ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/21 0 0 % 47,009 10.46 % 386,832 86.04 % 15,110 3.36 % 0 0 %
2 1396/09/20 0 0 % 46,989 10.45 % 386,832 86.06 % 15,000 3.34 % 0 0 %
3 1396/09/19 0 0 % 46,969 10.45 % 386,832 86.09 % 14,891 3.31 % 0 0 %
4 1396/09/18 0 0 % 46,972 10.46 % 386,832 86.11 % 14,782 3.29 % 0 0 %
5 1396/09/17 0 0 % 47,929 10.65 % 386,832 85.95 % 14,673 3.26 % 0 0 %
6 1396/09/16 0 0 % 47,910 10.65 % 386,832 85.97 % 14,564 3.24 % 0 0 %
7 1396/09/15 0 0 % 47,890 10.65 % 386,832 86 % 14,456 3.21 % 0 0 %
8 1396/09/14 0 0 % 47,870 10.64 % 386,832 86.02 % 14,347 3.19 % 0 0 %
9 1396/09/13 0 0 % 47,850 10.64 % 386,832 86.04 % 14,238 3.17 % 0 0 %
10 1396/09/12 0 0 % 47,830 10.64 % 386,832 86.07 % 14,129 3.14 % 0 0 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق