اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 243,073,848,493
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,223,151
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,215,369
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,215,369
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : پیمان تاتایی
مدیر ثبت : -- ----
ضامن نقد شوندگی اول : -- ----
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 1,223,151 1,215,369 0 0 361,730 0 161,730 200,000 243,073,848,493
  2 1396/12/26 1,226,725 1,217,710 0 0 361,730 0 161,730 200,000 243,541,991,344
  3 1396/12/25 1,226,771 1,217,757 0 0 361,730 0 161,730 200,000 243,551,334,728
  4 1396/12/24 1,226,797 1,217,782 0 0 361,730 0 161,730 200,000 243,556,394,836
  5 1396/12/23 1,226,822 1,217,807 0 0 361,730 0 161,730 200,000 243,561,461,847
  6 1396/12/22 1,225,972 1,216,817 0 0 361,730 0 161,730 200,000 243,363,462,275
  7 1396/12/21 1,231,330 1,222,854 0 0 361,730 0 161,730 200,000 244,570,702,858
  8 1396/12/20 1,210,260 1,202,007 0 0 361,730 0 161,730 200,000 240,401,339,751
  9 1396/12/19 1,190,889 1,183,221 0 0 361,730 0 161,730 200,000 236,644,288,734
  10 1396/12/18 1,174,990 1,167,724 0 0 361,730 0 161,730 200,000 233,544,722,824
  11 1396/12/17 1,174,926 1,167,660 0 0 361,730 0 161,730 200,000 233,531,968,263
  12 1396/12/16 1,174,862 1,167,596 0 0 361,730 0 161,730 200,000 233,519,233,430
  13 1396/12/15 1,188,684 1,181,339 0 0 361,730 0 161,730 200,000 236,267,848,334
  14 1396/12/14 1,186,020 1,178,725 0 0 361,730 0 161,730 200,000 235,744,923,061
  15 1396/12/13 1,170,066 1,162,897 0 0 361,730 0 161,730 200,000 232,579,415,965
  16 1396/12/12 1,163,334 1,156,229 0 0 361,730 0 161,730 200,000 231,245,711,178
  17 1396/12/11 1,146,926 1,139,950 0 0 361,730 0 161,730 200,000 227,989,973,495
  18 1396/12/10 1,146,859 1,139,883 0 0 361,730 0 161,730 200,000 227,976,556,059
  19 1396/12/09 1,146,803 1,139,827 0 0 361,730 0 161,730 200,000 227,965,385,584
  20 1396/12/08 1,155,975 1,148,948 0 0 361,730 0 161,730 200,000 229,789,517,671
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi