صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/14 1,911,014 1,908,256 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,816,512,214,415
22 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/13 1,899,530 1,896,742 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,793,483,574,238
23 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/12 1,899,486 1,896,698 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,793,396,426,205
24 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/11 1,909,905 1,907,102 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,814,203,472,356
25 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/10 1,936,608 1,933,782 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,867,564,367,052
26 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/09 1,935,371 1,932,546 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,865,092,837,213
27 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/08 1,935,329 1,932,505 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,865,009,461,559
28 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/07 1,935,287 1,932,463 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,864,926,343,902
29 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/06 1,978,234 1,967,239 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,934,478,540,926
30 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/05 2,010,355 1,999,297 0 0 2,682,981 0 682,981 2,000,000 3,998,593,276,889
31 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/04 2,040,309 2,029,220 0 2,651 2,682,981 0 682,981 2,000,000 4,058,439,528,255
32 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/03 2,041,582 2,030,478 0 0 2,680,330 0 682,981 1,997,349 4,055,572,497,712
33 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/02 2,072,146 2,061,060 0 0 2,680,330 0 682,981 1,997,349 4,116,656,785,079
34 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/08/01 2,072,108 2,061,022 0 4,458 2,680,330 0 682,981 1,997,349 4,116,580,467,497
35 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/07/30 2,056,174 2,045,064 0 0 2,675,872 0 682,981 1,992,891 4,075,589,316,182
36 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/07/29 2,083,556 2,072,762 0 237,568 2,675,872 0 682,981 1,992,891 4,130,788,640,396
37 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/07/28 2,284,543 2,272,368 0 102,639 2,438,304 0 682,981 1,755,323 3,988,740,160,954
38 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/07/27 2,389,597 2,376,738 0 0 2,335,665 0 682,981 1,652,684 3,927,996,618,634
39 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/07/26 2,450,323 2,437,487 0 0 2,335,665 0 682,981 1,652,684 4,028,396,425,634
40 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/07/25 2,450,274 2,437,438 0 0 2,335,665 0 682,981 1,652,684 4,028,314,021,193