صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/09 1,871,549 1,869,430 1,869,430 0 46,281 3,279,470 0 682,981 2,596,489 4,853,954,576,062
162 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/08 1,798,535 1,796,420 1,796,420 0 0 3,233,189 0 682,981 2,550,208 4,581,245,596,182
163 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/07 1,762,587 1,760,513 1,760,513 0 0 3,233,189 0 682,981 2,550,208 4,489,675,081,996
164 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/06 1,762,595 1,760,522 1,760,522 0 50,000 3,233,189 0 682,981 2,550,208 4,489,696,916,287
165 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/05 1,777,855 1,775,740 1,775,740 0 0 3,183,189 0 682,981 2,500,208 4,439,718,894,826
166 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/04 1,769,393 1,767,330 1,767,330 0 0 3,183,189 0 682,981 2,500,208 4,418,692,333,217
167 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/03 1,777,683 1,775,661 1,775,661 0 0 3,183,189 0 682,981 2,500,208 4,439,520,633,103
168 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/02 1,794,344 1,792,264 1,792,264 0 7,742 3,183,189 0 682,981 2,500,208 4,481,032,803,973
169 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/01 1,817,774 1,815,621 1,815,621 0 0 3,175,447 0 682,981 2,492,466 4,525,373,173,285
170 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/30 1,825,823 1,823,795 1,823,795 0 0 3,175,447 0 682,981 2,492,466 4,545,746,472,327
171 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/29 1,825,889 1,823,861 1,823,861 0 0 3,175,447 0 682,981 2,492,466 4,545,910,978,316
172 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/28 1,825,955 1,823,927 1,823,927 0 0 3,175,447 0 682,981 2,492,466 4,546,075,503,348
173 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/27 1,791,454 1,789,429 1,789,429 0 16,494 3,175,447 0 682,981 2,492,466 4,460,091,668,908
174 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/26 1,702,038 1,700,040 1,700,040 0 0 3,158,953 0 682,981 2,475,972 4,209,250,784,068
175 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/25 1,687,986 1,685,791 1,685,791 0 0 3,158,953 0 682,981 2,475,972 4,173,971,502,666
176 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/24 1,697,074 1,694,863 1,694,863 0 0 3,158,953 0 682,981 2,475,972 4,196,433,336,953
177 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/23 1,682,429 1,680,212 1,680,212 0 0 3,158,953 0 682,981 2,475,972 4,160,158,625,563
178 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/22 1,682,392 1,680,175 1,680,175 0 0 3,158,953 0 682,981 2,475,972 4,160,066,815,961
179 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/21 1,682,355 1,680,138 1,680,138 0 0 3,158,953 0 682,981 2,475,972 4,159,975,263,381
180 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/20 1,669,568 1,667,346 1,667,346 0 0 3,158,953 0 682,981 2,475,972 4,128,300,910,302