صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱,۱۰۲,۵۸۷ ۸۰.۷۴ % ۱۸۹,۳۰۷ ۱۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۴۵,۸۷۲ ۳.۳۶ % ۲۷,۹۰۰ ۲.۰۴ % ۱,۱۰۲,۵۸۷ ۸۰.۷۴ %
۶۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱,۰۸۵,۷۴۴ ۸۰.۸۸ % ۱۸۹,۲۱۸ ۱۴.۱ % ۰ ۰ % ۳۸,۹۶۹ ۲.۹ % ۲۸,۴۸۹ ۲.۱۲ % ۱,۰۸۵,۷۴۴ ۸۰.۸۸ %
۶۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱,۰۷۲,۵۱۶ ۸۰.۹۷ % ۱۸۹,۷۱۱ ۱۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۲,۴۱۷ ۲.۴۵ % ۲۹,۸۶۴ ۲.۲۵ % ۱,۰۷۲,۵۱۶ ۸۰.۹۷ %
۶۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱,۰۷۶,۶۱۱ ۸۱.۴۳ % ۱۸۹,۶۲۲ ۱۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۲,۳۴۰ ۲.۴۵ % ۲۳,۶۱۱ ۱.۷۹ % ۱,۰۷۶,۶۱۱ ۸۱.۴۳ %
۶۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱,۰۷۰,۵۹۵ ۸۱.۷۵ % ۱۸۹,۵۳۳ ۱۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۰۱۳ ۲.۴۴ % ۱۷,۳۷۷ ۱.۳۳ % ۱,۰۷۰,۵۹۵ ۸۱.۷۵ %
۶۶ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱,۰۷۰,۵۹۵ ۸۱.۷۶ % ۱۸۹,۴۴۵ ۱۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۳۱,۹۷۶ ۲.۴۴ % ۱۷,۳۶۹ ۱.۳۳ % ۱,۰۷۰,۵۹۵ ۸۱.۷۶ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱,۰۷۰,۵۹۵ ۸۱.۷۷ % ۱۸۹,۳۵۶ ۱۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۳۱,۹۷۳ ۲.۴۴ % ۱۷,۳۶۱ ۱.۳۳ % ۱,۰۷۰,۵۹۵ ۸۱.۷۷ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱,۰۵۸,۱۷۱ ۸۱.۴۸ % ۱۸۹,۲۶۷ ۱۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۳۴,۲۳۰ ۲.۶۴ % ۱۶,۹۴۹ ۱.۳۱ % ۱,۰۵۸,۱۷۱ ۸۱.۴۸ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱,۰۴۸,۲۳۸ ۸۰.۶۳ % ۱۸۹,۱۷۹ ۱۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۴۵,۶۸۴ ۳.۵۱ % ۱۶,۹۴۱ ۱.۳ % ۱,۰۴۸,۲۳۸ ۸۰.۶۳ %
۷۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱,۰۴۵,۵۰۴ ۸۰.۵۷ % ۱۹۵,۹۴۲ ۱۵.۱ % ۰ ۰ % ۳۹,۲۶۸ ۳.۰۳ % ۱۶,۹۳۳ ۱.۳ % ۱,۰۴۵,۵۰۴ ۸۰.۵۷ %