صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/04/17 3,187,511 3,174,242 0 0 1,971,340 0 222,345 1,748,995 5,551,732,812,279
142 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/04/16 3,166,353 3,153,208 0 0 1,971,340 0 222,345 1,748,995 5,514,944,390,586
143 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/04/15 3,094,967 3,082,203 0 0 1,971,340 0 222,345 1,748,995 5,390,758,228,576
144 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/04/14 3,066,244 3,053,627 0 0 1,971,340 0 222,345 1,748,995 5,340,777,705,502
145 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/04/13 3,035,720 3,023,274 0 0 1,971,340 0 222,345 1,748,995 5,287,690,587,189
146 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/04/12 3,035,526 3,023,079 0 0 1,971,340 0 222,345 1,748,995 5,287,350,880,167
147 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/04/11 3,035,332 3,022,886 0 0 1,971,340 0 222,345 1,748,995 5,287,011,655,182
148 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/04/10 2,978,967 2,966,758 0 0 1,971,340 0 222,345 1,748,995 5,188,844,766,898
149 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/04/09 2,904,367 2,892,569 0 0 1,971,340 0 222,345 1,748,995 5,059,089,474,144
150 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/04/08 2,884,541 2,872,913 0 0 1,971,340 0 222,345 1,748,995 5,024,711,057,882
151 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/04/07 2,831,253 2,819,874 0 0 1,971,340 0 222,345 1,748,995 4,931,944,813,720
152 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/04/06 2,766,135 2,755,260 0 0 1,971,340 0 222,345 1,748,995 4,818,936,568,035
153 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/04/05 2,765,927 2,755,052 0 0 1,971,340 0 222,345 1,748,995 4,818,572,541,044
154 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/04/04 2,765,719 2,754,844 0 0 1,971,340 0 222,345 1,748,995 4,818,209,003,244
155 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/04/03 2,767,193 2,756,313 0 0 1,971,340 0 222,345 1,748,995 4,820,777,804,958
156 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/04/02 2,702,640 2,692,136 0 0 1,971,340 0 222,345 1,748,995 4,708,532,312,518
157 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/04/01 2,672,256 2,661,894 0 0 1,971,340 0 222,345 1,748,995 4,655,639,228,709
158 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/03/31 2,630,654 2,620,498 0 0 1,971,340 0 222,345 1,748,995 4,583,238,530,009
159 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/03/30 2,576,572 2,566,675 0 0 1,971,340 0 222,345 1,748,995 4,489,101,430,155
160 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1399/03/29 2,576,359 2,566,462 0 0 1,971,340 0 222,345 1,748,995 4,488,728,684,166