صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۵۳۹,۹۶۶ ۹.۷۹ % ۳۵۰,۳۶۵ ۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۴۶۹,۸۴۹ ۸.۵۲ % ۳۵,۶۰۶ ۰.۶۵ % ۴,۱۱۶,۵۵۰ ۷۴.۶۸ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۵۴۲,۵۱۰ ۱۰.۳۷ % ۳۵۰,۱۹۷ ۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۹۹۹ ۳.۴۴ % ۳۵,۵۸۸ ۰.۶۸ % ۴,۱۲۳,۰۵۰ ۷۸.۸۱ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۵۳۸,۴۳۲ ۱۰.۴ % ۳۵۰,۰۳۰ ۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۹۱۸ ۳.۵۷ % ۳۵,۵۷۰ ۰.۶۹ % ۴,۰۷۱,۳۸۶ ۷۸.۵۹ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۵۳۷,۷۱۲ ۱۰.۳۳ % ۳۴۹,۸۶۳ ۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۸۳۰ ۳.۶۳ % ۳۵,۵۵۲ ۰.۶۸ % ۴,۰۹۰,۸۸۰ ۷۸.۶۳ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۵۳۵,۷۲۹ ۱۰.۳۱ % ۳۴۹,۶۹۶ ۶.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۴۶۴ ۳.۱۶ % ۵۶,۲۳۳ ۱.۰۸ % ۴,۰۹۲,۹۵۰ ۷۸.۷۲ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۵۳۵,۷۲۹ ۱۰.۳ % ۳۴۹,۵۲۹ ۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۴۶۴ ۳.۱۶ % ۵۶,۲۱۵ ۱.۰۸ % ۴,۰۹۲,۹۵۰ ۷۸.۷۳ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۵۳۵,۷۲۹ ۱۰.۳۱ % ۳۴۹,۳۶۲ ۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۴۶۴ ۳.۱۶ % ۵۶,۱۹۷ ۱.۰۸ % ۴,۰۹۲,۹۵۰ ۷۸.۷۳ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۵۳۲,۸۱۷ ۱۰.۱۹ % ۳۷۹,۷۴۰ ۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۹۱,۳۴۳ ۳.۶۶ % ۳۵,۴۸۰ ۰.۶۸ % ۴,۰۸۷,۰۰۷ ۷۸.۲ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۵۲۱,۴۸۰ ۱۰.۲۳ % ۳۸۲,۱۷۸ ۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۷۳,۷۰۶ ۱.۴۵ % ۳۵,۴۶۳ ۰.۷ % ۴,۰۸۶,۸۴۷ ۸۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۵۱۰,۷۳۷ ۹.۷۸ % ۴۲۳,۷۳۹ ۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۶۶۷ ۳.۱۳ % ۳۵,۴۴۵ ۰.۶۸ % ۴,۰۸۷,۰۹۴ ۷۸.۲۹ % ۰ ۰ %