ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/01/22 104,023 42.97 % 97,127 40.12 % 0 0 % 3,607 1.49 % 37,320 18.52 % 104,023 42.97 %
2 1397/01/21 107,748 42.35 % 98,017 38.52 % 0 0 % 11,377 4.47 % 37,299 17.62 % 107,748 42.35 %
3 1397/01/20 108,451 41.89 % 97,769 37.77 % 0 0 % 15,377 5.94 % 37,276 17.31 % 108,451 41.89 %
4 1397/01/19 101,673 33.43 % 98,010 32.23 % 0 0 % 67,166 22.09 % 37,251 14.72 % 101,673 33.43 %
5 1397/01/18 99,989 39.08 % 46,190 18.05 % 0 0 % 72,441 28.32 % 37,212 17.49 % 99,989 39.08 %
6 1397/01/17 100,410 38.84 % 46,564 18.01 % 0 0 % 74,374 28.77 % 37,172 17.29 % 100,410 38.84 %
7 1397/01/16 100,410 38.85 % 46,539 18.01 % 0 0 % 74,374 28.78 % 37,132 17.28 % 100,410 38.85 %
8 1397/01/15 100,410 38.86 % 46,514 18 % 0 0 % 74,374 28.78 % 37,091 17.27 % 100,410 38.86 %
9 1397/01/14 94,527 37.5 % 46,089 18.29 % 0 0 % 74,374 29.51 % 37,051 17.69 % 94,527 37.5 %
10 1397/01/13 95,073 37.65 % 46,064 18.24 % 0 0 % 7,861 3.11 % 103,537 43.98 % 95,073 37.65 %