صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۰۱۱ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ ۱۱۱,۶۴۶ ۳۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۷۳۷ ۶۴.۴۶ % ۲,۳۲۳ ۰.۷۲ % ۱۱۱,۶۴۶ ۳۴.۸۱ %
۲۰۱۲ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ ۱۱۱,۷۴۸ ۳۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۷۳۷ ۶۴.۴۶ % ۲,۲۱۱ ۰.۶۹ % ۱۱۱,۷۴۸ ۳۴.۸۵ %
۲۰۱۳ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ ۱۱۱,۸۵۰ ۳۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۷۳۷ ۶۴.۴۷ % ۲,۰۹۹ ۰.۶۵ % ۱۱۱,۸۵۰ ۳۴.۸۸ %
۲۰۱۴ ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ ۱۱۲,۰۲۱ ۳۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۷۳۷ ۶۴.۴۶ % ۱,۹۸۷ ۰.۶۲ % ۱۱۲,۰۲۱ ۳۴.۹۳ %
۲۰۱۵ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۱۱۲,۰۲۱ ۳۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۷۳۷ ۶۴.۴۸ % ۱,۸۷۵ ۰.۵۸ % ۱۱۲,۰۲۱ ۳۴.۹۴ %
۲۰۱۶ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ ۱۱۲,۰۲۱ ۳۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۰۰۲ ۶۳.۹۵ % ۳,۵۲۶ ۱.۱ % ۱۱۲,۰۲۱ ۳۴.۹۵ %
۲۰۱۷ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ ۱۱۲,۶۰۱ ۳۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۰۰۲ ۶۳.۸۶ % ۳,۴۱۲ ۱.۰۶ % ۱۱۲,۶۰۱ ۳۵.۰۸ %