اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 251,196,902,568
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,262,132
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,255,985
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,255,985
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : پیمان تاتایی
مدیر ثبت : -- ----
ضامن نقد شوندگی اول : -- ----
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/31 1,262,132 1,255,985 0 0 361,730 0 161,730 200,000 251,196,902,568
  2 1397/02/30 1,248,683 1,242,354 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,470,741,153
  3 1397/02/29 1,245,755 1,239,457 0 0 361,730 0 161,730 200,000 247,891,456,958
  4 1397/02/28 1,237,424 1,231,209 0 0 361,730 0 161,730 200,000 246,241,755,742
  5 1397/02/27 1,237,239 1,231,024 0 0 361,730 0 161,730 200,000 246,204,715,431
  6 1397/02/26 1,237,054 1,230,839 0 0 361,730 0 161,730 200,000 246,167,717,311
  7 1397/02/25 1,233,544 1,227,370 0 0 361,730 0 161,730 200,000 245,473,917,609
  8 1397/02/24 1,230,224 1,224,388 0 0 361,730 0 161,730 200,000 244,877,622,732
  9 1397/02/23 1,223,052 1,217,280 0 0 361,730 0 161,730 200,000 243,455,903,479
  10 1397/02/22 1,214,239 1,208,537 0 0 361,730 0 161,730 200,000 241,707,450,840
  11 1397/02/21 1,233,299 1,227,469 0 0 361,730 0 161,730 200,000 245,493,874,306
  12 1397/02/20 1,233,112 1,227,282 0 0 361,730 0 161,730 200,000 245,456,466,908
  13 1397/02/19 1,232,925 1,227,096 0 0 361,730 0 161,730 200,000 245,419,101,690
  14 1397/02/18 1,251,972 1,245,990 0 0 361,730 0 161,730 200,000 249,197,988,420
  15 1397/02/17 1,258,237 1,252,216 0 0 361,730 0 161,730 200,000 250,443,113,614
  16 1397/02/16 1,248,648 1,242,720 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,544,074,246
  17 1397/02/15 1,276,259 1,270,188 0 0 361,730 0 161,730 200,000 254,037,593,702
  18 1397/02/14 1,287,425 1,281,374 0 0 361,730 0 161,730 200,000 256,274,705,005
  19 1397/02/13 1,287,220 1,281,168 0 0 361,730 0 161,730 200,000 256,233,652,478
  20 1397/02/12 1,287,015 1,280,963 0 0 361,730 0 161,730 200,000 256,192,644,471
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق