صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/10/10 1397/10/10 صورت پرتفوي ماهيانه صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني اميد ايرانيان 1397/09/30 دانلود
1397/10/05 1397/10/05 اطلاعات و صورت‌هاي مالي دوره 6 ماهه منتهي به ‎1397/07/30 صندوق بازارگردانی حسابرسی شده دانلود
1397/09/10 1397/09/10 صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
1397/08/30 1397/08/30 صورت مالی 6 ماهه صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني اميد ايرانيان 1397/07/30 دانلود
1397/08/30 1397/08/30 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به تاریخ 1397/07/30 دانلود
1397/08/09 1397/08/09 صورت پرتفوي ماهيانه صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني اميد ايرانيان 1397/07/30 دانلود
1397/07/10 1397/07/10 صورت پرتفوي ماهيانه صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني اميد ايرانيان 1397/06/31 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 پرتفوي ماهانه منتهي به 1397/05/31 صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود
1397/05/28 1397/05/28 صورت هاي مالي سه ماهه منتهي به 1397/04/31 صندوق سرمايه گذاري بازارگردان اميد ايرانيان دانلود
1397/05/27 1397/05/27 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به تاریخ 1397/04/31 دانلود
1397/05/09 1397/05/09 پرتفوي ماهانه منتهي به 1397/04/31صندوق سرمايه گذاري با زارگردانی امید ایرانیان دانلود
1397/04/19 1397/04/19 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1397/01/31 اصلاحیه دانلود
1397/04/09 1397/04/09 صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به 31 خرداد ماه 1397 دانلود
1397/03/19 1397/03/19 صورت مالی سالانه منتهی به 1397/01/31 (حسابرسی شده دانلود
1397/03/10 1397/03/10 صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1397 دانلود
1397/02/29 1397/02/29 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1397/01/31 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان دانلود
1397/02/18 1397/02/18 گزارش عملکرد 1 ساله منتهی به تاریخ 1397/01/31 دانلود
1397/02/10 1397/02/10 صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به 31 فروردین ماه 1397 دانلود
1397/01/18 1397/01/18 صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به29 اسفند 1396 دانلود
1396/11/25 1396/11/25 صورت های مالی نه ماهه منتهی به 1396/10/30 دانلود
1396/11/23 1396/11/23 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 96/11/30 دانلود
1396/11/17 1396/11/17 صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به۳۰ دیماه 1396 دانلود
1396/10/24 1396/10/24 صورت وضعیت پرتفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان منتهی به۳۰ آذرماه 1396 دانلود
1396/09/20 1396/09/20 صورتهای مالی شش ماه منتهی به 30مهر1396-حسابرسی شده دانلود
1396/08/29 1396/08/29 صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1396/07/30 دانلود
1396/08/06 1396/08/06 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396/07/30 دانلود
1396/05/28 1396/05/28 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1396/04/31 دانلود
1396/05/11 1396/05/11 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1396/04/31 دانلود
1396/03/22 1396/03/22 صورت های مالی منتهی به 1396/01/31 (حسابرسی شده) دانلود
1396/03/22 1396/03/22 اصلاحیه گزارش عملکرد یکساله دانلود
1396/02/31 1396/02/31 صورت مالی منتهی به 1396/01/31 دانلود
1396/02/16 1396/02/16 گزارش عملکرد یکساله منتهی به 1396/01/31 دانلود
1395/11/26 1395/11/26 صورت مالی منتهی به 1395/10/30 دانلود
1395/11/03 1395/11/03 گزارش عملکرد منتهی به 1395/10/30 دانلود
1395/09/24 1395/09/24 صورت مالی منتهی به 1395/07/30 (حسابرسی شده) دانلود
1395/08/25 1395/08/25 صورت مالی منتهی به 1395/07/30 دانلود
1395/08/16 1395/08/16 گزارش عملکرد منتهی به1395/07/30 دانلود
1395/05/24 1395/05/24 صورتهای مالی 1395/04/31 دانلود
1395/05/10 1395/05/10 گزارش عملکرد منتهی به1395/04/31 دانلود
1395/04/09 1395/04/09 گزارش عملکرد منتهی به 1395/01/31 دانلود
1395/04/09 1395/04/09 صورت مالی منتهی به 1395/01/31 (حسابرسی شده) دانلود
1395/03/24 1395/03/24 صورت مالی منتهی به 31/01/1395 دانلود