ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 94,074 40.88 94,275 48.77 159,144 80.66 170,272 89.16
اوراق 58,069 25.23 87,844 45.44 26,912 13.64 12,166 6.37
وجه نقد 58,465 25.41 7,589 3.92 6,148 3.11 1,223 0.64
سایر دارایی ها 26,021 11.3 33,451 17.3 34,978 17.72 37,198 19.47
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 85,607 37.2 47,137 24.38 79,572 40.33 85,136 44.58
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد