اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 250,545,351,174
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,256,471
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,252,727
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,252,727
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : پیمان تاتایی
مدیر ثبت : -- ----
ضامن نقد شوندگی اول : -- ----
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/26 1,256,471 1,252,727 0 0 361,730 0 161,730 200,000 250,545,351,174
  2 1396/10/25 1,260,836 1,248,599 8,877 0 361,730 0 161,730 200,000 249,719,810,709
  3 1396/10/24 1,252,744 1,249,916 0 0 361,730 0 161,730 200,000 249,983,264,931
  4 1396/10/23 1,253,695 1,251,108 0 0 361,730 0 161,730 200,000 250,221,665,483
  5 1396/10/22 1,249,016 1,245,894 0 0 361,730 0 161,730 200,000 249,178,876,267
  6 1396/10/21 1,248,752 1,245,630 0 0 361,730 0 161,730 200,000 249,126,002,026
  7 1396/10/20 1,250,947 1,247,822 0 0 361,730 0 161,730 200,000 249,564,394,417
  8 1396/10/19 1,256,313 1,253,143 0 0 361,730 0 161,730 200,000 250,628,690,433
  9 1396/10/18 1,256,209 1,253,367 0 0 361,730 0 161,730 200,000 250,673,362,258
  10 1396/10/17 1,249,599 1,246,807 0 0 361,730 0 161,730 200,000 249,361,436,566
  11 1396/10/16 1,243,455 1,240,828 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,165,649,403
  12 1396/10/15 1,241,741 1,239,347 0 0 361,730 0 161,730 200,000 247,869,469,860
  13 1396/10/14 1,241,432 1,239,039 0 0 361,730 0 161,730 200,000 247,807,707,902
  14 1396/10/13 1,241,124 1,238,730 0 0 361,730 0 161,730 200,000 247,745,992,591
  15 1396/10/12 1,245,568 1,243,388 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,677,555,130
  16 1396/10/11 1,243,743 1,241,769 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,353,836,945
  17 1396/10/10 1,239,332 1,237,391 0 0 361,730 0 161,730 200,000 247,478,147,997
  18 1396/10/09 1,243,734 1,242,474 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,494,861,868
  19 1396/10/08 1,245,714 1,244,694 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,938,896,177
  20 1396/10/07 1,245,340 1,244,320 0 0 361,730 0 161,730 200,000 248,863,943,316
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق