صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/19 1,662,442 1,660,207 1,660,207 0 464,951 3,158,953 0 682,981 2,475,972 4,110,625,542,031
182 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/18 1,874,978 1,872,222 1,872,222 0 11,021 2,694,002 0 682,981 2,011,021 3,765,078,691,018
183 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/17 1,877,244 1,874,478 1,874,478 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,748,956,407,137
184 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/16 1,911,104 1,908,346 1,908,346 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,816,692,210,022
185 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/15 1,911,059 1,908,301 1,908,301 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,816,602,083,211
186 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/14 1,911,014 1,908,256 1,908,256 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,816,512,214,415
187 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/13 1,899,530 1,896,742 1,896,742 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,793,483,574,238
188 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/12 1,899,486 1,896,698 1,896,698 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,793,396,426,205
189 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/11 1,909,905 1,907,102 1,907,102 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,814,203,472,356
190 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/10 1,936,608 1,933,782 1,933,782 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,867,564,367,052
191 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/09 1,935,371 1,932,546 1,932,546 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,865,092,837,213
192 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/08 1,935,329 1,932,505 1,932,505 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,865,009,461,559
193 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/07 1,935,287 1,932,463 1,932,463 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,864,926,343,902
194 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/06 1,978,234 1,967,239 1,967,239 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,934,478,540,926
195 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/05 2,010,355 1,999,297 1,999,297 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,998,593,276,889
196 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/04 2,040,309 2,029,220 2,029,220 0 2,651 2,682,981 0 682,981 2,000,000 4,058,439,528,255
197 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/03 2,041,582 2,030,478 2,030,478 0 0 2,680,330 0 682,981 1,997,349 4,055,572,497,712
198 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/02 2,072,146 2,061,060 2,061,060 0 0 2,680,330 0 682,981 1,997,349 4,116,656,785,079
199 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/01 2,072,108 2,061,022 2,061,022 0 4,458 2,680,330 0 682,981 1,997,349 4,116,580,467,497
200 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/07/30 2,056,174 2,045,064 2,045,064 0 0 2,675,872 0 682,981 1,992,891 4,075,589,316,182