ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/02/21 131,488 53.21 % 80,617 32.62 % 0 0 % 28,622 11.58 % 6,388 18.17 % 131,488 53.21 %
2 1397/02/20 131,488 53.22 % 80,578 32.61 % 0 0 % 28,622 11.58 % 6,381 18.17 % 131,488 53.22 %
3 1397/02/19 131,488 53.23 % 80,538 32.6 % 0 0 % 28,622 11.59 % 6,374 18.17 % 131,488 53.23 %
4 1397/02/18 135,328 53.46 % 80,394 31.76 % 0 0 % 31,052 12.27 % 6,367 17.72 % 135,328 53.46 %
5 1397/02/17 136,311 53.65 % 80,354 31.63 % 0 0 % 31,052 12.22 % 6,359 17.66 % 136,311 53.65 %
6 1397/02/16 133,953 52.65 % 80,315 31.57 % 0 0 % 33,781 13.28 % 6,351 17.63 % 133,953 52.65 %
7 1397/02/15 137,551 53.32 % 80,276 31.12 % 0 0 % 33,781 13.1 % 6,342 17.38 % 137,551 53.32 %
8 1397/02/14 137,058 51.09 % 80,236 29.91 % 0 0 % 44,633 16.64 % 6,334 16.71 % 137,058 51.09 %
9 1397/02/13 137,058 51.1 % 80,197 29.9 % 0 0 % 44,633 16.64 % 6,322 16.71 % 137,058 51.1 %
10 1397/02/12 137,058 51.11 % 80,158 29.89 % 0 0 % 44,633 16.64 % 6,310 16.71 % 137,058 51.11 %