ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/21 207,627 80.28 % 25,539 9.87 % 19,011 7.35 % 13,989 5.41 % 207,627 80.28 %
2 1396/12/20 202,052 77.71 % 25,527 9.82 % 25,959 9.98 % 13,980 5.38 % 202,052 77.71 %
3 1396/12/19 187,379 76.14 % 25,514 10.37 % 26,742 10.87 % 13,969 5.68 % 187,379 76.14 %
4 1396/12/18 177,345 74.9 % 25,501 10.77 % 27,494 11.61 % 13,958 5.9 % 177,345 74.9 %
5 1396/12/17 177,345 74.91 % 25,489 10.77 % 27,494 11.61 % 13,947 5.89 % 177,345 74.91 %
6 1396/12/16 177,345 74.91 % 25,476 10.76 % 27,494 11.61 % 13,936 5.89 % 177,345 74.91 %
7 1396/12/15 179,322 75.13 % 25,464 10.67 % 27,494 11.52 % 13,925 5.83 % 179,322 75.13 %
8 1396/12/14 178,075 74.92 % 25,451 10.71 % 27,759 11.68 % 13,914 5.85 % 178,075 74.92 %
9 1396/12/13 174,907 74.59 % 25,439 10.85 % 27,759 11.84 % 13,903 5.93 % 174,907 74.59 %
10 1396/12/12 173,336 74.25 % 25,426 10.89 % 28,322 12.13 % 13,892 5.95 % 173,336 74.25 %