صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۳۳,۵۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶,۴۴۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۴۵۲,۱۱۹,۶۶۰,۶۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۸۸,۰۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۸۶,۰۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۸۶,۰۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱,۳۸۸,۰۶۸ ۱,۳۸۶,۰۵۳ ۱,۳۸۶,۰۵۳ ۰ ۰ ۴,۶۷۵,۹۳۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۴۵۲,۱۱۹,۶۶۰,۶۷۸
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱,۳۹۰,۱۷۵ ۱,۳۸۸,۱۵۶ ۱,۳۸۸,۱۵۶ ۰ ۰ ۴,۶۷۵,۹۳۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۴۶۰,۳۹۴,۴۰۰,۴۲۳
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۱,۳۸۷,۵۸۵ ۱,۳۸۵,۵۷۰ ۱,۳۸۵,۵۷۰ ۰ ۰ ۴,۶۷۵,۹۳۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۴۵۰,۲۲۲,۲۹۶,۲۸۴
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱,۳۸۷,۶۴۷ ۱,۳۸۵,۶۳۱ ۱,۳۸۵,۶۳۱ ۰ ۰ ۴,۶۷۵,۹۳۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۴۵۰,۴۶۲,۷۹۷,۳۷۰
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۱,۳۸۷,۷۰۸ ۱,۳۸۵,۶۹۳ ۱,۳۸۵,۶۹۳ ۰ ۰ ۴,۶۷۵,۹۳۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۴۵۰,۷۰۳,۳۵۳,۴۴۴
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱,۳۹۴,۵۰۱ ۱,۳۹۲,۴۷۳ ۱,۳۹۲,۴۷۳ ۰ ۰ ۴,۶۷۵,۹۳۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۴۷۷,۳۷۵,۶۸۱,۸۲۰
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱,۴۰۰,۳۶۷ ۱,۳۹۸,۳۳۰ ۱,۳۹۸,۳۳۰ ۰ ۰ ۴,۶۷۵,۹۳۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۵۰۰,۴۱۵,۲۴۱,۶۶۸
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۱,۳۹۲,۹۰۶ ۱,۳۹۰,۸۷۷ ۱,۳۹۰,۸۷۷ ۰ ۰ ۴,۶۷۵,۹۳۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۴۷۱,۰۹۶,۲۶۰,۳۹۰
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱,۳۹۳,۱۹۶ ۱,۳۹۱,۱۶۴ ۱,۳۹۱,۱۶۴ ۰ ۰ ۴,۶۷۵,۹۳۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۴۷۲,۲۲۴,۸۷۲,۵۰۵
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۱,۴۰۰,۶۶۲ ۱,۳۹۸,۵۹۹ ۱,۳۹۸,۵۹۹ ۰ ۰ ۴,۶۷۵,۹۳۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۵۰۱,۴۷۰,۳۲۶,۹۷۲
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱,۴۰۰,۷۲۴ ۱,۳۹۸,۶۶۱ ۱,۳۹۸,۶۶۱ ۰ ۰ ۴,۶۷۵,۹۳۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۵۰۱,۷۱۵,۴۵۲,۴۲۶
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱,۴۰۰,۷۸۷ ۱,۳۹۸,۷۲۳ ۱,۳۹۸,۷۲۳ ۰ ۰ ۴,۶۷۵,۹۳۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۵۰۱,۹۶۰,۶۵۹,۸۶۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۱,۴۱۶,۹۳۶ ۱,۴۱۴,۹۰۲ ۱,۴۱۴,۹۰۲ ۰ ۰ ۴,۶۷۵,۹۳۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۵۶۵,۶۰۰,۴۱۵,۵۹۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱,۴۱۲,۵۱۱ ۱,۴۱۰,۴۹۰ ۱,۴۱۰,۴۹۰ ۰ ۰ ۴,۶۷۵,۹۳۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۵۴۸,۲۴۴,۳۲۱,۳۴۹
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۱,۳۹۰,۱۲۰ ۱,۳۸۸,۱۲۸ ۱,۳۸۸,۱۲۸ ۰ ۰ ۴,۶۷۵,۹۳۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۴۶۰,۲۸۲,۴۴۸,۱۰۶
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۱,۳۹۰,۱۸۲ ۱,۳۸۸,۱۸۹ ۱,۳۸۸,۱۸۹ ۰ ۰ ۴,۶۷۵,۹۳۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۴۶۰,۵۲۴,۱۷۷,۸۹۰
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۱,۳۹۰,۲۴۳ ۱,۳۸۸,۲۵۱ ۱,۳۸۸,۲۵۱ ۰ ۰ ۴,۶۷۵,۹۳۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۴۶۰,۷۶۵,۹۵۹,۵۰۱
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱,۳۹۰,۳۰۵ ۱,۳۸۸,۳۱۲ ۱,۳۸۸,۳۱۲ ۰ ۰ ۴,۶۷۵,۹۳۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۴۶۱,۰۰۷,۷۹۲,۸۶۸
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱,۳۹۰,۳۶۵ ۱,۳۸۸,۳۷۲ ۱,۳۸۸,۳۷۲ ۰ ۰ ۴,۶۷۵,۹۳۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۴۶۱,۲۴۵,۰۷۱,۹۲۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۱,۳۹۱,۲۷۵ ۱,۳۸۹,۲۸۳ ۱,۳۸۹,۲۸۳ ۰ ۰ ۴,۶۷۵,۹۳۲ ۰ ۷۴۲,۳۷۳ ۳,۹۳۳,۵۵۹ ۵,۴۶۴,۸۲۵,۵۴۸,۴۲۵
  مشاهده همه