ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 81,561 35.19 99,501 35.37 8,328 2.6 0 0
اوراق 44,579 19.23 52,372 18.61 48,411 15.12 47,009 10.45
وجه نقد 80,368 34.67 101,323 36.01 223,435 69.8 386,832 86.03
سایر دارایی ها 18,817 8.11 25,443 9.04 39,254 12.26 15,110 3.36
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 81,561 35.19 99,501 35.37 8,328 2.6 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق