اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 264,210,577,273
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,330,195
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,321,053
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,321,053
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : پیمان تاتایی
مدیر ثبت : -- ----
ضامن نقد شوندگی اول : -- ----
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/27 1,330,195 1,321,053 0 0 361,730 0 161,730 200,000 264,210,577,273
  2 1397/05/26 1,328,928 1,319,820 0 0 361,730 0 161,730 200,000 263,964,062,173
  3 1397/05/25 1,328,893 1,319,785 0 0 361,730 0 161,730 200,000 263,957,055,710
  4 1397/05/24 1,328,858 1,319,750 0 0 361,730 0 161,730 200,000 263,950,069,932
  5 1397/05/23 1,328,166 1,319,098 0 0 361,730 0 161,730 200,000 263,819,579,686
  6 1397/05/22 1,328,022 1,318,992 0 0 361,730 0 161,730 200,000 263,798,303,003
  7 1397/05/21 1,328,216 1,319,209 0 0 361,730 0 161,730 200,000 263,841,807,889
  8 1397/05/20 1,327,538 1,318,506 0 0 361,730 0 161,730 200,000 263,701,138,931
  9 1397/05/19 1,320,564 1,311,617 0 0 361,730 0 161,730 200,000 262,323,499,128
  10 1397/05/18 1,320,512 1,311,566 0 0 361,730 0 161,730 200,000 262,313,166,232
  11 1397/05/17 1,320,461 1,311,514 0 0 361,730 0 161,730 200,000 262,302,857,769
  12 1397/05/16 1,318,577 1,309,661 0 0 361,730 0 161,730 200,000 261,932,268,547
  13 1397/05/15 1,317,924 1,309,095 0 0 361,730 0 161,730 200,000 261,819,059,376
  14 1397/05/14 1,317,214 1,308,569 0 0 361,730 0 161,730 200,000 261,713,859,524
  15 1397/05/13 1,316,842 1,308,284 0 0 361,730 0 161,730 200,000 261,656,791,009
  16 1397/05/12 1,316,185 1,307,684 0 0 361,730 0 161,730 200,000 261,536,711,979
  17 1397/05/11 1,316,105 1,307,604 0 0 361,730 0 161,730 200,000 261,520,836,241
  18 1397/05/10 1,316,019 1,307,518 0 0 361,730 0 161,730 200,000 261,503,578,527
  19 1397/05/09 1,315,241 1,306,796 0 0 361,730 0 161,730 200,000 261,359,237,368
  20 1397/05/08 1,313,883 1,305,481 0 0 361,730 0 161,730 200,000 261,096,215,297