اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 253,175,935,204
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,273,268
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,265,880
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,265,880
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: تامین سرمایه امید
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری: پیمان تاتایی
مدیر ثبت: -- ----
ضامن نقد شوندگی اول: -- ----
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/29
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/25 1,273,268 1,265,880 0 0 200,000 0 0 200,000 253,175,935,204
  2 1396/07/24 1,270,263 1,262,897 0 0 200,000 0 0 200,000 252,579,424,768
  3 1396/07/23 1,267,257 1,259,915 0 0 200,000 0 0 200,000 251,982,912,592
  4 1396/07/22 1,259,732 1,252,448 0 0 200,000 0 0 200,000 250,489,651,203
  5 1396/07/21 1,248,182 1,240,618 0 0 200,000 0 0 200,000 248,123,626,602
  6 1396/07/20 1,248,081 1,240,517 0 0 200,000 0 0 200,000 248,103,435,388
  7 1396/07/19 1,247,981 1,240,416 0 0 200,000 0 0 200,000 248,083,275,832
  8 1396/07/18 1,246,201 1,238,637 0 0 200,000 0 0 200,000 247,727,471,737
  9 1396/07/17 1,245,036 1,237,482 0 0 200,000 0 0 200,000 247,496,428,153
  10 1396/07/16 1,249,166 1,241,582 0 0 200,000 0 0 200,000 248,316,394,171
  11 1396/07/15 1,257,255 1,249,596 0 0 200,000 0 0 200,000 249,919,246,873
  12 1396/07/14 1,261,348 1,253,661 0 0 200,000 0 0 200,000 250,732,208,657
  13 1396/07/13 1,261,243 1,253,556 0 0 200,000 0 0 200,000 250,711,116,163
  14 1396/07/12 1,261,137 1,253,450 0 0 200,000 0 0 200,000 250,690,053,879
  15 1396/07/11 1,265,230 1,257,508 0 0 200,000 0 0 200,000 251,501,582,866
  16 1396/07/10 1,267,015 1,259,386 0 0 200,000 0 0 200,000 251,877,102,758
  17 1396/07/09 1,279,935 1,272,197 0 0 200,000 0 0 200,000 254,439,367,377
  18 1396/07/08 1,279,824 1,272,082 0 0 200,000 0 0 200,000 254,416,476,049
  19 1396/07/07 1,279,711 1,271,969 0 0 200,000 0 0 200,000 254,393,815,126
  20 1396/07/06 1,279,598 1,271,856 0 0 200,000 0 0 200,000 254,371,246,036
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق