صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۲,۸۵۳,۱۸۵ ۷۸.۹ % ۵۸۶,۸۱۰ ۱۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۹۴۰ ۴.۸۱ % ۲,۳۳۸ ۰.۰۶ % ۲,۸۵۳,۱۸۵ ۷۸.۹ %
۵۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۲,۹۳۵,۹۳۴ ۷۹.۵۲ % ۵۸۶,۵۲۹ ۱۵.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۶۷,۴۵۵ ۴.۵۴ % ۲,۳۳۹ ۰.۰۶ % ۲,۹۳۵,۹۳۴ ۷۹.۵۲ %
۵۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۲,۹۱۶,۰۹۶ ۷۸.۹۱ % ۵۸۶,۶۰۵ ۱۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۶۴۸ ۵.۱۶ % ۲,۳۴۱ ۰.۰۶ % ۲,۹۱۶,۰۹۶ ۷۸.۹۱ %
۵۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۲,۸۰۱,۰۳۳ ۷۹.۵۳ % ۵۸۸,۷۹۶ ۱۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۲۹,۶۸۵ ۳.۶۸ % ۲,۳۴۲ ۰.۰۷ % ۲,۸۰۱,۰۳۳ ۷۹.۵۳ %
۵۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۲,۸۰۱,۰۳۳ ۷۹.۵۴ % ۵۸۸,۵۱۴ ۱۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۲۹,۶۸۵ ۳.۶۸ % ۲,۳۴۳ ۰.۰۷ % ۲,۸۰۱,۰۳۳ ۷۹.۵۴ %
۵۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۲,۸۰۱,۰۳۳ ۷۹.۵۵ % ۵۸۸,۲۳۲ ۱۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۲۹,۶۸۵ ۳.۶۸ % ۲,۳۴۴ ۰.۰۷ % ۲,۸۰۱,۰۳۳ ۷۹.۵۵ %
۵۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۲,۸۸۳,۱۶۵ ۷۹.۷۶ % ۵۹۸,۱۴۲ ۱۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۰۳۹ ۳.۶۳ % ۲,۳۴۵ ۰.۰۶ % ۲,۸۸۳,۱۶۵ ۷۹.۷۶ %
۵۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۲,۹۲۳,۰۲۷ ۷۹.۸۵ % ۶۰۳,۴۷۴ ۱۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۷۱۸ ۳.۶ % ۲,۳۴۷ ۰.۰۶ % ۲,۹۲۳,۰۲۷ ۷۹.۸۵ %
۵۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۲,۹۴۹,۸۸۲ ۷۸.۱۳ % ۶۱۲,۴۴۴ ۱۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۱۵۹ ۵.۵۹ % ۲,۳۴۸ ۰.۰۶ % ۲,۹۴۹,۸۸۲ ۷۸.۱۳ %
۶۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۳,۰۷۹,۵۳۰ ۷۴.۲۱ % ۶۲۳,۸۴۱ ۱۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۴۴۳,۹۵۸ ۱۰.۷ % ۲,۳۴۹ ۰.۰۶ % ۳,۰۷۹,۵۳۰ ۷۴.۲۱ %