صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/06/15 3,391,957 3,375,053 0 0 1,979,388 0 643,684 1,335,704 4,508,071,898,598
82 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/06/14 3,467,732 3,450,554 0 0 1,979,388 0 643,684 1,335,704 4,608,918,441,209
83 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/06/13 3,467,581 3,450,403 0 0 1,979,388 0 643,684 1,335,704 4,608,717,000,885
84 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/06/12 3,467,431 3,450,252 0 0 1,979,388 0 643,684 1,335,704 4,608,515,969,332
85 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/06/11 3,546,552 3,529,052 0 0 1,979,388 0 643,684 1,335,704 4,713,768,374,805
86 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/06/10 3,616,638 3,598,912 0 0 1,979,388 0 643,684 1,335,704 4,807,081,788,218
87 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/06/09 3,686,119 3,668,031 0 0 1,979,388 0 643,684 1,335,704 4,899,404,008,522
88 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/06/08 3,685,978 3,667,890 0 0 1,979,388 0 643,684 1,335,704 4,899,215,850,629
89 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/06/07 3,685,837 3,667,750 0 0 1,979,388 0 643,684 1,335,704 4,899,028,101,538
90 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/06/06 3,685,697 3,667,610 0 0 1,979,388 0 643,684 1,335,704 4,898,840,761,243
91 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/06/05 3,685,557 3,667,470 0 0 1,979,388 0 643,684 1,335,704 4,898,653,829,749
92 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/06/04 3,555,093 3,537,595 0 0 1,979,388 0 643,684 1,335,704 4,725,179,879,540
93 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/06/03 3,596,020 3,578,641 0 0 1,979,388 0 643,684 1,335,704 4,780,005,543,564
94 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/06/02 3,725,005 3,707,393 0 0 1,979,388 0 643,684 1,335,704 4,951,980,285,564
95 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/06/01 3,806,893 3,788,950 0 0 1,979,388 0 643,684 1,335,704 5,060,915,452,731
96 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/31 3,885,439 3,867,074 0 0 1,979,388 0 643,684 1,335,704 5,165,265,577,463
97 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/30 3,885,271 3,866,905 0 0 1,979,388 0 643,684 1,335,704 5,165,041,023,142
98 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/29 3,165,694 3,866,738 0 0 1,979,388 0 643,684 1,335,704 5,164,817,267,643
99 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/28 3,972,817 3,954,121 0 0 1,979,388 0 643,684 1,335,704 5,281,534,624,168
100 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/05/27 3,953,421 3,934,744 0 0 1,979,388 0 643,684 1,335,704 5,255,653,085,883