ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 97,417 40.52 200,959 73.93 207,881 73.57 170,336 61.65
اوراق 47,364 19.7 56,259 20.69 56,110 19.85 86,686 31.37
وجه نقد 72,341 30.09 9,527 3.5 6,857 2.42 9,299 3.36
سایر دارایی ها 23,321 9.7 47,604 17.51 50,391 17.83 54,737 19.81
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 87,607 36.44 71,643 26.35 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد