صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۹۲,۸۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۱۰۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۱۳۰,۷۸۸,۶۴۰,۳۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۸۳,۵۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۷۲,۷۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۷۲,۷۶۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۲,۰۸۳,۵۵۶ ۲,۰۷۲,۷۶۲ ۰ ۲۳۷,۵۶۸ ۲,۶۷۵,۸۷۲ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۹۹۲,۸۹۱ ۴,۱۳۰,۷۸۸,۶۴۰,۳۹۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۲,۲۸۴,۵۴۳ ۲,۲۷۲,۳۶۸ ۰ ۱۰۲,۶۳۹ ۲,۴۳۸,۳۰۴ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۷۵۵,۳۲۳ ۳,۹۸۸,۷۴۰,۱۶۰,۹۵۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۲,۳۸۹,۵۹۷ ۲,۳۷۶,۷۳۸ ۰ ۰ ۲,۳۳۵,۶۶۵ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۶۵۲,۶۸۴ ۳,۹۲۷,۹۹۶,۶۱۸,۶۳۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۲,۴۵۰,۳۲۳ ۲,۴۳۷,۴۸۷ ۰ ۰ ۲,۳۳۵,۶۶۵ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۶۵۲,۶۸۴ ۴,۰۲۸,۳۹۶,۴۲۵,۶۳۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۲,۴۵۰,۲۷۴ ۲,۴۳۷,۴۳۸ ۰ ۰ ۲,۳۳۵,۶۶۵ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۶۵۲,۶۸۴ ۴,۰۲۸,۳۱۴,۰۲۱,۱۹۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۲,۴۵۰,۴۹۵ ۲,۴۳۷,۵۹۸ ۲۵ ۰ ۲,۳۳۵,۶۶۵ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۶۵۲,۶۸۴ ۴,۰۲۸,۵۷۹,۲۹۲,۹۷۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۲,۴۵۰,۴۰۸ ۲,۴۳۷,۵۳۶ ۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۲,۳۳۵,۶۶۵ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۶۵۲,۶۸۴ ۴,۰۲۸,۴۷۶,۸۱۰,۰۷۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۲,۶۵۷,۳۵۱ ۲,۶۴۳,۱۲۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۱۵,۶۶۵ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۵۳۲,۶۸۴ ۴,۰۵۱,۰۶۷,۶۰۴,۵۰۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۲,۹۵۴,۵۳۶ ۲,۹۳۸,۱۱۰ ۰ ۰ ۲,۰۱۵,۶۶۵ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۳۳۲,۶۸۴ ۳,۹۱۵,۵۷۱,۹۴۶,۲۲۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲,۹۸۲,۳۷۳ ۲,۹۶۶,۰۹۵ ۰ ۰ ۲,۰۱۵,۶۶۵ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۳۳۲,۶۸۴ ۳,۹۵۲,۸۶۷,۶۲۴,۷۶۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۲,۸۷۳,۸۳۳ ۲,۸۵۸,۰۷۱ ۰ ۰ ۲,۰۱۵,۶۶۵ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۳۳۲,۶۸۴ ۳,۸۰۸,۹۰۶,۱۲۹,۵۰۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۲,۷۸۷,۱۰۰ ۲,۷۷۲,۲۱۶ ۰ ۰ ۲,۰۱۵,۶۶۵ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۳۳۲,۶۸۴ ۳,۶۹۴,۴۸۸,۲۰۹,۶۴۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۲,۷۸۷,۰۱۵ ۲,۷۷۲,۱۳۱ ۰ ۰ ۲,۰۱۵,۶۶۵ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۳۳۲,۶۸۴ ۳,۶۹۴,۳۷۴,۶۱۶,۰۶۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۲,۷۸۶,۹۳۰ ۲,۷۷۲,۰۴۶ ۰ ۰ ۲,۰۱۵,۶۶۵ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۳۳۲,۶۸۴ ۳,۶۹۴,۲۶۱,۲۹۹,۷۴۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۲,۷۶۰,۷۵۰ ۲,۷۴۶,۰۳۸ ۰ ۰ ۲,۰۱۵,۶۶۵ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۳۳۲,۶۸۴ ۳,۶۵۹,۶۰۱,۴۸۵,۷۷۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۲,۶۹۴,۴۰۰ ۲,۶۸۰,۱۱۳ ۰ ۵,۹۷۰ ۲,۰۱۵,۶۶۵ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۳۳۲,۶۸۴ ۳,۵۷۱,۷۴۴,۲۵۶,۸۸۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۲,۷۲۹,۹۸۵ ۲,۷۱۵,۲۳۶ ۰ ۰ ۲,۰۰۹,۶۹۵ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۳۲۶,۷۱۴ ۳,۶۰۲,۳۴۱,۰۹۴,۶۰۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۲,۷۲۶,۸۷۵ ۲,۷۱۲,۲۲۱ ۰ ۰ ۲,۰۰۹,۶۹۵ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۳۲۶,۷۱۴ ۳,۵۹۸,۳۴۱,۸۴۷,۹۰۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۲,۶۳۶,۴۹۸ ۲,۶۲۲,۳۹۵ ۰ ۰ ۲,۰۰۹,۶۹۵ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۳۲۶,۷۱۴ ۳,۴۷۹,۱۶۷,۶۵۳,۱۵۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۲,۶۳۶,۴۰۷ ۲,۶۲۲,۳۰۳ ۰ ۰ ۲,۰۰۹,۶۹۵ ۰ ۶۸۲,۹۸۱ ۱,۳۲۶,۷۱۴ ۳,۴۷۹,۰۴۶,۳۳۵,۱۹۸