اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 246,902,197,482
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,234,851
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,234,511
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,234,511
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : پیمان تاتایی
مدیر ثبت : -- ----
ضامن نقد شوندگی اول : -- ----
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/30 1,234,851 1,234,511 0 0 200,000 0 0 200,000 246,902,197,482
  2 1396/08/29 1,234,439 1,234,099 0 0 200,000 0 0 200,000 246,819,795,294
  3 1396/08/28 1,234,204 1,233,864 0 0 200,000 0 0 200,000 246,772,739,908
  4 1396/08/27 1,233,969 1,233,629 0 0 200,000 0 0 200,000 246,725,736,094
  5 1396/08/26 1,233,735 1,233,394 0 0 200,000 0 0 200,000 246,678,823,448
  6 1396/08/25 1,233,500 1,233,160 0 0 200,000 0 0 200,000 246,631,922,278
  7 1396/08/24 1,233,266 1,232,925 0 0 200,000 0 0 200,000 246,585,072,534
  8 1396/08/23 1,233,044 1,232,685 0 0 200,000 0 0 200,000 246,536,976,919
  9 1396/08/22 1,237,034 1,231,535 0 0 200,000 0 0 200,000 246,307,079,577
  10 1396/08/21 1,234,317 1,228,838 0 0 200,000 0 0 200,000 245,767,687,155
  11 1396/08/20 1,236,386 1,230,890 0 0 200,000 0 0 200,000 246,177,956,246
  12 1396/08/19 1,239,211 1,233,691 0 0 200,000 0 0 200,000 246,738,258,538
  13 1396/08/18 1,239,014 1,233,494 0 0 200,000 0 0 200,000 246,698,820,745
  14 1396/08/17 1,238,817 1,233,297 0 0 200,000 0 0 200,000 246,659,434,065
  15 1396/08/16 1,240,888 1,235,350 0 0 200,000 0 0 200,000 247,069,967,714
  16 1396/08/15 1,241,699 1,236,153 0 0 200,000 0 0 200,000 247,230,650,758
  17 1396/08/14 1,243,771 1,238,207 0 0 200,000 0 0 200,000 247,641,446,336
  18 1396/08/13 1,237,516 1,232,000 0 0 200,000 0 0 200,000 246,400,061,137
  19 1396/08/12 1,231,261 1,225,793 0 0 200,000 0 0 200,000 245,158,528,655
  20 1396/08/11 1,231,051 1,225,583 0 0 200,000 0 0 200,000 245,116,632,158
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق