صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱,۱۵۸,۰۸۲ ۷۸ % ۲۲۱,۳۴۲ ۱۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۷۷,۱۶۱ ۵.۲ % ۲۸,۱۲۶ ۱.۸۹ % ۱,۱۵۸,۰۸۲ ۷۸ %
۴۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱,۱۵۷,۹۵۹ ۷۷.۹ % ۲۲۱,۲۳۹ ۱۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۶۰,۰۲۱ ۴.۰۴ % ۴۷,۱۶۳ ۳.۱۷ % ۱,۱۵۷,۹۵۹ ۷۷.۹ %
۴۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱,۱۵۶,۳۶۳ ۷۸.۵۷ % ۲۲۱,۱۳۶ ۱۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۶۰,۴۳۹ ۴.۱۱ % ۳۳,۸۲۳ ۲.۳ % ۱,۱۵۶,۳۶۳ ۷۸.۵۷ %
۴۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱,۱۳۹,۰۸۶ ۷۹.۳۴ % ۲۱۹,۵۲۵ ۱۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۵۴,۳۱۸ ۳.۷۸ % ۲۲,۷۹۶ ۱.۵۹ % ۱,۱۳۹,۰۸۶ ۷۹.۳۴ %
۴۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱,۱۳۹,۰۸۶ ۷۹.۳۴ % ۲۱۹,۴۲۳ ۱۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۵۴,۳۱۸ ۳.۷۸ % ۲۲,۷۸۸ ۱.۵۹ % ۱,۱۳۹,۰۸۶ ۷۹.۳۴ %
۴۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱,۱۳۹,۰۸۶ ۷۹.۳۵ % ۲۱۹,۳۲۰ ۱۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۵۴,۳۱۸ ۳.۷۸ % ۲۲,۷۸۰ ۱.۵۹ % ۱,۱۳۹,۰۸۶ ۷۹.۳۵ %
۴۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱,۱۴۷,۰۷۱ ۷۹.۰۵ % ۲۲۱,۲۵۰ ۱۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۵۳,۲۱۹ ۳.۶۷ % ۲۹,۵۵۹ ۲.۰۴ % ۱,۱۴۷,۰۷۱ ۷۹.۰۵ %
۴۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱,۱۷۰,۱۱۶ ۷۹.۷۱ % ۲۲۱,۱۴۶ ۱۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۴۱,۲۲۵ ۲.۸۱ % ۳۵,۴۲۲ ۲.۴۱ % ۱,۱۷۰,۱۱۶ ۷۹.۷۱ %
۴۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱,۱۶۵,۳۶۴ ۸۰ % ۲۲۱,۰۴۲ ۱۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۹,۹۱۶ ۲.۰۵ % ۴۰,۴۱۷ ۲.۷۷ % ۱,۱۶۵,۳۶۴ ۸۰ %
۵۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱,۱۵۱,۹۶۵ ۷۹.۳۲ % ۲۲۰,۹۳۸ ۱۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۶۲,۳۵۹ ۴.۲۹ % ۱۷,۱۰۶ ۱.۱۸ % ۱,۱۵۱,۹۶۵ ۷۹.۳۲ %