ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/01/22 104,023 42.97 % 97,127 40.12 % 3,607 1.49 % 44,844 18.52 % 104,023 42.97 %
2 1397/01/21 107,748 42.35 % 98,017 38.52 % 11,377 4.47 % 44,823 17.62 % 107,748 42.35 %
3 1397/01/20 108,451 41.89 % 97,769 37.77 % 15,377 5.94 % 44,799 17.31 % 108,451 41.89 %
4 1397/01/19 101,673 33.43 % 98,010 32.23 % 67,166 22.09 % 44,775 14.72 % 101,673 33.43 %
5 1397/01/18 99,989 39.08 % 46,190 18.05 % 72,441 28.32 % 44,736 17.49 % 99,989 39.08 %
6 1397/01/17 100,410 38.84 % 46,564 18.01 % 74,374 28.77 % 44,696 17.29 % 100,410 38.84 %
7 1397/01/16 100,410 38.85 % 46,539 18.01 % 74,374 28.78 % 44,655 17.28 % 100,410 38.85 %
8 1397/01/15 100,410 38.86 % 46,514 18 % 74,374 28.78 % 44,615 17.27 % 100,410 38.86 %
9 1397/01/14 94,527 37.5 % 46,089 18.29 % 74,374 29.51 % 44,574 17.69 % 94,527 37.5 %
10 1397/01/13 95,073 37.65 % 46,064 18.24 % 7,861 3.11 % 111,061 43.98 % 95,073 37.65 %