صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/25 1,942,726 1,930,526 0 0 525,372 0 222,056 303,316 585,559,385,048
102 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/24 1,942,572 1,930,372 0 0 525,372 0 222,056 303,316 585,512,742,768
103 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/23 1,943,520 1,931,473 0 0 525,372 0 222,056 303,316 585,846,663,278
104 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/22 2,004,542 1,992,367 0 0 525,372 0 222,056 303,316 604,316,692,226
105 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/21 2,021,418 2,009,286 0 0 525,372 0 222,056 303,316 609,448,499,532
106 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/20 2,015,286 2,003,203 0 0 525,372 0 222,056 303,316 607,603,397,451
107 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/19 1,981,420 1,969,430 0 0 525,372 0 222,056 303,316 597,359,672,033
108 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/18 1,981,266 1,969,277 0 0 525,372 0 222,056 303,316 597,313,082,274
109 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/17 1,981,113 1,969,123 0 0 525,372 0 222,056 303,316 597,266,568,783
110 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/16 1,984,861 1,972,793 0 0 525,372 0 222,056 303,316 598,379,732,954
111 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/15 2,011,978 1,999,873 0 0 525,372 0 222,056 303,316 606,593,447,731
112 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/14 2,013,013 2,000,902 0 0 525,372 0 222,056 303,316 606,905,469,371
113 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/13 2,029,996 2,017,756 0 0 525,372 0 222,056 303,316 612,017,540,992
114 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/12 2,029,596 2,017,358 0 0 525,372 0 222,056 303,316 611,897,054,355
115 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/11 2,029,428 2,017,190 0 0 525,372 0 222,056 303,316 611,846,084,984
116 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/10 2,029,260 2,017,023 0 0 525,372 0 222,056 303,316 611,795,197,066
117 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/09 2,038,690 2,026,391 0 0 525,372 0 222,056 303,316 614,636,876,351
118 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/08 2,062,751 2,050,395 0 0 525,372 0 222,056 303,316 621,917,673,661
119 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/07 2,057,934 2,045,621 0 0 525,372 0 222,056 303,316 620,469,677,009
120 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1398/07/06 2,110,156 2,097,506 0 0 525,372 0 222,056 303,316 636,207,228,635