صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۴۸,۹۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۱,۰۰۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۵۵۱,۷۳۲,۸۱۲,۲۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۱۸۷,۵۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۱۷۴,۲۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۱۷۴,۲۴۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۳,۱۸۷,۵۱۱ ۳,۱۷۴,۲۴۲ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۱,۷۴۸,۹۹۵ ۵,۵۵۱,۷۳۲,۸۱۲,۲۷۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۳,۱۶۶,۳۵۳ ۳,۱۵۳,۲۰۸ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۱,۷۴۸,۹۹۵ ۵,۵۱۴,۹۴۴,۳۹۰,۵۸۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۳,۰۹۴,۹۶۷ ۳,۰۸۲,۲۰۳ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۱,۷۴۸,۹۹۵ ۵,۳۹۰,۷۵۸,۲۲۸,۵۷۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۳,۰۶۶,۲۴۴ ۳,۰۵۳,۶۲۷ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۱,۷۴۸,۹۹۵ ۵,۳۴۰,۷۷۷,۷۰۵,۵۰۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۳,۰۳۵,۷۲۰ ۳,۰۲۳,۲۷۴ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۱,۷۴۸,۹۹۵ ۵,۲۸۷,۶۹۰,۵۸۷,۱۸۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۳,۰۳۵,۵۲۶ ۳,۰۲۳,۰۷۹ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۱,۷۴۸,۹۹۵ ۵,۲۸۷,۳۵۰,۸۸۰,۱۶۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳,۰۳۵,۳۳۲ ۳,۰۲۲,۸۸۶ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۱,۷۴۸,۹۹۵ ۵,۲۸۷,۰۱۱,۶۵۵,۱۸۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲,۹۷۸,۹۶۷ ۲,۹۶۶,۷۵۸ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۱,۷۴۸,۹۹۵ ۵,۱۸۸,۸۴۴,۷۶۶,۸۹۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۲,۹۰۴,۳۶۷ ۲,۸۹۲,۵۶۹ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۱,۷۴۸,۹۹۵ ۵,۰۵۹,۰۸۹,۴۷۴,۱۴۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۲,۸۸۴,۵۴۱ ۲,۸۷۲,۹۱۳ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۱,۷۴۸,۹۹۵ ۵,۰۲۴,۷۱۱,۰۵۷,۸۸۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲,۸۳۱,۲۵۳ ۲,۸۱۹,۸۷۴ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۱,۷۴۸,۹۹۵ ۴,۹۳۱,۹۴۴,۸۱۳,۷۲۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۲,۷۶۶,۱۳۵ ۲,۷۵۵,۲۶۰ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۱,۷۴۸,۹۹۵ ۴,۸۱۸,۹۳۶,۵۶۸,۰۳۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۲,۷۶۵,۹۲۷ ۲,۷۵۵,۰۵۲ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۱,۷۴۸,۹۹۵ ۴,۸۱۸,۵۷۲,۵۴۱,۰۴۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲,۷۶۵,۷۱۹ ۲,۷۵۴,۸۴۴ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۱,۷۴۸,۹۹۵ ۴,۸۱۸,۲۰۹,۰۰۳,۲۴۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۲,۷۶۷,۱۹۳ ۲,۷۵۶,۳۱۳ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۱,۷۴۸,۹۹۵ ۴,۸۲۰,۷۷۷,۸۰۴,۹۵۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۲,۷۰۲,۶۴۰ ۲,۶۹۲,۱۳۶ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۱,۷۴۸,۹۹۵ ۴,۷۰۸,۵۳۲,۳۱۲,۵۱۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۲,۶۷۲,۲۵۶ ۲,۶۶۱,۸۹۴ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۱,۷۴۸,۹۹۵ ۴,۶۵۵,۶۳۹,۲۲۸,۷۰۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۲,۶۳۰,۶۵۴ ۲,۶۲۰,۴۹۸ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۱,۷۴۸,۹۹۵ ۴,۵۸۳,۲۳۸,۵۳۰,۰۰۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۲,۵۷۶,۵۷۲ ۲,۵۶۶,۶۷۵ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۱,۷۴۸,۹۹۵ ۴,۴۸۹,۱۰۱,۴۳۰,۱۵۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۲,۵۷۶,۳۵۹ ۲,۵۶۶,۴۶۲ ۰ ۰ ۱,۹۷۱,۳۴۰ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۱,۷۴۸,۹۹۵ ۴,۴۸۸,۷۲۸,۶۸۴,۱۶۶