ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/21 207,627 80.28 % 25,539 9.87 % 0 0 % 19,011 7.35 % 6,465 5.41 % 207,627 80.28 %
2 1396/12/20 202,052 77.71 % 25,527 9.82 % 0 0 % 25,959 9.98 % 6,456 5.38 % 202,052 77.71 %
3 1396/12/19 187,379 76.14 % 25,514 10.37 % 0 0 % 26,742 10.87 % 6,446 5.68 % 187,379 76.14 %
4 1396/12/18 177,345 74.9 % 25,501 10.77 % 0 0 % 27,494 11.61 % 6,435 5.9 % 177,345 74.9 %
5 1396/12/17 177,345 74.91 % 25,489 10.77 % 0 0 % 27,494 11.61 % 6,424 5.89 % 177,345 74.91 %
6 1396/12/16 177,345 74.91 % 25,476 10.76 % 0 0 % 27,494 11.61 % 6,413 5.89 % 177,345 74.91 %
7 1396/12/15 179,322 75.13 % 25,464 10.67 % 0 0 % 27,494 11.52 % 6,402 5.83 % 179,322 75.13 %
8 1396/12/14 178,075 74.92 % 25,451 10.71 % 0 0 % 27,759 11.68 % 6,390 5.85 % 178,075 74.92 %
9 1396/12/13 174,907 74.59 % 25,439 10.85 % 0 0 % 27,759 11.84 % 6,379 5.93 % 174,907 74.59 %
10 1396/12/12 173,336 74.25 % 25,426 10.89 % 0 0 % 28,322 12.13 % 6,368 5.95 % 173,336 74.25 %