ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/02/21 131,488 53.21 % 80,617 32.62 % 28,622 11.58 % 44,890 18.17 % 131,488 53.21 %
2 1397/02/20 131,488 53.22 % 80,578 32.61 % 28,622 11.58 % 44,883 18.17 % 131,488 53.22 %
3 1397/02/19 131,488 53.23 % 80,538 32.6 % 28,622 11.59 % 44,876 18.17 % 131,488 53.23 %
4 1397/02/18 135,328 53.46 % 80,394 31.76 % 31,052 12.27 % 44,868 17.72 % 135,328 53.46 %
5 1397/02/17 136,311 53.65 % 80,354 31.63 % 31,052 12.22 % 44,860 17.66 % 136,311 53.65 %
6 1397/02/16 133,953 52.65 % 80,315 31.57 % 33,781 13.28 % 44,853 17.63 % 133,953 52.65 %
7 1397/02/15 137,551 53.32 % 80,276 31.12 % 33,781 13.1 % 44,844 17.38 % 137,551 53.32 %
8 1397/02/14 137,058 51.09 % 80,236 29.91 % 44,633 16.64 % 44,835 16.71 % 137,058 51.09 %
9 1397/02/13 137,058 51.1 % 80,197 29.9 % 44,633 16.64 % 44,824 16.71 % 137,058 51.1 %
10 1397/02/12 137,058 51.11 % 80,158 29.89 % 44,633 16.64 % 44,812 16.71 % 137,058 51.11 %