صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/29 1,939,770 1,937,160 1,934,429 -2,731 0 3,339,470 0 682,981 2,656,489 5,146,044,101,293
142 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/28 1,909,995 1,907,380 1,904,649 -2,731 0 3,339,470 0 682,981 2,656,489 5,066,933,821,492
143 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/27 1,909,980 1,907,365 1,904,634 -2,731 60,000 3,339,470 0 682,981 2,656,489 5,066,894,995,538
144 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/26 1,930,993 1,928,318 1,925,524 -2,794 0 3,279,470 0 682,981 2,596,489 5,006,856,450,000
145 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/25 1,960,560 1,957,832 1,955,038 -2,794 0 3,279,470 0 682,981 2,596,489 5,083,488,904,873
146 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/24 2,011,910 2,009,222 2,006,428 -2,794 0 3,279,470 0 682,981 2,596,489 5,216,923,346,268
147 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/23 2,055,789 2,053,114 2,050,320 -2,794 0 3,279,470 0 682,981 2,596,489 5,330,888,374,685
148 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/22 2,091,487 2,088,902 2,088,902 0 0 3,279,470 0 682,981 2,596,489 5,423,810,595,491
149 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/21 2,100,478 2,097,902 2,097,902 0 0 3,279,470 0 682,981 2,596,489 5,447,180,307,765
150 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/20 2,100,509 2,097,933 2,097,933 0 0 3,279,470 0 682,981 2,596,489 5,447,259,907,160
151 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/19 2,100,536 2,097,960 2,097,960 0 0 3,279,470 0 682,981 2,596,489 5,447,330,829,961
152 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/18 2,063,861 2,061,353 2,061,353 0 0 3,279,470 0 682,981 2,596,489 5,352,281,064,628
153 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/17 2,047,409 2,044,957 2,044,957 0 0 3,279,470 0 682,981 2,596,489 5,309,707,731,157
154 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/16 2,091,870 2,089,458 2,089,458 0 0 3,279,470 0 682,981 2,596,489 5,425,253,824,343
155 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/15 2,039,503 2,037,143 2,037,143 0 0 3,279,470 0 682,981 2,596,489 5,289,418,291,148
156 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/14 1,986,878 1,984,549 1,984,549 0 0 3,279,470 0 682,981 2,596,489 5,152,859,391,778
157 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/13 1,986,897 1,984,568 1,984,568 0 0 3,279,470 0 682,981 2,596,489 5,152,907,916,538
158 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/12 1,986,916 1,984,586 1,984,586 0 0 3,279,470 0 682,981 2,596,489 5,152,956,585,548
159 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/11 1,967,542 1,965,274 1,965,274 0 0 3,279,470 0 682,981 2,596,489 5,102,812,472,748
160 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/09/10 1,924,615 1,922,462 1,922,462 0 0 3,279,470 0 682,981 2,596,489 4,991,650,811,597