صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۳,۲۰۱,۱۷۱ ۷۳.۸۷ % ۵۹۶,۳۴۶ ۱۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۵۳۳,۲۹۵ ۱۲.۳۱ % ۲,۴۷۷ ۰.۰۶ % ۳,۱۷۴,۵۶۵ ۷۳.۲۶ %
۴۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۳,۲۰۱,۱۷۱ ۷۴.۵۷ % ۵۹۷,۸۹۵ ۱۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۴۹۱,۴۶۱ ۱۱.۴۵ % ۲,۴۷۹ ۰.۰۶ % ۳,۱۷۴,۵۶۵ ۷۳.۹۵ %
۴۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۳,۲۸۵,۶۳۱ ۷۶.۰۴ % ۵۹۷,۵۸۰ ۱۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۴۳۵,۱۷۳ ۱۰.۰۷ % ۲,۴۱۵ ۰.۰۶ % ۳,۲۷۴,۶۰۴ ۷۵.۷۹ %
۴۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۳,۲۹۹,۷۶۱ ۷۶.۹۱ % ۵۸۹,۱۹۷ ۱۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۹۹,۰۹۳ ۹.۳ % ۲,۴۱۶ ۰.۰۶ % ۳,۲۹۸,۵۶۱ ۷۶.۸۸ %
۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۳,۲۶۸,۸۵۳ ۷۷.۶۹ % ۵۸۸,۵۰۰ ۱۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۴۷,۸۰۸ ۸.۲۷ % ۲,۳۷۴ ۰.۰۶ % ۳,۲۶۷,۶۰۴ ۷۷.۶۶ %
۴۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۳,۱۶۱,۰۶۹ ۸۱.۰۳ % ۵۸۸,۲۲۲ ۱۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۴۱۸ ۳.۸۳ % ۲,۳۷۶ ۰.۰۶ % ۳,۱۵۹,۸۰۰ ۸۱ %
۴۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۲,۹۷۸,۰۳۲ ۸۰.۰۸ % ۵۸۷,۹۵۵ ۱۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۳۸۳ ۴.۰۴ % ۲,۳۳۳ ۰.۰۶ % ۲,۹۷۸,۰۳۲ ۸۰.۰۸ %
۴۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۲,۹۷۸,۰۳۲ ۸۰.۰۹ % ۵۸۷,۶۷۲ ۱۵.۸ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۳۸۳ ۴.۰۴ % ۲,۳۳۴ ۰.۰۶ % ۲,۹۷۸,۰۳۲ ۸۰.۰۹ %
۴۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۲,۹۷۸,۰۳۲ ۸۰.۰۹ % ۵۸۷,۳۸۸ ۱۵.۸ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۳۸۳ ۴.۰۴ % ۲,۳۳۶ ۰.۰۶ % ۲,۹۷۸,۰۳۲ ۸۰.۰۹ %
۵۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۲,۹۴۱,۸۹۲ ۷۹.۷۳ % ۵۸۷,۰۹۰ ۱۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۳۳۵ ۴.۲۹ % ۲,۳۳۷ ۰.۰۶ % ۲,۹۴۱,۸۹۲ ۷۹.۷۳ %