ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 97,361 40.5 201,692 74.18 208,737 73.67 163,969 59.18
اوراق 47,332 19.69 55,832 20.53 55,677 19.65 86,728 31.3
وجه نقد 72,391 30.11 9,373 3.44 6,818 2.4 8,135 2.93
سایر دارایی ها 23,295 9.69 47,538 17.48 50,377 17.78 63,001 22.74
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 87,679 36.47 71,356 26.24 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد