ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/25 176,713 69.27 % 47,198 18.5 % 16,986 6.66 % 13,550 5.31 % 176,713 69.27 %
2 1396/07/24 176,136 69.21 % 47,177 18.54 % 16,986 6.67 % 13,539 5.32 % 176,136 69.21 %
3 1396/07/23 175,560 69.15 % 47,156 18.57 % 16,986 6.69 % 13,528 5.33 % 175,560 69.15 %
4 1396/07/22 174,087 68.98 % 47,136 18.68 % 16,986 6.73 % 13,516 5.36 % 174,087 68.98 %
5 1396/07/21 171,741 68.7 % 47,115 18.85 % 16,986 6.79 % 13,505 5.4 % 171,741 68.7 %
6 1396/07/20 171,741 68.7 % 47,095 18.84 % 16,986 6.8 % 13,494 5.4 % 171,741 68.7 %
7 1396/07/19 171,741 68.71 % 47,074 18.83 % 16,986 6.8 % 13,483 5.39 % 171,741 68.71 %
8 1396/07/18 171,805 68.84 % 46,654 18.69 % 16,986 6.81 % 13,471 5.4 % 171,805 68.84 %
9 1396/07/17 171,549 68.8 % 46,679 18.72 % 16,986 6.81 % 13,460 5.4 % 171,549 68.8 %
10 1396/07/16 172,253 68.86 % 46,794 18.71 % 16,986 6.79 % 13,449 5.38 % 172,253 68.86 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق