صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ۵۸۵,۲۰۳ ۱۰.۰۹ % ۵۱۲,۴۸۱ ۸.۸۴ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۵۶۵ ۵.۷۷ % ۱۳۹,۷۴۲ ۲.۴۱ % ۴,۲۲۸,۱۶۸ ۷۲.۹ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۵۸۵,۲۰۳ ۱۰.۰۹ % ۵۱۲,۲۴۵ ۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۵۳۸ ۵.۷۷ % ۱۳۹,۶۶۹ ۲.۴۱ % ۴,۲۲۸,۱۶۸ ۷۲.۹ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۵۸۵,۲۰۳ ۱۰.۰۹ % ۵۱۲,۰۰۹ ۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۵۳۸ ۵.۷۷ % ۱۳۹,۵۹۷ ۲.۴۱ % ۴,۲۲۸,۱۶۸ ۷۲.۹۱ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۵۸۶,۴۳۸ ۱۰.۱۴ % ۵۱۱,۷۷۴ ۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۳۲۳,۳۰۱ ۵.۵۹ % ۳۵,۷۳۳ ۰.۶۲ % ۴,۳۲۲,۹۳۶ ۷۴.۷۹ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۵۷۶,۴۵۶ ۱۰.۰۶ % ۵۱۱,۵۳۸ ۸.۹۳ % ۰ ۰ % ۳۳۰,۹۷۶ ۵.۷۸ % ۳۵,۷۱۵ ۰.۶۲ % ۴,۲۷۶,۳۱۸ ۷۴.۶۲ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۵۵۸,۸۵۵ ۹.۶ % ۵۱۱,۳۰۳ ۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۵۲۴,۳۸۸ ۹.۰۱ % ۳۵,۶۹۶ ۰.۶۱ % ۴,۱۸۷,۲۲۶ ۷۱.۹۸ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۵۵۰,۴۷۶ ۹.۹۳ % ۳۲۹,۰۴۳ ۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۴۷۱,۹۶۶ ۸.۵۲ % ۳۵,۶۷۸ ۰.۶۴ % ۴,۱۵۳,۸۳۷ ۷۴.۹۷ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ۵۳۸,۱۳۳ ۹.۷۷ % ۳۳۸,۷۲۱ ۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۴۶۴,۰۵۳ ۸.۴۳ % ۳۵,۶۶۰ ۰.۶۵ % ۴,۱۲۶,۴۹۸ ۷۴.۹۹ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ۵۳۸,۱۳۳ ۹.۷۸ % ۳۳۸,۵۶۰ ۶.۱۵ % ۰ ۰ % ۴۶۴,۰۵۳ ۸.۴۳ % ۳۵,۶۴۲ ۰.۶۵ % ۴,۱۲۶,۴۹۸ ۷۴.۹۹ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۵۳۸,۱۳۳ ۹.۷۸ % ۳۳۸,۳۹۹ ۶.۱۵ % ۰ ۰ % ۴۶۴,۰۵۳ ۸.۴۳ % ۳۵,۶۲۴ ۰.۶۵ % ۴,۱۲۶,۴۹۸ ۷۴.۹۹ % ۰ ۰ %