اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 274,614,798,355
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,380,238
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,373,074
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,373,074
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : پیمان تاتایی
مدیر ثبت : -- ----
ضامن نقد شوندگی اول : -- ----
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/02 1,380,238 1,373,074 0 0 396,530 0 196,530 200,000 274,614,798,355
  2 1397/07/01 1,377,042 1,369,188 0 0 396,530 0 196,530 200,000 273,837,682,362
  3 1397/06/31 1,374,819 1,367,011 0 0 396,530 0 196,530 200,000 273,402,141,426
  4 1397/06/30 1,372,626 1,364,882 0 0 396,530 0 196,530 200,000 272,976,312,004
  5 1397/06/29 1,372,466 1,364,721 0 0 396,530 0 196,530 200,000 272,944,243,789
  6 1397/06/28 1,372,306 1,364,561 0 0 396,530 0 196,530 200,000 272,912,216,140
  7 1397/06/27 1,372,146 1,364,401 0 0 396,530 0 196,530 200,000 272,880,229,056
  8 1397/06/26 1,371,676 1,363,958 0 0 396,530 0 196,530 200,000 272,791,571,380
  9 1397/06/25 1,365,382 1,357,711 0 0 396,530 0 196,530 200,000 271,542,240,494
  10 1397/06/24 1,392,347 1,384,519 0 0 396,530 0 196,530 200,000 276,903,831,485
  11 1397/06/23 1,394,901 1,387,093 0 0 396,530 0 196,530 200,000 277,418,687,305
  12 1397/06/22 1,394,771 1,386,964 0 0 396,530 0 196,530 200,000 277,392,703,950
  13 1397/06/21 1,394,641 1,386,834 0 0 396,530 0 196,530 200,000 277,366,756,239
  14 1397/06/20 1,357,840 1,349,772 0 0 396,530 0 196,530 200,000 269,954,384,551
  15 1397/06/19 1,350,780 1,342,696 0 0 396,530 0 196,530 200,000 268,539,232,026
  16 1397/06/18 1,350,867 1,343,459 0 0 396,530 0 196,530 200,000 268,691,716,916
  17 1397/06/17 1,352,587 1,342,061 0 0 396,530 0 196,530 200,000 268,412,245,310
  18 1397/06/16 1,353,954 1,343,264 0 0 396,530 0 196,530 200,000 268,652,871,111
  19 1397/06/15 1,353,956 1,343,266 0 326 396,530 0 196,530 200,000 268,653,275,193
  20 1397/06/14 1,353,958 1,343,251 0 0 396,204 0 196,530 199,674 268,212,303,574