
  9 1397/10/17 1,416,575 1,406,487 0 0 447,582 0 247,582 200,000 281,297,459,605
  10 1397/10/16 1,421,381 1,411,392 0 0 447,582 0 247,582 200,000 282,278,494,345
  11 1397/10/15 1,423,459 1,413,529 0 0 447,582 0 247,582 200,000 282,705,828,244
  12 1397/10/14 1,427,307 1,417,466 0 0 447,582 0 247,582 200,000 283,493,164,683
  13 1397/10/13 1,427,264 1,417,423 0 0 447,582 0 247,582 200,000 283,484,605,602
  14 1397/10/12 1,427,222 1,417,380 0 0 447,582 0 247,582 200,000 283,476,066,918
  15 1397/10/11 1,419,603 1,410,125 0 0 447,582 0 247,582 200,000 282,025,049,861
  16 1397/10/10 1,432,672 1,423,177 0 0 447,582 0 247,582 200,000 284,635,333,451
  17 1397/10/09 1,435,704 1,426,289 0 0 447,582 0 247,582 200,000 285,257,745,293
  18 1397/10/08 1,437,349 1,428,048 0 0 447,582 0 247,582 200,000 285,609,682,644
  19 1397/10/07 1,421,146 1,411,078 0 0 447,582 0 247,582 200,000 282,215,532,353
  20 1397/10/06 1,421,118 1,411,050 0 0 447,582 0 247,582 200,000 282,210,083,620