ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 82,873 36.34 92,946 36.34 171,161 64.65 176,713 69.27
اوراق 44,340 19.44 89,000 34.8 53,293 20.13 47,198 18.5
وجه نقد 76,080 33.36 46,692 18.26 22,065 8.33 16,986 6.65
سایر دارایی ها 17,930 7.86 15,003 5.86 13,618 5.14 13,550 5.31
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 82,873 36.34 92,946 36.34 171,161 64.65 176,713 69.27
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق