ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 84,727 35.86 122,058 45.02 187,955 77.58 193,765 79.12
اوراق 43,732 18.5 34,780 12.82 22,384 9.24 5,677 2.31
وجه نقد 83,126 35.18 94,901 35 20,665 8.53 8,556 3.49
سایر دارایی ها 18,546 7.84 15,923 5.87 15,342 6.33 44,409 18.13
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 84,727 35.86 122,058 45.02 187,955 77.58 193,765 79.12
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi