صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۶۲,۸۵۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۳۷,۱۴۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۸۱۴,۳۸۹,۱۲۸,۶۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۹۵,۹۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۸۴,۳۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۸۴,۳۸۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۹
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱,۸۹۵,۹۹۶ ۱,۸۸۴,۳۸۹ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۱۹۸ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۸۱۴,۳۸۹,۱۲۸,۶۳۵
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱,۸۹۶,۵۳۲ ۱,۸۸۴,۸۷۲ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۱۹۸ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۸۱۴,۸۵۴,۳۶۳,۵۶۰
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱,۸۹۹,۰۴۷ ۱,۸۸۷,۵۱۹ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۱۹۸ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۸۱۷,۴۰۳,۱۸۶,۹۴۶
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱,۸۳۳,۳۱۹ ۱,۸۲۱,۹۶۸ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۱۹۸ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۷۵۴,۲۸۷,۳۰۲,۸۸۳
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱,۸۲۳,۵۶۷ ۱,۸۱۲,۳۷۱ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۱۹۸ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۷۴۵,۰۴۷,۱۷۳,۰۲۵
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱,۸۲۳,۵۱۶ ۱,۸۱۲,۳۲۰ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۱۹۸ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۷۴۴,۹۹۷,۴۸۷,۷۲۶
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۸۲۳,۱۷۵ ۱,۸۱۱,۹۷۹ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۱۹۸ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۷۴۴,۶۶۸,۹۴۳,۶۷۰
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱,۸۰۳,۲۰۹ ۱,۷۹۲,۱۵۲ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۱۹۸ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۷۲۵,۵۷۹,۰۰۵,۴۰۷
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱,۸۲۶,۴۳۷ ۱,۸۱۵,۲۰۵ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۱۹۸ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۷۴۷,۷۷۵,۴۹۷,۴۵۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۷۹۹,۱۰۶ ۱,۷۸۸,۰۵۴ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۱۹۸ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۷۲۱,۶۳۲,۷۱۶,۶۹۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۷۶۲,۰۵۴ ۱,۷۵۱,۰۱۹ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۱۹۸ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۶۸۵,۹۷۳,۶۶۷,۶۷۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۷۷۲,۲۷۲ ۱,۷۶۱,۰۷۷ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۱۹۸ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۶۹۵,۶۵۸,۵۸۵,۲۲۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۷۷۲,۲۱۳ ۱,۷۶۱,۰۱۸ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۱۹۸ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۶۹۵,۶۰۱,۴۵۴,۱۳۲
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۷۷۲,۰۶۶ ۱,۷۶۰,۸۷۲ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۱۹۸ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۶۹۵,۴۶۰,۸۲۶,۱۵۶
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۷۴۷,۱۳۲ ۱,۷۳۶,۰۷۰ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۱۹۸ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۶۷۱,۵۸۰,۳۶۷,۴۸۸
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۷۴۷,۰۹۵ ۱,۷۳۶,۰۳۳ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۱۹۸ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۶۷۱,۵۴۴,۸۱۲,۵۷۹
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۷۹۸,۷۶۶ ۱,۷۸۷,۴۱۲ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۱۹۸ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۷۲۱,۰۱۴,۹۷۹,۷۰۱
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۷۹۷,۵۵۱ ۱,۷۸۶,۲۰۰ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۱۹۸ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۷۱۹,۸۴۸,۰۵۲,۷۵۳
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱,۷۷۳,۰۵۲ ۱,۷۶۱,۷۸۳ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۱۹۸ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۶۹۶,۳۳۸,۱۰۶,۲۸۲
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱,۷۷۳,۰۱۷ ۱,۷۶۱,۷۴۸ ۰ ۰ ۱,۱۸۵,۱۹۸ ۰ ۲۲۲,۳۴۵ ۹۶۲,۸۵۳ ۱,۶۹۶,۳۰۴,۴۳۶,۰۸۵