ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/01 182,790 74.85 % 25,874 10.59 % 21,105 8.64 % 13,795 5.65 % 182,790 74.85 %
2 1396/11/30 182,790 74.85 % 25,862 10.59 % 21,048 8.62 % 13,843 5.67 % 182,790 74.85 %
3 1396/11/29 183,982 73.88 % 25,849 10.38 % 24,696 9.92 % 13,837 5.56 % 183,982 73.88 %
4 1396/11/28 184,918 72.33 % 25,837 10.11 % 30,434 11.9 % 13,827 5.41 % 184,918 72.33 %
5 1396/11/27 180,895 71.05 % 25,825 10.14 % 33,400 13.12 % 13,815 5.43 % 180,895 71.05 %
6 1396/11/26 180,895 71.06 % 25,812 10.14 % 33,400 13.12 % 13,802 5.42 % 180,895 71.06 %
7 1396/11/25 180,895 71.07 % 25,800 10.14 % 33,400 13.12 % 13,790 5.42 % 180,895 71.07 %
8 1396/11/24 176,160 68.94 % 25,788 10.09 % 39,166 15.33 % 13,777 5.39 % 176,160 68.94 %
9 1396/11/23 175,944 68.39 % 25,694 9.99 % 40,644 15.8 % 14,342 5.57 % 175,944 68.39 %
10 1396/11/22 169,590 67.22 % 25,763 10.21 % 41,953 16.63 % 14,328 5.68 % 169,590 67.22 %