صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۰۱ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ (۱.۲۵) (۰.۰۹) (۹۸.۹۸) (۲۷.۴۵)
۲۰۰۲ ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ ۰.۰۵ (۰.۹) ۱۹.۰۶ (۹۶.۲۹)
۲۰۰۳ ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۲ ۰
۲۰۰۴ ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۲۲ ۰
۲۰۰۵ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ۰.۰۶ (۰.۶) ۲۲.۸ (۸۸.۷۹)
۲۰۰۶ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۰.۰۶ (۰.۱۴) ۲۴.۵ (۴۰.۷۶)
۲۰۰۷ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ ۰.۰۶ (۰.۹۹) ۲۴.۴۷ (۹۷.۳۲)
۲۰۰۸ ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۸ ۰
۲۰۰۹ ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۵ ۰
۲۰۱۰ ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۶ ۰
۲۰۱۱ ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۳ ۰
۲۰۱۲ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ ۰.۰۶ (۰.۸۷) ۲۴.۳۹ (۹۵.۹۲)
۲۰۱۳ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ ۰.۰۶ ۰.۳۵ ۲۴.۴۱ ۲۵۲.۰۳
۲۰۱۴ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ ۰.۰۶ ۲.۲۹ ۲۴.۳۷ ۳۸۶,۱۰۴.۳۸
۲۰۱۵ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ ۰.۰۶ ۱.۲۴ ۲۴.۳۸ ۸,۸۸۸.۰۴
۲۰۱۶ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۰.۰۶ ۰.۰۸ ۲۴.۲۹ ۳۶.۱
۲۰۱۷ ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۳۶ ۰
۲۰۱۸ ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۷ ۰
۲۰۱۹ ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۹ ۰
۲۰۲۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰.۰۶ ۱.۱۲ ۲۴.۲۵ ۵,۷۹۴.۶۷