صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/11/29 1,532,324 1,530,120 1,530,601 481 0 3,925,081 0 742,373 3,182,708 4,869,924,638,182
82 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/11/28 1,538,032 1,535,821 1,536,302 481 93,533 3,925,081 0 742,373 3,182,708 4,888,069,634,894
83 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/11/27 1,526,528 1,524,265 1,523,340 -925 0 3,831,548 0 742,373 3,089,175 4,708,720,887,920
84 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/11/26 1,537,072 1,534,839 1,533,914 -925 0 3,831,548 0 742,373 3,089,175 4,741,385,827,370
85 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/11/25 1,548,740 1,546,517 1,545,592 -925 0 3,831,548 0 742,373 3,089,175 4,777,462,261,982
86 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/11/24 1,522,258 1,520,070 1,519,144 -926 0 3,831,548 0 742,373 3,089,175 4,695,760,921,563
87 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/11/23 1,522,254 1,520,066 1,519,141 -925 0 3,831,548 0 742,373 3,089,175 4,695,750,371,675
88 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/11/22 1,522,251 1,520,063 1,519,138 -925 0 3,831,548 0 742,373 3,089,175 4,695,740,064,875
89 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/11/21 1,522,248 1,520,060 1,519,134 -926 0 3,831,548 0 742,373 3,089,175 4,695,730,001,169
90 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/11/20 1,520,054 1,517,870 1,516,944 -926 108,505 3,831,548 0 742,373 3,089,175 4,688,964,861,651
91 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/11/19 1,529,394 1,527,141 1,526,183 -958 31,638 3,723,043 0 742,373 2,980,670 4,551,904,807,638
92 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/11/18 1,488,803 1,486,596 1,485,627 -969 0 3,691,405 0 742,373 2,949,032 4,384,019,637,620
93 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/11/17 1,536,361 1,534,141 1,533,172 -969 0 3,691,405 0 742,373 2,949,032 4,524,230,390,623
94 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/11/16 1,536,355 1,534,135 1,533,166 -969 0 3,691,405 0 742,373 2,949,032 4,524,212,834,667
95 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/11/15 1,536,349 1,534,129 1,533,160 -969 0 3,691,405 0 742,373 2,949,032 4,524,195,521,916
96 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/11/14 1,566,802 1,564,560 1,563,591 -969 0 3,691,405 0 742,373 2,949,032 4,613,938,915,746
97 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/11/13 1,586,011 1,583,780 1,582,811 -969 0 3,691,405 0 742,373 2,949,032 4,670,618,166,869
98 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/11/12 1,600,476 1,598,233 1,597,264 -969 93,872 3,691,405 0 742,373 2,949,032 4,713,239,376,872
99 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/11/11 1,578,019 1,575,763 1,574,762 -1,001 0 3,597,533 0 742,373 2,855,160 4,499,056,156,936
100 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/11/10 1,538,180 1,535,972 1,534,971 -1,001 0 3,597,533 0 742,373 2,855,160 4,385,446,124,423