ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 88,579 37.26 130,001 51.15 143,652 55.43 162,403 62.72
اوراق 46,554 19.58 79,556 31.3 97,212 37.51 64,587 24.94
وجه نقد 77,735 32.69 17,938 7.05 10,006 3.86 4,760 1.83
سایر دارایی ها 21,223 8.92 51,164 20.13 46,758 18.04 65,643 25.35
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 88,579 37.26 130,001 51.15 143,652 55.43 162,403 62.72
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق