صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۶۱۶,۵۲۵ ۱۰.۳۴ % ۲۳۸,۶۸۵ ۴ % ۰ ۰ % ۲۳۰,۹۰۲ ۳.۸۷ % ۱۳۰,۹۵۴ ۲.۲ % ۴,۷۴۷,۱۱۳ ۷۹.۵۹ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۶۱۸,۹۶۱ ۱۰.۳۲ % ۲۶۹,۵۴۲ ۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۸۶۷ ۴.۵۵ % ۱۳۰,۸۷۸ ۲.۱۸ % ۴,۷۰۶,۵۶۴ ۷۸.۴۶ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۶۳۵,۹۲۹ ۱۰.۵۹ % ۲۸۱,۷۰۵ ۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۲۹۵,۵۲۱ ۴.۹۲ % ۱۳۰,۸۰۱ ۲.۱۸ % ۴,۶۶۲,۴۶۶ ۷۷.۶۲ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۶۳۵,۹۲۹ ۱۰.۵۹ % ۲۸۱,۵۸۰ ۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۲۹۵,۵۲۱ ۴.۹۲ % ۱۳۰,۷۲۵ ۲.۱۸ % ۴,۶۶۲,۴۶۶ ۷۷.۶۳ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۶۳۵,۹۲۹ ۱۰.۵۹ % ۲۸۱,۴۵۵ ۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۲۹۵,۵۲۱ ۴.۹۲ % ۱۳۰,۶۴۸ ۲.۱۸ % ۴,۶۶۲,۴۶۶ ۷۷.۶۳ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۶۴۹,۲۵۶ ۱۰.۹۵ % ۲۷۸,۸۶۴ ۴.۷ % ۰ ۰ % ۲۴۵,۲۶۹ ۴.۱۴ % ۱۳۸,۷۷۶ ۲.۳۴ % ۴,۶۱۵,۹۲۷ ۷۷.۸۷ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۶۵۲,۴۷۶ ۱۱ % ۳۱۲,۹۱۲ ۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۸۲۷ ۴.۶ % ۱۳۰,۴۹۶ ۲.۲ % ۴,۵۶۴,۶۲۷ ۷۶.۹۳ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۶۵۰,۴۴۰ ۱۰.۹۹ % ۳۱۲,۳۵۸ ۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۴۸,۴۹۸ ۴.۲ % ۱۳۰,۴۲۰ ۲.۲ % ۴,۵۷۸,۰۱۹ ۷۷.۳۳ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۶۳۸,۵۸۹ ۱۱.۱۴ % ۲۳۳,۶۲۰ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۱۱۹ ۲.۳۶ % ۱۴۳,۷۱۷ ۲.۵۱ % ۴,۵۷۷,۰۳۲ ۷۹.۹۱ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۶۲۷,۹۴۰ ۱۰.۸۹ % ۳۶۱,۰۴۱ ۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۷۱۱ ۲.۵۳ % ۱۳۰,۲۶۸ ۲.۲۶ % ۴,۵۰۲,۸۹۶ ۷۸.۰۷ % ۰ ۰ %