اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 257,130,441,731
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,292,600
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,285,652
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,285,652
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : پیمان تاتایی
مدیر ثبت : -- ----
ضامن نقد شوندگی اول : -- ----
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/29 1,292,600 1,285,652 0 0 361,730 0 161,730 200,000 257,130,441,731
  2 1397/03/28 1,287,683 1,280,553 0 0 361,730 0 161,730 200,000 256,110,677,116
  3 1397/03/27 1,287,013 1,280,090 0 0 361,730 0 161,730 200,000 256,018,017,452
  4 1397/03/26 1,285,780 1,278,907 0 0 361,730 0 161,730 200,000 255,781,482,321
  5 1397/03/25 1,285,588 1,278,715 0 0 361,730 0 161,730 200,000 255,742,935,046
  6 1397/03/24 1,285,390 1,278,517 0 0 361,730 0 161,730 200,000 255,703,458,983
  7 1397/03/23 1,285,193 1,278,320 0 0 361,730 0 161,730 200,000 255,664,015,459
  8 1397/03/22 1,282,801 1,275,972 0 0 361,730 0 161,730 200,000 255,194,309,591
  9 1397/03/21 1,281,298 1,274,603 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,920,509,087
  10 1397/03/20 1,281,062 1,274,498 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,899,636,203
  11 1397/03/19 1,282,687 1,276,149 0 0 361,730 0 161,730 200,000 255,229,750,660
  12 1397/03/18 1,280,714 1,274,212 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,842,350,966
  13 1397/03/17 1,280,492 1,273,990 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,797,982,842
  14 1397/03/16 1,280,270 1,273,768 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,753,667,535
  15 1397/03/15 1,280,049 1,273,547 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,709,405,042
  16 1397/03/14 1,279,828 1,273,326 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,665,195,363
  17 1397/03/13 1,279,607 1,273,105 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,621,038,497
  18 1397/03/12 1,277,248 1,271,019 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,203,728,764
  19 1397/03/11 1,277,537 1,271,388 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,277,575,925
  20 1397/03/10 1,277,312 1,271,163 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,232,562,082
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق