صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۵۰۰,۲۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۹۹,۷۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۴۱۸,۶۹۲,۳۳۳,۲۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۶۹,۳۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۶۷,۳۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۶۷,۳۳۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱,۷۶۹,۳۹۳ ۱,۷۶۷,۳۳۰ ۰ ۰ ۳,۱۸۳,۱۸۹ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۲,۵۰۰,۲۰۸ ۴,۴۱۸,۶۹۲,۳۳۳,۲۱۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱,۷۷۷,۶۸۳ ۱,۷۷۵,۶۶۱ ۰ ۰ ۳,۱۸۳,۱۸۹ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۲,۵۰۰,۲۰۸ ۴,۴۳۹,۵۲۰,۶۳۳,۱۰۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱,۷۹۴,۳۴۴ ۱,۷۹۲,۲۶۴ ۰ ۷,۷۴۲ ۳,۱۸۳,۱۸۹ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۲,۵۰۰,۲۰۸ ۴,۴۸۱,۰۳۲,۸۰۳,۹۷۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱,۸۱۷,۷۷۴ ۱,۸۱۵,۶۲۱ ۰ ۰ ۳,۱۷۵,۴۴۷ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۲,۴۹۲,۴۶۶ ۴,۵۲۵,۳۷۳,۱۷۳,۲۸۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۸۲۵,۸۲۳ ۱,۸۲۳,۷۹۵ ۰ ۰ ۳,۱۷۵,۴۴۷ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۲,۴۹۲,۴۶۶ ۴,۵۴۵,۷۴۶,۴۷۲,۳۲۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱,۸۲۵,۸۸۹ ۱,۸۲۳,۸۶۱ ۰ ۰ ۳,۱۷۵,۴۴۷ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۲,۴۹۲,۴۶۶ ۴,۵۴۵,۹۱۰,۹۷۸,۳۱۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱,۸۲۵,۹۵۵ ۱,۸۲۳,۹۲۷ ۰ ۰ ۳,۱۷۵,۴۴۷ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۲,۴۹۲,۴۶۶ ۴,۵۴۶,۰۷۵,۵۰۳,۳۴۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱,۷۹۱,۴۵۴ ۱,۷۸۹,۴۲۹ ۰ ۱۶,۴۹۴ ۳,۱۷۵,۴۴۷ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۲,۴۹۲,۴۶۶ ۴,۴۶۰,۰۹۱,۶۶۸,۹۰۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱,۷۰۲,۰۳۸ ۱,۷۰۰,۰۴۰ ۰ ۰ ۳,۱۵۸,۹۵۳ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۲,۴۷۵,۹۷۲ ۴,۲۰۹,۲۵۰,۷۸۴,۰۶۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱,۶۸۷,۹۸۶ ۱,۶۸۵,۷۹۱ ۰ ۰ ۳,۱۵۸,۹۵۳ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۲,۴۷۵,۹۷۲ ۴,۱۷۳,۹۷۱,۵۰۲,۶۶۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱,۶۹۷,۰۷۴ ۱,۶۹۴,۸۶۳ ۰ ۰ ۳,۱۵۸,۹۵۳ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۲,۴۷۵,۹۷۲ ۴,۱۹۶,۴۳۳,۳۳۶,۹۵۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱,۶۸۲,۴۲۹ ۱,۶۸۰,۲۱۲ ۰ ۰ ۳,۱۵۸,۹۵۳ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۲,۴۷۵,۹۷۲ ۴,۱۶۰,۱۵۸,۶۲۵,۵۶۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱,۶۸۲,۳۹۲ ۱,۶۸۰,۱۷۵ ۰ ۰ ۳,۱۵۸,۹۵۳ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۲,۴۷۵,۹۷۲ ۴,۱۶۰,۰۶۶,۸۱۵,۹۶۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱,۶۸۲,۳۵۵ ۱,۶۸۰,۱۳۸ ۰ ۰ ۳,۱۵۸,۹۵۳ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۲,۴۷۵,۹۷۲ ۴,۱۵۹,۹۷۵,۲۶۳,۳۸۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱,۶۶۹,۵۶۸ ۱,۶۶۷,۳۴۶ ۰ ۰ ۳,۱۵۸,۹۵۳ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۲,۴۷۵,۹۷۲ ۴,۱۲۸,۳۰۰,۹۱۰,۳۰۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱,۶۶۲,۴۴۲ ۱,۶۶۰,۲۰۷ ۰ ۴۶۴,۹۵۱ ۳,۱۵۸,۹۵۳ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۲,۴۷۵,۹۷۲ ۴,۱۱۰,۶۲۵,۵۴۲,۰۳۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱,۸۷۴,۹۷۸ ۱,۸۷۲,۲۲۲ ۰ ۱۱,۰۲۱ ۲,۶۹۴,۰۰۲ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۲,۰۱۱,۰۲۱ ۳,۷۶۵,۰۷۸,۶۹۱,۰۱۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱,۸۷۷,۲۴۴ ۱,۸۷۴,۴۷۸ ۰ ۰ ۲,۶۸۲,۹۸۱ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۴۸,۹۵۶,۴۰۷,۱۳۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۱,۹۱۱,۱۰۴ ۱,۹۰۸,۳۴۶ ۰ ۰ ۲,۶۸۲,۹۸۱ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۸۱۶,۶۹۲,۲۱۰,۰۲۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۱,۹۱۱,۰۵۹ ۱,۹۰۸,۳۰۱ ۰ ۰ ۲,۶۸۲,۹۸۱ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۸۱۶,۶۰۲,۰۸۳,۲۱۱