اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 243,924
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,756,076
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 365,489,054,166
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,508,034
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,498,373
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,498,373
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : پیمان تاتایی
مدیر ثبت : -- ----
ضامن نقد شوندگی اول : -- ----
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/04 1,508,034 1,498,373 0 0 535,430 0 247,582 243,924 365,489,054,166
  2 1398/01/03 1,508,015 1,498,354 0 0 535,430 0 247,582 243,924 365,484,573,111
  3 1398/01/02 1,507,997 1,498,337 0 0 535,430 0 247,582 243,924 365,480,246,628
  4 1398/01/01 1,507,980 1,498,319 0 0 535,430 0 247,582 243,924 365,475,945,833
  5 1397/12/29 1,507,857 1,498,196 0 0 535,430 0 247,582 243,924 365,445,986,917
  6 1397/12/28 1,507,811 1,498,150 0 0 535,430 0 247,582 243,924 365,434,782,765
  7 1397/12/27 1,491,868 1,482,192 0 0 535,430 0 247,582 243,924 361,542,318,030
  8 1397/12/26 1,475,295 1,465,571 0 0 535,430 0 247,582 243,924 357,487,970,100
  9 1397/12/25 1,475,068 1,465,205 0 0 535,430 0 247,582 243,924 357,398,771,481
  10 1397/12/24 1,482,431 1,472,509 0 0 535,430 0 247,582 243,924 359,180,178,895
  11 1397/12/23 1,482,415 1,472,493 0 0 535,430 0 247,582 243,924 359,176,488,426
  12 1397/12/22 1,482,400 1,472,478 0 0 535,430 0 247,582 243,924 359,172,823,400
  13 1397/12/21 1,520,885 1,510,702 0 0 535,430 0 247,582 243,924 368,496,418,752
  14 1397/12/20 1,499,262 1,489,236 0 0 535,430 0 247,582 243,924 363,260,431,182
  15 1397/12/19 1,483,410 1,473,482 0 0 535,430 0 247,582 243,924 359,417,712,642
  16 1397/12/18 1,476,153 1,466,283 0 0 535,430 0 247,582 243,924 357,661,687,108
  17 1397/12/17 1,476,255 1,466,357 0 0 535,430 0 247,582 243,924 357,679,699,835
  18 1397/12/16 1,476,247 1,466,349 0 0 535,430 0 247,582 243,924 357,677,779,715
  19 1397/12/15 1,498,043 1,487,166 0 0 535,430 0 247,582 243,924 362,755,360,478
  20 1397/12/14 1,494,019 1,483,160 0 0 535,430 0 247,582 243,924 361,778,432,935