صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۸۷,۴۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۱۲,۵۱۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۰۳۵,۹۳۶,۰۱۷,۴۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۷۱,۸۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۶۱,۷۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۶۱,۷۴۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۲,۰۷۱,۸۳۹ ۲,۰۶۱,۷۴۵ ۰ ۰ ۱,۲۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۸۷,۴۸۲ ۲,۰۳۵,۹۳۶,۰۱۷,۴۶۵
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۲,۰۷۱,۵۷۸ ۲,۰۶۱,۴۸۴ ۰ ۰ ۱,۲۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۸۷,۴۸۲ ۲,۰۳۵,۶۷۸,۴۹۱,۴۹۵
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۲,۰۷۱,۳۱۸ ۲,۰۶۱,۲۲۴ ۰ ۰ ۱,۲۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۸۷,۴۸۲ ۲,۰۳۵,۴۲۱,۳۰۲,۲۱۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۲,۰۷۱,۰۵۸ ۲,۰۶۰,۹۶۴ ۰ ۰ ۱,۲۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۸۷,۴۸۲ ۲,۰۳۵,۱۶۴,۴۴۹,۵۶۶
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۲,۰۷۰,۷۹۸ ۲,۰۶۰,۷۰۴ ۰ ۰ ۱,۲۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۸۷,۴۸۲ ۲,۰۳۴,۹۰۷,۹۳۳,۵۱۷
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲,۰۷۰,۹۶۹ ۲,۰۶۰,۸۱۲ ۰ ۰ ۱,۲۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۸۷,۴۸۲ ۲,۰۳۵,۰۱۴,۳۴۵,۶۹۷
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲,۰۴۸,۰۱۰ ۲,۰۳۷,۸۵۱ ۰ ۰ ۱,۲۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۸۷,۴۸۲ ۲,۰۱۲,۳۴۱,۴۱۶,۷۸۲
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۲,۰۱۰,۹۱۲ ۱,۹۹۹,۹۳۲ ۰ ۰ ۱,۲۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۸۷,۴۸۲ ۱,۹۷۴,۸۹۷,۳۴۱,۱۹۷
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۲,۰۱۰,۷۰۰ ۱,۹۹۹,۷۲۰ ۰ ۰ ۱,۲۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۸۷,۴۸۲ ۱,۹۷۴,۶۸۷,۳۹۳,۱۴۲
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲,۰۱۰,۴۸۷ ۱,۹۹۹,۵۰۸ ۰ ۰ ۱,۲۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۸۷,۴۸۲ ۱,۹۷۴,۴۷۷,۷۴۱,۶۹۶
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۹۶۴,۶۹۹ ۱,۹۵۳,۸۸۳ ۰ ۰ ۱,۲۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۸۷,۴۸۲ ۱,۹۲۹,۴۲۴,۱۸۲,۳۳۹
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۹۵۰,۲۶۹ ۱,۹۳۹,۵۱۶ ۰ ۰ ۱,۲۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۸۷,۴۸۲ ۱,۹۱۵,۲۳۷,۳۲۱,۸۸۳
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۹۵۰,۰۵۶ ۱,۹۳۹,۳۰۳ ۰ ۰ ۱,۲۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۸۷,۴۸۲ ۱,۹۱۵,۰۲۶,۸۳۱,۰۴۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۹۴۹,۸۴۳ ۱,۹۳۹,۰۹۰ ۰ ۰ ۱,۲۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۸۷,۴۸۲ ۱,۹۱۴,۸۱۶,۶۳۶,۶۲۴
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۹۴۹,۶۳۱ ۱,۹۳۸,۸۷۸ ۰ ۰ ۱,۲۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۸۷,۴۸۲ ۱,۹۱۴,۶۰۶,۷۳۸,۵۸۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۹۴۹,۲۳۵ ۱,۹۳۸,۴۸۲ ۰ ۰ ۱,۲۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۸۷,۴۸۲ ۱,۹۱۴,۲۱۶,۲۴۸,۵۸۹
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱,۹۴۹,۰۲۳ ۱,۹۳۸,۲۷۰ ۰ ۰ ۱,۲۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۸۷,۴۸۲ ۱,۹۱۴,۰۰۷,۰۳۶,۳۱۱
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۸۹۳,۱۴۸ ۱,۸۸۲,۶۴۸ ۰ ۰ ۱,۲۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۸۷,۴۸۲ ۱,۸۵۹,۰۸۱,۲۳۹,۳۲۸
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱,۸۹۱,۴۰۷ ۱,۸۸۰,۹۷۲ ۰ ۰ ۱,۲۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۸۷,۴۸۲ ۱,۸۵۷,۴۲۵,۷۹۷,۰۱۱
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۸۵۴,۸۹۲ ۱,۸۴۴,۵۷۵ ۰ ۱۷,۲۰۰ ۱,۲۰۹,۸۲۷ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۸۷,۴۸۲ ۱,۸۲۱,۴۸۴,۴۱۸,۲۳۶