ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/01 182,790 74.85 % 25,874 10.59 % 0 0 % 21,105 8.64 % 14,447 5.65 % 182,790 74.85 %
2 1396/11/30 182,790 74.85 % 25,862 10.59 % 0 0 % 21,048 8.62 % 14,495 5.67 % 182,790 74.85 %
3 1396/11/29 183,982 73.88 % 25,849 10.38 % 0 0 % 24,696 9.92 % 14,489 5.56 % 183,982 73.88 %
4 1396/11/28 184,918 72.33 % 25,837 10.11 % 0 0 % 30,434 11.9 % 14,479 5.41 % 184,918 72.33 %
5 1396/11/27 180,895 71.05 % 25,825 10.14 % 0 0 % 33,400 13.12 % 14,467 5.43 % 180,895 71.05 %
6 1396/11/26 180,895 71.06 % 25,812 10.14 % 0 0 % 33,400 13.12 % 14,454 5.42 % 180,895 71.06 %
7 1396/11/25 180,895 71.07 % 25,800 10.14 % 0 0 % 33,400 13.12 % 14,442 5.42 % 180,895 71.07 %
8 1396/11/24 176,160 68.94 % 25,788 10.09 % 0 0 % 39,166 15.33 % 14,429 5.39 % 176,160 68.94 %
9 1396/11/23 175,944 68.39 % 25,694 9.99 % 0 0 % 40,644 15.8 % 14,995 5.57 % 175,944 68.39 %
10 1396/11/22 169,590 67.22 % 25,763 10.21 % 0 0 % 41,953 16.63 % 14,980 5.68 % 169,590 67.22 %