صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۳,۳۵۳,۸۳۶ ۷۷.۹۷ % ۵۵۰,۵۲۷ ۱۲.۸ % ۰ ۰ % ۳۹۴,۳۵۰ ۹.۱۷ % ۲,۴۶۰ ۰.۰۶ % ۳,۱۸۲,۵۲۷ ۷۳.۹۹ %
۳۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۳,۳۵۳,۸۳۶ ۷۷.۹۸ % ۵۵۰,۲۵۹ ۱۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۳۹۴,۳۵۰ ۹.۱۷ % ۲,۴۶۲ ۰.۰۶ % ۳,۱۸۲,۵۲۷ ۷۴ %
۳۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۳,۳۴۸,۱۵۲ ۷۶.۶۹ % ۵۴۹,۹۹۲ ۱۲.۶ % ۰ ۰ % ۴۶۵,۰۰۵ ۱۰.۶۵ % ۲,۴۶۳ ۰.۰۶ % ۳,۱۹۳,۳۶۰ ۷۳.۱۵ %
۳۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۳,۳۴۸,۱۵۲ ۷۶.۷ % ۵۴۹,۷۲۵ ۱۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۴۶۵,۰۰۵ ۱۰.۶۵ % ۲,۴۶۵ ۰.۰۶ % ۳,۱۹۳,۳۶۰ ۷۳.۱۵ %
۳۵ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۳,۳۴۸,۱۵۲ ۷۶.۷۲ % ۵۴۹,۴۵۸ ۱۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۴۶۴,۰۶۷ ۱۰.۶۳ % ۲,۴۶۷ ۰.۰۶ % ۳,۱۹۳,۳۶۰ ۷۳.۱۷ %
۳۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۳,۲۴۹,۴۴۷ ۷۴.۶۸ % ۵۴۹,۱۸۸ ۱۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۵۵۰,۰۹۵ ۱۲.۶۴ % ۲,۴۶۹ ۰.۰۶ % ۳,۱۵۴,۴۸۸ ۷۲.۵ %
۳۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۳,۲۲۴,۶۱۵ ۷۳.۲۱ % ۵۶۱,۱۳۲ ۱۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۶۱۶,۴۰۴ ۱۳.۹۹ % ۲,۴۷۰ ۰.۰۶ % ۳,۱۳۱,۵۲۶ ۷۱.۱ %
۳۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۳,۲۰۶,۹۹۲ ۷۲.۲۱ % ۵۵۶,۷۹۵ ۱۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۶۷۴,۷۲۵ ۱۵.۱۹ % ۲,۴۷۲ ۰.۰۶ % ۳,۱۴۶,۰۳۰ ۷۰.۸۴ %
۳۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۳,۲۰۱,۱۷۱ ۷۴.۵۶ % ۵۵۶,۵۲۹ ۱۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۳۳,۲۹۵ ۱۲.۴۲ % ۲,۴۷۴ ۰.۰۶ % ۳,۱۷۴,۵۶۵ ۷۳.۹۴ %
۴۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۳,۲۰۱,۱۷۱ ۷۴.۵۶ % ۵۵۶,۲۶۴ ۱۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۳۳,۲۹۵ ۱۲.۴۲ % ۲,۴۷۵ ۰.۰۶ % ۳,۱۷۴,۵۶۵ ۷۳.۹۴ %