صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۰/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۲۳,۰۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۷۶,۹۰۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۵۷۸,۶۳۳,۸۱۷,۹۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۲۴,۰۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۲۱,۸۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۲۰,۰۵۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۰/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۱,۶۲۴,۰۵۳ ۱,۶۲۱,۸۵۰ -۱,۷۹۱ ۰ ۳,۵۶۵,۴۶۶ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۲,۸۲۳,۰۹۳ ۴,۵۷۸,۶۳۳,۸۱۷,۹۰۱
  ۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱,۶۲۴,۰۳۵ ۱,۶۲۱,۸۳۲ -۱,۷۹۱ ۰ ۳,۵۶۵,۴۶۶ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۲,۸۲۳,۰۹۳ ۴,۵۷۸,۵۸۳,۷۹۷,۸۵۱
  ۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱,۶۲۴,۰۱۷ ۱,۶۲۱,۸۱۵ -۱,۷۹۱ ۰ ۳,۵۶۵,۴۶۶ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۲,۸۲۳,۰۹۳ ۴,۵۷۸,۵۳۴,۰۳۹,۶۴۲
  ۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱,۶۷۵,۳۲۳ ۱,۶۷۳,۰۷۴ -۱,۷۹۱ ۰ ۳,۵۶۵,۴۶۶ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۲,۸۲۳,۰۹۳ ۴,۷۲۳,۲۴۲,۶۹۳,۰۸۶
  ۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱,۷۲۶,۰۶۹ ۱,۷۲۳,۸۰۷ -۲,۵۷۰ ۱۴۵,۵۴۶ ۳,۵۶۵,۴۶۶ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۲,۸۲۳,۰۹۳ ۴,۸۶۶,۴۶۷,۸۴۵,۴۸۵
  ۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱,۷۳۰,۱۷۷ ۱,۷۲۷,۷۶۳ -۲,۷۰۹ ۲۰,۴۵۰ ۳,۴۱۹,۹۲۰ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۲,۶۷۷,۵۴۷ ۴,۶۲۶,۱۶۷,۱۸۳,۱۷۴
  ۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۱,۷۱۰,۳۴۵ ۱,۷۰۷,۹۴۱ -۲,۷۳۱ ۰ ۳,۳۹۹,۴۷۰ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۲,۶۵۷,۰۹۷ ۴,۵۳۸,۱۶۳,۹۲۶,۸۶۰
  ۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۱,۷۵۸,۴۲۴ ۱,۷۵۵,۹۸۱ -۲,۷۳۰ ۰ ۳,۳۹۹,۴۷۰ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۲,۶۵۷,۰۹۷ ۴,۶۶۵,۸۱۲,۲۴۴,۵۸۰
  ۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۱,۷۵۸,۲۶۰ ۱,۷۵۵,۸۱۷ -۲,۷۳۰ ۰ ۳,۳۹۹,۴۷۰ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۲,۶۵۷,۰۹۷ ۴,۶۶۵,۳۷۶,۱۵۸,۳۴۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۱,۷۵۸,۲۴۶ ۱,۷۵۵,۸۰۳ -۲,۷۳۰ ۰ ۳,۳۹۹,۴۷۰ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۲,۶۵۷,۰۹۷ ۴,۶۶۵,۳۳۸,۴۸۵,۲۸۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۱,۸۱۴,۹۷۲ ۱,۸۱۲,۵۱۲ -۲,۷۳۱ ۰ ۳,۳۹۹,۴۷۰ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۲,۶۵۷,۰۹۷ ۴,۸۱۶,۰۱۹,۵۱۴,۵۶۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱,۸۲۷,۳۹۹ ۱,۸۲۴,۹۳۲ -۲,۷۳۱ ۰ ۳,۳۹۹,۴۷۰ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۲,۶۵۷,۰۹۷ ۴,۸۴۹,۰۲۰,۴۷۳,۰۲۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱,۷۷۲,۷۰۴ ۱,۷۷۰,۲۹۲ -۲,۷۳۰ ۰ ۳,۳۹۹,۴۷۰ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۲,۶۵۷,۰۹۷ ۴,۷۰۳,۸۳۸,۱۳۶,۱۴۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱,۷۵۴,۸۱۴ ۱,۷۵۲,۴۱۶ -۲,۷۳۱ ۰ ۳,۳۹۹,۴۷۰ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۲,۶۵۷,۰۹۷ ۴,۶۵۶,۳۳۸,۲۶۴,۴۳۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ۱,۸۱۹,۳۱۱ ۱,۸۱۶,۸۶۵ -۲,۷۳۰ ۰ ۳,۳۹۹,۴۷۰ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۲,۶۵۷,۰۹۷ ۴,۸۲۷,۵۸۷,۳۹۸,۲۷۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۱,۸۱۹,۲۹۸ ۱,۸۱۶,۸۵۲ -۲,۷۳۱ ۰ ۳,۳۹۹,۴۷۰ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۲,۶۵۷,۰۹۷ ۴,۸۲۷,۵۵۱,۴۳۹,۶۰۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱,۸۱۹,۲۸۴ ۱,۸۱۶,۸۳۸ -۲,۷۳۰ ۰ ۳,۳۹۹,۴۷۰ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۲,۶۵۷,۰۹۷ ۴,۸۲۷,۵۱۵,۷۴۲,۲۸۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱,۸۴۹,۶۰۹ ۱,۸۴۷,۱۴۷ -۲,۷۳۰ ۰ ۳,۳۹۹,۴۷۰ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۲,۶۵۷,۰۹۷ ۴,۹۰۸,۰۴۸,۹۸۴,۴۵۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۱,۸۸۶,۷۲۶ ۱,۸۸۴,۲۳۱ -۲,۷۳۰ ۰ ۳,۳۹۹,۴۷۰ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۲,۶۵۷,۰۹۷ ۵,۰۰۶,۵۸۵,۶۳۷,۵۶۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۱,۹۰۴,۴۳۴ ۱,۹۰۱,۹۰۴ -۲,۷۳۰ ۰ ۳,۳۹۹,۴۷۰ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۲,۶۵۷,۰۹۷ ۵,۰۵۳,۵۴۲,۹۷۲,۸۱۸